Спе­ка на схо­ді

Во­рог на­ма­гав­ся по­су­ну­ти під­роз­ді­ли ЗСУ на Лу­ган­щи­ні й під­ви­щує на­пру­гу під До­не­цьком

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іван БОЙКО

Лі­то на схі­дно­му фронті про­дов­жує бу­ти «спе­ко­тним»: ми­ну­лої не­ді­лі ро­сій­ські оку­пан­ти 32 ра­зи по­ру­ши­ли ре­жим при­пи­не­н­ня во­гню, з них 7 ра­зів із за­сто­су­ва­н­ням важ­ко­го озбро­є­н­ня — 120 та 82-мм мі­но­ме­тів.

Як по­ві­дом­ляє пре­сцентр опе­ра­ції Об’єд­на­них сил, 10 черв­ня про­тив­ник уко­тре, не до­три­му­ю­чись Мін­ських до­мов­ле­но­стей, на­ма­гав­ся по­сла­би­ти обо- ро­ну укра­їн­ських вій­сько­вих під­роз­ді­лів на окре­мих на­прям­ках. На Лу­ган­щи­ні най­актив­ні­шi бо­йо­ві дії три­ва­ли в ра­йо­ні на­се­ле­но­го пун­кту Но­во­то­шків­ське. Зокре­ма, в ніч на по­не­ді­лок во­рог за­сто­су­вав у цьо­му ра­йо­ні за­бо­ро­не­ні між­на­ро­дни­ми до­мов­ле­но­стя­ми 122-мм ар­ти­ле­рій­ські си­сте­ми, на­ра­жа­ю­чи на не­без­пе­ку мир­них ме­шкан­ців.

А на­пе­ре­до­дні, в су­бо­ту, бо­йо­ви­ки на­ма­га­ли­ся по­су­ну­ти під­роз­ді­ли ЗСУ на Лу-

ган­щи­ні в ра­йо­нах на­се­ле­них пун­ктів Крим­ське та Но­во­то­шків­ське, але за­зна­ли втрат. За да­ни­ми ООС, усі спро­би про­тив­ни­ка про­су­ну­ти­ся вглиб на­шої обо­ро­ни за­ли­ша­ли­ся не­ре­а­лі­зо­ва­ни­ми, в за­пе­клих бо­ях по­бли­зу Крим­сько­го по­ра­не­но трьох за­хи­сни­ків Укра­ї­ни.

На до­не­цько­му на­прям­ку під­роз­ді­ли Об’єд­на­них сил ве­ли актив­ну обо­ро­ну в ра­йо­ні на­се­ле­но­го пун­кту Опи­тне. На Ма­рі­у­поль­сько­му на­прям­ку бої від­бу­ва­ли­ся по­бли­зу на­се­ле­них пун­ктів Пав­ло­піль, Во­дя­не та Ле­бе­дин­ське.

«Під час бо­йо­вих дій троє на­ших за­хи­сни­ків отри­ма­ли по­ра­не­н­ня. По­ра­не­них не­гай­но ева­ку­ю­ва­ли до шпи­та­лю, їхньо­му жи­т­тю ні­чо­го не за­гро­жує», — по­ві­дом­ля­ють у шта­бі ОС. За да­ни­ми роз­від­ки, в ре­зуль­та­ті бо­йо­вих дій одно­го оку­пан­та зни­ще­но та трьох по­ра­не­но.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.