Ля­шко: Най­кра­щий по­да­ру­нок лі­ка­рям до свя­та — ви­со­кі зар­пла­ти

Лі­дер РПЛ від­ві­дав вій­сько­вих у Чер­ка­сько­му цен­трі ре­а­бі­лі­та­ції уча­сни­ків АТО при обла­сно­му го­спі­та­лі для ве­те­ра­нів

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Га­ли­на ПЕЧЕРИЦЯ

На ко­шти, ви­би­ті з держ­бю­дже­ту лі­де­ром Ра­ди­каль­ної пар­тії, тут уже від­ре­мон­ту­ва­ли па­ла­ти, не­вдов­зі від­ре­став­ру­ють схо­ди та ін­ші при­мі­ще­н­ня. Олег Ля­шко під­три­мав вій­сько­вих, а та­кож по­ці­ка­вив­ся ста­ном здо­ров’я чор­но­биль­ців, аф­ган­ців, ді­тей вій­ни, які пе­ре­бу­ва­ють на лі­ку­ван­ні у шпи­та­лі. Роз­по­вів їм про те, як ба­чить за­кін­че­н­ня вій­ни на Дон­ба­сі.

«Ко­ли вій­на — це бі­знес, ко­ли дба­ють про вла­сні рей­тин­ги, а не мир, то вій­на ні­ко­ли не за­кін­чи­ться. Щоб зу­пи­ни­ти вій­ну в Укра­ї­ні, тре­ба пам’ята­ти одне: люд­ське жи­т­тя — це най­ви­ща цін­ність! Бри­тан­ський прем’єр­мі­ністр Він­стон Чер­чилль ка­зав, що «будь-яка вій­на за­кін­чу­є­ться ми­ром. Тіль­ки до ми­ру є дві до­ро­ги — до­ро­га пе­ре­мо­ги і до­ро­га по­раз­ки». Ми про­по­ну­є­мо йти до­ро­гою пе­ре­мо­ги. Не зда­ва­ти на­ціо­наль­ні ін­те­ре­си в обмін на пу­сті обі­цян­ки за Бу­да­пешт­ським ме­мо­ран­ду­мом, за яким ми в 1994 ро­ці від­мо­ви­лись від тре­тьо­го в сві­ті ядер­но­го по­тен­ці­а­лу, а по­кла­да­ти­ся тіль­ки на се­бе і роз­ви­ток сво­єї еко­но­мі­ки», — на­го­ло­сив Ля­шко.

Та­кож по­лі­тик по­дя­ку­вав мед­пер­со­на­лу за тур­бо­ту про вій­сько­вих, при­ві­тав із Днем ме­ди­ка та вру­чив гра­мо­ти і по­да­рун­ки кра­щим лі­ка­рям шпи­та­лю.

«Най­кра­щий по­да­ру­нок до свя­та — гі­дні зар­пла­ти! То­му моє го­лов­не зав­да­н­ня — щоб ва­ша ва­жли­ва пра­ця до­стой­но опла­чу­ва­лась і ви не їха­ли за кор­дон на за­ро­бі­тки. Бо з та­кою ме­дре­фор­мою в ми­ну­ло­му ро­ці 70 ти­сяч лі­ка­рів по­їха­ли з Укра­ї­ни шу­ка­ти кра­щої до­лі. Бу­дуть нор­маль­ні зар­пла­ти — бу­дуть і нор­маль­ні пен­сії. Сьо­го­дні бо­ля­че ди­ви­ти­ся, як лю­ди стар­шо­го ві­ку не мо­жуть зве­сти кін­ці з кін­ця­ми на пен­сію, ма­ю­чи по 40-50 ро­ків тру­до­во­го ста­жу. Для гі­дних зар­плат і пен­сій по­трі­бен еко­но­мі­чний роз­ви­ток. Ми ні­ко­ли не бу­де­мо ба­га­ти­ми, якщо поби­ра­ти­ме­мо­ся по всьо­му сві­ту, бу­де­мо роз­ви­ва­ти «ім­порт­ну» еко­но­мі­ку та ство­рю­ва­ти ро­бо­чі мі­сця для на­ших іно­зем­них кон­ку­рен­тів. Ро­бо­чі мі­сця по­трі­бно ство­рю­ва­ти для укра­їн­ців у рі­дній кра­ї­ні», — пе­ре­ко­на­ний лі­дер РПЛ.

Іні­ці­а­ти­ву Оле­га Ля­шка що­до від­став­ки в.о. мі­ні­стра охо­ро­ни здо­ров’я Уля­ни Су­прун і мед­пер­со­нал, і хво­рі зу­стрі­ли опле­ска­ми. «На­ші лю­ди по­вин­ні лі­ку­ва­ти­ся в Укра­ї­ні й ма­ти до­сту­пну ме­ди­ци­ну і лі­ки, а не так зва­ну ме­дре­фор­му, іні­ці­а­то­ри якої не хо­чуть лі­ку­ва­ти он­ко­хво­рих, бо «во­ни все одно по­мруть». Ми про­по­ну­є­мо план зi зни­же­н­ня цін на ме­ди­ка­мен­ти: за­про­ва­дже­н­ня ре­фе­рен­тно­го ці­но­утво­ре­н­ня, обме­же­н­ня рен­та­бель­но­сті до 10-20%, а не 300%, як за­раз. На нар­ко­ті мен­ше за­ро­бля­ють, ніж у нас на лі­ках! Ми до­би­ва­є­мо­ся від­нов­ле­н­ня дер­жав­но­го ре­гу­лю­ва­н­ня цін, ска­су­ва­н­ня ПДВ на лі­ки та вве­де­н­ня най­су­во­рі­шої кри­мі­наль­ної від­по­від­аль­но­сті за про­даж фаль­ши­вих лі­ків. Ко­ли лю­ди­на ви­но­сить остан­ні гро­ші в апте­ку, а їй крей­ду про­да­ють — за це тре­ба са­джа­ти в тюр­му, щоб не за­ро­бля­ли на здо­ров’ї лю­дей со­бі ба­ри­ші. Це дасть мо­жли­вість зро­би­ти лі­ки за до­сту­пни­ми ці­на­ми», — під­су­му­вав Ля­шко.

Олег Ля­шко пе­ре­ко­на­ний, що жи­т­тя лю­ди­ни — це най­ви­ща цін­ність.

Фра­гмент роз­пи­су «скринь­ки». Шко­ля­рам не­бай­ду­жа до­ля уні­каль­но­го роз­пи­су.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.