За­ли­шай­ся в му­зеї!

По­ки ки­їв­ський мі­ський го­ло­ва Ві­та­лій Кли­чко за­ли­ша­є­ться «ве­сіль­ним ге­не­ра­лом» у КМДА, йо­го ко­ман­да про­дов­жує актив­но гра­бу­ва­ти ки­ян

Ukrayina Moloda - - Економіка - Олег ГАНСЬКИЙ

Ві­чний чем­піон WBC у су­пер­важ­кій ва­зі Ві­та­лій Кли­чко був, тре­ба від­зна­чи­ти, справ­ді та­ла­но­ви­тим спортс­ме­ном. Але, на жаль, не зміг ре­а­лі­зу­ва­ти се­бе на по­са­ді мі­сько­го го­ло­ви. Ки­я­ни, м’яко ка­жу­чи, не­вдо­во­ле­ні ха­ри­зма­ти­чним бо­ксе­ром, який не зміг на­ве­сти лад у мі­ській го­спо­дар­ці, але на­то­мість ду­же та­ла­но­ви­то за­лі­зає у ки­ше­ні ко­жно­го ме­шкан­ця мі­ста.

В Алеї сла­ви він ге­рой!

Наш Ві­та­лій Кли­чко, ви­яв­ля­є­ться, уві­йшов у Мі­жна­ро­дний зал бо­ксер­ської сла­ви. У нью-йорк­сько­му му­зеї бо­ксу, що роз­та­шо­ва­ний у се­лі Кан­на­сто­та, по­бли­зу го­лов­но­го мі­ста Но­во­го Сві­ту, він за­ли­шив від­би­ток сво­го ку­ла­ка, який, за тра­ди­ці­єю, за­ли­ша­ють но­ві чле­ни за­лу.

Са­ме так бу­ло вша­но­ва­но йо­го 45 пе­ре­мог на про­фе­сій­но­му рин­гу, 41 з яких — до­ча­сна. Це­ре­мо­нію до­лу­че­н­ня но­вої бо­ксер­ської ле­ген­ди від­ві­да­ла ти­ся­ча ша­ну­валь­ни­ків бо­ксу. Во­дно­час у спи­ску ви­да­н­ня «Ін­де­пен­дент» ки­їв­ський мер зайняв 5-те мі­сце у топ-10 спортс­ме­нів, які ста­ли по­лі­ти­ка­ми.

Тож на За­хо­ді мі­ський го­ло­ва сто­ли­ці Укра­ї­ни, як ми ба­чи­мо, про­дов­жує здо­бу­ва­ти по­пу­ляр­ність: спо­ча­тку вла­сни­ми ку­ла­ка­ми, а ни­ні — шлей­фом ми­ну­лої сла­ви. Яку при­не­сли Ві­та­лію ці ж са­мі ку­ла­ки.

Успі­хів же на го­лов­но­му мі­сці ни­ні­шньої ро­бо­ти зна­йде­ться зна­чно мен­ше. І всі во­ни сут­тє­во дрі­бні­ші, ніж пе­ре­мо­ги на бо­ксер­сько­му рин­гу. На­то­мість не­до­лі­ків ки­я­ни мо­жуть на­ра­ху­ва­ти зна­чно біль­ше. При­чо­му йде­ться не ли­ше про своє­рі­дну ма­не­ру спіл­ку­ва­н­ня та нев­мі­н­ня ви­слов­лю­ва­ти свої дум­ки, що ро­бить ме­ра Кли­чка ав­то­ром чи­слен­них ме­мів.

Гли­бин­на про­бле­ма йо­го мер­ства — в сут­тє­во­му під­ви­щен­ні цін на ко­му­наль­ні по­слу­ги і не тіль­ки, а та­кож зни­же­н­ня яко­сті жи­т­тя у сто­ли­ці Укра­ї­ни. Як і біль­шо­сті по­га­них ке­рів­ни­ків, Ві­та­лію Кли­чку по­стій­но хтось за­ва­жає. Але екс­пер­ти за­зна­ча­ють: го­лов­на про­бле­ма — у не­о­бду­ма­них рі­ше­н­нях, па­сив­но­сті мі­сько­го го­ло­ви та на­дмір­ній на­ці­ле­но­сті на сво­їх між­на­ро­дних во­я­жах, у той час, ко­ли мі­ське го­спо­дар­ство за­ли­ша­є­ться в ру­ках йо­го ко­ман­ди, до якої є чи­ма­ло за­пи­тань. Від­так і ре­зуль­та­ти ма­є­мо від­по­від­ні.

Ува­га, нас ата­ку­ють ями!

Чи не най­біль­ша бі­да ки­ян — стан до­ріг. І якщо ра­ні­ше, за ча­сів ді­яль­но­сті менш ві­до­мих у сві­тів ки­їв­ських ме­рів, во­ни сут­тє­во — у кра­щий бік (!) — від­рі­зня­ли­ся від ав­то­шля­хів біль­шо­сті обла­сних цен­трів, то сьо­го­дні си­ту­а­ція змі­ни­ла­ся. І до­ро­ги у сто­ли­ці, за не­ве­ли­ким ви­ня­тком, ні­чим не кра­щі за ву­ли­ці і про­вул­ки пе­ре­сі­чних рай­цен­трів.

Це, зви­чай­но, по­зи­тив­но впли­ває на са­мо­оцін­ку ме­шкан­ців від­да­ле­них на­се­ле­них пун­ктів Укра­ї­ни, які сьо­го­дні ра­до кон­ста­ту­ють: «А у нас до­ро­ги кра­щі, ніж у сто­ли­ці!». Але ж го­лов­ним зав­да­н­ням ме­ра Ві­та­лія Кли­чка ма­ло бу­ти зов­сім не це! Не опу­сти­ти Ки­їв до рів­ня де­пре­сив­них се­лищ, а нав­па­ки, ста­ти орі­єн­ти­ром ефе­ктив­но­сті го­спо­да­рю­ва­н­ня. Що, зда­ва­ло­ся б, зов­сім не важ­ко, осо­бли­во з то­чки зо­ру мі­сько­го бю­дже­ту, одно­го з най­по­ту­жні­ших в Укра­ї­ні.

Із ки­їв­ських до­ріг на­ве­сні зі сні­гом схо­дить асфальт. Озна­ка пер­ших те­плих днів — по­ча­ток так зва­них ям­ко­вих ре­мон­тів і пе­ре­кри­т­тя мо­стів, що пе­ре­тво­рює Ки­їв у все­лен­ський за­тор. Але най­гір­ше на­віть не це. Най­гір­ше, що, на­при­клад, цьо­го­річ на­ве­сні про­бле­ма ви­гля­да­ла зна­чно го­стрі­шою, ніж у 2017 ро­ці. А то­рік усе бу­ло зна­чно гір­ше, ніж у 2016-му... І так да­лі... На­ра­зі на­віть важ­ко уяви­ти со­бі, що бу­де з на­ши­ми до­ро­га­ми на­ве­сні 2019 ро­ку.

Ки­їв­ський транс­порт — у «ті­ні»

Із 14 ли­пня у сто­ли­ці вдві­чі до­рож­чає ко­му­наль­ний транс­порт. Най­гір­ше у цій си­ту­а­ції не сам факт, а те, що гро­мад­сько­сті так і не по­ка­за­ли еко­но­мі­чно­го об­ґрун­ту­ва­н­ня цьо­го кро­ку. Гро­мад­ські акти­ві­сти за­зна­ча­ють: якщо про­ана­лі­зу­ва­ти ар­гу­мен­ти ко­ман­ди ни­ні­шньо­го ки­їв­сько­го ме­ра, то мо­жна по­ба­чи­ти, що те ж са­ме ствер­джу­ва­ли і Омель­чен­ко, і По­пов. Але то­ді ни­ні­шні пред­став­ни­ки мі­ської вла­ди су­ди­ли­ся, на­ма­га­ли­ся че­рез су­до­ві рі­ше­н­ня ска­су­ва­ти не­за­кон­не по­до­рож­ча­н­ня, яке бу­ло спря­мо­ва­но ли­ше для на­пов­не­н­ня ки­шень ексме­рів. Ни­ні ж, до­брав­шись до жа­да­них крі- сел, мов­чать, не­мов на­брав­ши у рот во­ди.

Про обов’яз­ко­ву на­яв­ність кон­кре­тної ар­гу­мен­та­ції ка­жуть і екс­пер­ти. Еко­но­мі­чний ви­сно­вок, на їх твер­дже­н­ня, має бу­ти роз­ро­бле­ний від­по­від­но до На­ка­зу Мі­ні­стер­ства транс­пор­ту №1175 «Про за­твер­дже­н­ня ме­то­ди­ки роз­ра­хун­ку та­ри­фів на по­слу­ги па­са­жир­сько­го ав­то­мо­біль­но­го транс­пор­ту».

«Ці­ни на еле­ктро­енер­гію, газ, паль­не — це ли­ше пер­ший із двох скла­дни­ків. Го­лов­ним по­ка­зни­ком у роз­ра­хун­ку та­ри­фу, без яко­го ні­як не обі­йтись при на­дан­ні еко­но­мі­чно­го об­ґрун­ту­ва­н­ня, є па­са­жи­ро­по­тік. А ось ре­аль­но­го облі­ку па­са­жи­ро­по­то­ку в нас про­сто не­має. Тож ве­сти мо­ву про еко­но­мі­чну до­ціль­ність під­ви­ще­н­ня цін на про­їзд про­сто не до­во­ди­ться», — ка­же го­ло­ва ра­ди «Все­укра­їн­сько­го цен­тру ре­форм транс­порт­ної ін­фра­стру­кту­ри» Во­ло­ди­мир На­у­мов.

Кіль­кість пе­ре­ве­зе­них лю­дей, на дум­ку екс­пер­та, має ба­зу­ва­ти­ся на да­них, під­су­мо­ва­них за ін­фор­ма­ці­єю, зі­бра­ною в кви­тко­во-облі­ко­вих ли­стах, які що­дня му­сять ве­сти во­дії. «Го­лов­ною ме­тою для во­ді­їв є збо­ри ма­кси­маль­ної кіль­ко­сті ко­штів упро­довж ро­бо­чо­го дня, то­му в сво­є­му кви­тко­во-облі­ко­во­му ли­сті во­ни, як пра­ви­ло, вка­зу­ють зна­чно мен­ші ци­фри. Це дає сво­го ро­ду мі­ні­мі­за­цію ва­ло­во­го до­хо­ду, а от­же, й по­да­тків. Во­ни по­ка­зу­ють удві­чі мен­ше пе­ре­ве­зе­них па­са­жи­рів — від­по­від­но, мен­ше гро­шей по­тра­пляє на роз­ра­хун­ко­вий ра­ху­нок, що зго­дом при­зво­дить до не­спла­ти по­да­тків у по­трі­бно­му об­ся­зі», — про­дов­жує На­у­мов, за­зна­чив­ши, що ці да­ні у Ки­є­вi за­ни­же­ні в 2-2,5 ра­за.

Від­так чер­го­ве під­ви­ще­н­ня вар­то­сті про­їзду — це не об­ґрун­то­ва­на не­об­хі­дність, а чер­го­ва «хо­тєл­ка» ме­ра, яка пра­цю­ва­ти­ме ли­ше на до­бро­бут йо­го ко­ман­ди.

Ста­тки на сміт­ті

За­ро­бля­ти на сміт­ті, як до­слі­ди­ли сто­ли­чні акти­ві­сти, умі­ють не ли­ше у Льво­ві. Про­сто в мі­сті Ле­ва обо­руд­ки з від­хо­да­ми при­зве­ли до тра­ге­дії, а там­те­шній мер — по­лі­ти­чна фі­гу­ра. У Ки­є­ві, як ви­яв­ля­є­ться, си­ту­а­ція схо­жа.

Уже кіль­ка днів, як усі сто­ли­чні ме­шкан­ці пла­тять за ви­ве­зе­н­ня не­по­тре­бу за під­ви­ще­ни­ми та­ри­фа­ми. З 10 черв­ня ко­му­наль­не під­при­єм­ство «Ки­їв­ко­мун­сер­віс» під­ви­щує та­ри­фи на ви­віз смі­т­тя. Став­ки зро­сли при­бли­зно на тре­ти­ну. Крім то­го, та­ри­фи на ви­віз смі­т­тя прив’яза­ли не до ме­тра­жу квар­ти­ри, а до кіль­ко­сті за­ре­є­стро­ва­них ме­шкан­ців.

У роз­ра­хун­ках, опри­лю­дне­них під­при­єм­ством, ра­ні­ше вка­зу­ва­ло­ся, що су­ма пла­те­жу збіль­ши­ться на тре­ти­ну з 74,45 грн. до 99,70 грн. за ку­бі­чний метр. Для бю­дже­тних ор­га­ні­за­цій пла­та ста­не ще біль­шою: із 79,84 грн. до 106,36 грн., а для ко­мер­цій­них стру­ктур во­на зро­сте із 92,78 грн. до 131,63 грн.

У ко­му­наль­но­му під­при­єм­стві під­ви­ще­н­ня та­ри­фів по­ясню­ють зро­ста­н­ням цін на па­лив­но-ма­стиль­ні ма­те­рі­а­ли і збіль­ше­ним роз­мі­ром мі­ні­маль­ної зар­пла­ти. Так, на­при­клад, з мо­мен­ту остан­ньо­го пе­ре­гля­ду та­ри­фів ці­ни на па­лив­но-ма­стиль­ні ма­те­рі­а­ли зро­сли на 23,2%, мі­ні­маль­на зар­пла­та — на 16%. Крім то­го, на їхню дум­ку, під­при­єм­ство не мо­же не бра­ти до ува­ги за­пла­но­ва­не три­ра­зо­ве збіль­ше­н­ня та­ри­фу на за­хо­ро­не­н­ня твер­дих по­бу­то­вих від­хо­дів на по­лі­го­ні № 5 у се­лі Пі­дгір­ці.

Про всяк ви­па­док на­га­да­є­мо: пе­ре­гляд та­ри­фів на ви­ве­зе­н­ня твер­дих по­бу­то­вих від­хо­дів був іні­ці­йо­ва­ний у кві­тні по­то­чно­го ро­ку.

Пів­цар­ства за хо­ло­дну во­ду

Не­вдов­зі у сто­ли­ці Укра­ї­ни ста­не сут­тє­во до­рож­чою хо­ло­дна во­да. Та­ри­фи у сто­ли­ці під­ви­щать пі­сля то­го, як це рі­ше­н­ня бу­де за­твер­дже­но На­ціо­наль­ною ко­мі­сі­єю, що здій­снює дер­жав­не ре­гу­лю­ва­н­ня у сфе­рах енер­ге­ти­ки і ко­му­наль­них по­слуг. «Під­ви­ще­н­ня бу­де обов’яз­ко­во, то­му що во­но за­твер­дже- не, але оста­то­чно за­твер­ди­ти по­вин­на ко­мі­сія НКРЕКП. Ми че­ка­є­мо, ко­ли ко­мі­сія це за­твер­дить. Це не прив’яза­но до 1 черв­ня, це прив’яза­но до ро­бо­ти са­мої ко­мі­сії. Як тіль­ки во­на за­твер­дить, да­лі бу­де пу­блі­ка­ція на сай­ті, в ЗМІ, і пі­сля цьо­го вже бу­де під­ви­ще­н­ня. Там бу­де пов­не роз’ясне­н­ня — як бу­де вва­жа­ти­ся, з яко­го чи­сла і так да­лі», — по­ві­до­ми­ли в прес-слу­жбі «Ки­їв­во­до­ка­на­лу».

На сьо­го­дні 1 куб. метр хо­ло­дної во­ди для жи­те­лів сто­ли­чних ба­га­то­по­вер­хі­вок об­хо­ди­ться в 15,49 грн. Із ці­єї су­ми 8,28 грн. — це опла­та за 1 куб. м во­до­по­ста­ча­н­ня, 7,21 грн. — за 1 куб. м во­до­від­ве­де­н­ня.

Екс­пер­ти за­ува­жу­ють: під­ви­ще­н­ня цін не­о­б­ґрун­то­ва­ні, адже во­до­ка­на­лам ви­гі­дно на­кру­чу­ва­ти та­ри­фи. «Під­ви­ще­н­ня та­ри­фів на хо­ло­дну во­ду в сто­ли­ці еко­но­мі­чно не­о­б­ґрун­то­ва­не. В осно­ві та­ри­фо­утво­ре­н­ня ле­жить ви­тра­тний під­хід фор­му­ва­н­ня та­ри­фів. Усi ва­ло­ві ви­тра­ти під­при­єм­ства за­кла­да­ю­ться в та­ри­фи. З та­ким під­хо­дом мо­жна з бу­дья­ко­го при­во­ду анон­су­ва­ти під­ви­ще­н­ня та­ри­фів. Во­до­ка­на­ли за­ці­кав­ле­ні на­кру­чу­ва­ти та­ри­фи і не ре­мон­ту­ва­ти ме­ре­жі. Чим біль­ше втрат во­ди, тим біль­ше при­бу­тку. Во­ни пра­цю­ють за схе­мою: чим біль­ший та­риф, тим біль­ший при­бу­ток. По­ки не змі­ни­ться си­сте­ма утво­ре­н­ня та­ри­фів, ні про яку еко­но­мі­чну об­ґрун­то­ва­ність не мо­же бу­ти й мо­ви», — ска­зав юрист, ди­ре­ктор «Ін­сти­ту­ту мі­ста» Оле­ксандр Сер­гі­єн­ко.

Ек­сперт на­го­ло­шує: ці­ни є еко­но­мі­чно об­ґрун­то­ва­ни­ми тіль­ки то­ді, ко­ли та­ри­фи фі­ксу­ю­ться і дер­жа­ва зму­шує під­при­єм­ства, що на­да­ють ко­му­наль­ні по­слу­ги, зни­жу­ва­ти їх со­бі­вар­тість. «Те, що від­бу­ва­є­ться за­раз, є еко­но­мі­чним ша­храй­ством», — ре­зю­му­вав Сер­гі­єн­ко.

«На­вар» на га­зі і мрії ки­ян

Окрім су­то та­ри­фних кро­ків, ко­ман­да Ві­та­лія Кли­чка вміє під­ні­ма­ти ці­ни на то­ва­ри і по­слу­ги для ки­ян бу­кваль­но на по­ро­жньо­му мі­сці, — у сфе­рах, на які во­на ні­би­то не має впли­ву.

Ска­жі­мо, во­дії ав­то­мо­бі­лів, які ко­ри­сту­ю­ться скра­пле­ним га­зом, зна­ють: ці­на лі­тра у сто­ли­ці є зна­чно ви­щою, ніж на­віть у су­сі­дніх на­се­ле­них пун­ктах. Іно­ді на 1-1,50 грн. При­чи­на — зни­же­н­ня кон­ку­рен­ції на рин­ку, яку шту­чно ство­ри­ла ко­ман­да Ві­та­лія Кли­чка, зму­сив­ши де­мон­ту­ва­ти ча­сти­ну дрі­бних за­прав­них стан­цій.

Під­ста­ва для де­мон­та­жу бу­ла більш ніж бла­го­ро­дна: по­бо­ю­ва­н­ня про без­пе­ку ки­ян, яким мо­гли за­гро­жу­ва­ти та­кі стан­ції по­бли­зу їхнiх жи­тло­вих бу­дин­ків. Екс­пер­ти при цьо­му за­зна­ча­ють: з одно­го бо­ку, якщо КМДА так пі­клу­є­ться про без­пе­ку ки­ян, то чо­му во­на до­зво­ляє спо­ру­джу­ва­ти в без­по­се­ре­дній близь­ко­сті від бу­дин­ків зви­чай­ні бен­зи­но­ві за­прав­ки? Пе­ре­ва­жно ве­ли­ких ком­па­ній, які вмі­ють «до­мов­ля­ти­ся» з ко­ман­дою Кли­чка.

З ін­шо­го бо­ку, чо­му в Єв­ро­пі, ска­жі­мо в Поль­щі, «бо­чки» зі скра­пле­ним га­зом став­лять за кіль­ка ме­трів від жи­тло­вих бу­дин­ків, і це жо­дним чи­ном не впли­ває на без­пе­ку?

Пи­та­н­ня ри­то­ри­чне. Адже одну грив­ню на лі­трі мо­жна лег­ко роз­ді­ли­ти між всі­ма за­ці­кав­ле­ни­ми осо­ба­ми. Так са­мо, як і «пра­виль­но» ви­ко­ри­ста­ти збіль­ше­ні ко­шти, отри­ма­ні від без­аль­тер­на­тив­но­го ме­тро­по­лі­те­ну.

Де­я­ким ки­я­нам ли­ше за про­їзд тре­ба бу­де від­да­ти тре­ти­ну сво­го до­хо­ду! Не ка­жу­чи вже про во­ду, смі­т­тя та ін­ші «но­ва­ції» ко­ман­ди Ві­та­лія Кли­чка.

Мо­же, й справ­ді на­шо­му ме­ру кра­ще бу­ло б за­ли­ша­ти­ся у за­хі­дних му­зе­ях i роз­по­від­а­ти рі­зні ці­ка­ві речі про Ки­їв, ніж по­гір­шу­ва­ти жи­т­тя йо­го ме­шкан­цям?

Ки­їв­ський мер Ві­та­лій Кли­чко на За­хо­ді є по­пу­ляр­ною лю­ди­ною...

...а на Ба­тьків­щи­ні йо­го зо­бра­жа­ють так.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.