Пля­жний па­труль

На узбе­реж­жі Хер­сон­щи­ни за­пра­цю­ва­ли чо­ти­ри но­ві по­лі­цей­ські стан­ції

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Лі­то — га­ря­ча по­ра й ча­стень­ко від­пус­тка че­рез злов­ми­сни­ків мо­же пе­ре­тво­ри­ти­ся на не­при­єм­ні спо­га­ди. Осо­бли­во ча­сто ша­храї ору­ду­ють на мор­ських ку­рор­тах. Аби цьо­го не тра­пи­ло­ся, на мор­сько­му узбе­реж­жі Хер­сон­щи­ни роз­по­ча­ли ро­бот у чо­ти­ри по­лі­цей­ські стан­ції, тим па­че, що з 10 черв­ня т у т офі­цій­но старт ував ку­рор­тний се­зон.

Від­те­пер ме­шкан­ці та від­по­чи­валь­ни­ки на узбе­реж­жі Чор­но­го та Азов­сько­го мо­рів у на­се­ле­них пун­ктах За­лі­зний Порт, Ла­зур­не, Хор­ли та на Ара­бат­ській Стріл­ці ма­ти­муть мо­жли­вість опе­ра­тив­но отри­ма­ти від по­лі­ції не­об­хі­дну до­по­мо­гу.

За­ува­жи­мо, що ко­жно­го ро­ку влі­тку Хер­сон­ську область від­ві-

ду­ють кіль­ка міль­йо­нів гро­ма­дян: від­по­чи­нок на мор­сько­му узбе­реж­жі оби­ра­ють як укра­їн­ці, так і жи­те­лі за­ру­біж­жя. Тож ке­рів­ни­цтво обла­сно­го глав­ку по­лі­ції ви­яви­ло іні­ці­а­ти­ву, зав­дя­ки якій те­пер більш опе­ра­тив­но, ніж у ми­ну­лі се­зо­ни, мо­жна бу­де ре­а­гу­ва­ти на звер­не­н­ня гро­ма­дян у при­бе­ре­жних на­се­ле­них пун­ктах, де роз­та­шо­ва­ні ба­зи від­по­чин­ку. На­зви но­во­ство­ре­них по­лі­цей­ських стан­цій від­по­від­а­ють їх те­ри­то­рі­аль­но­му роз­та­шу­ван­ню: «За­лі­зний Порт», «Ла­зур­не», «Хор­ли» та «Ара­бат­ська Стріл­ка».

Го­тов­ність до ро­бо­ти по­лі­цей­ської стан­ції «За­лі­зний Порт» дня­ми про­ін­спе­кту­вав на­чаль­ник Го­лов­но­го управ­лі­н­ня На­ціо­наль­ної по­лі­ції в Хер­сон­ській обла­сті Ар­тур Мє­рі­ков.

Він на­го­ло­сив на вві­чли­во­му і то­ле­ран­тно­му став­лен­ні по­лі-

цей­ських до гро­ма­дян, а та­кож на сум­лін­но­му ви­ко­нан­ні ни­ми сво­їх про­фе­сій­них обов’яз­ків. Зокре­ма, ке­рів­ник обла­сної по­лі­ції звер­нув уваг у пра­во­охо­рон­ців на не­об­хі­дність про­фі­ла­кти­чної ро­бо­ти. Щоб не допу­сти­ти пра­во­по­ру­шень, по­пе­ре­ди­ти зло­чи­ни та опе­ра­тив­но їх роз­кри­ти.

Пі­сля цьо­го по­лі­цей­ські при­сту­пи­ли до ви­ко­на­н­ня слу­жбо­вих обов’яз­ків, а го­лов­ний коп Хер­сон­щи­ни озна­йо­мив­ся з умо­ва­ми ро­бо­ти під­ле­глих.

Стан­ції пра­цю­ва­ти­муть у ці­ло­до­бо­во­му ре­жи­мі. Цiло­до­бо­ве чер­гу­ва­н­ня ве­сти­муть пра­ців­ни­ки чер­го­вої ча­сти­ни, слід­чо-опе­ра­тив­на гру­па, а при­йом гро­ма­дян здій­сню­ва­ти­ме діль­ни­чний офі­цер по­лі­ції. Та­кож що­ден­но на охо­ро­ну пу­блі­чно­го по­ряд­ку та без­пе­ки гро­ма­дян за­сту­па­ти­муть пі­ші, ав­то-, мо­то- та ве­ло­па­тру­лі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.