Не­ща­стя ма­ти та­ко­го су­сі­да

Ро­сія — у де­ся­тці най­менш мир­них кра­їн сві­ту

Ukrayina Moloda - - Світ - Ігор ВІТОВИЧ

Ро­сія опи­ни­ла­ся у де­ся­тці дер­жав, ко­трі най­мен­ше по­ва­жа­ють мир у сві­ті. Рей­тинг склав ав­стра­лій­ський Ін­сти­тут еко­но­мі­ки та ми­ру. Мі­жна­ро­дний звіт із по­ка­зни­ка­ми так зва­но­го Гло­баль­но­го ін­де­ксу ми­ру під­го­ту­ва­ли уві­сім­над­ця­те.

На пер­ших мі­сцях, де роз­мі­сти­ли­ся най­більш мир­но на­ла­што­ва­ні кра­ї­ни сві­ту, впро­довж ба­га­тьох ро­ків пе­ре­бу­ва­ють Іслан­дія та Но­ва Зе­лан­дія. Ін­ший наш ве­ли­кий су­сід — Поль­ща — в 2018 ро­ці по­сі­ла в цьо­му рей­тин­гу 32 схо­дин­ку (зі 163 кра­їн сві- ту). То­рік — 33-тє.

До­слі­дже­н­ня скла­да­ють на під­ста­ві трьох кри­те­рі­їв: гро­мад­ська без­пе­ка, рі­вень за­лу­че­н­ня у вну­трі­шні та між­на­ро­дні кон­флі­кти та мас­шта­би мі­лі­та­ри­за­ції кра­ї­ни. Із 163 кра­їн, де про­ве­де­но до­слі­дже­н­ня, Ро­сія по­сі­ла 154-те мі­сце у 2018 ро­ці та 151-ше у 2017 ро­ці, і та­ким чи­ном по­тра­пи­ла до де­ся­тки най­менш мир­них кра­їн сві­ту. Не­за­ле­жні огля­да­чі звер­та­ють ува­гу на по­ши­ре­ну в Ро­сії прокрем­лів­ську про­па­ган­ду, в осно­ві якої: при­ду­ше­н­ня гро­ма­дян­ських сво­бод, фаль­си­фі­ка­ція ви­бо­рів, про­слав­лян- ня зброй­ної си­ли та спо­тво­ре­н­ня фа­ктів. Мі­жна­ро­дне спів­то­ва­ри­ство зви­ну­ва­чує та­кож Ро­сію у під­трим­ці ди­кта­тур та се­па­ра­ти­зму, а та­кож у спро­бі втру­ча­н­ня у вну­трі­шні спра­ви ін­ших дер­жав.

Тро­хи кра­щі, ніж у Ро­сії, ре­зуль­та­ти по­ка­за­ла Укра­ї­на, ко­тра в 2018 ро­ці по­сі­ла 152-гу схо­дин­ку (а то­рік — 154-ту) і та­ки оми­ну­ла зло­ща­сну де­ся­тку. Більш мир­ною, ніж Ро­сія й на­віть Укра­ї­на, ви­яви­ла­ся Пів­ні­чна Ко­рея, ко­тра зайня­ла 150те мі­сце. Най­гір­ша си­ту­а­ція — у Пів­ден­но­му Су­да­ні, Аф­га­ні­ста­ні та Си­рії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.