НО­ВИ­НИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко -

Край­ня да­та

За на­ро­дним зви­ча­єм, 13 черв­ня, на Ве­ре­мія, вва­жа­є­ться да­тою за­кін­че­н­ня ве­сня­ної по­сів­ної. «При­йшов Ве­ре­мій-роз­пря­галь­ник, от­же, сів­бу за­кін­че­но». Як по­ві­дом­ляє Мі­на­гро­прод, вже на 8 черв­ня одна з най­пі­зні­ших зер­но­вих, ку­ку­ру­дза, бу­ла по­сі­я­на на пло­щі 4,6 міль­йо­на ге­кта­рів, що ста­но­вить 99 від­со­тків від за­пла­но­ва­них під цю куль­ту­ру площ. За­га­лом ярі зер­но­ві та зер­но­бо­бо­ві куль­ту­ри вже ви­сі­я­ні на пло­щі 7,1 міль­йо­на ге­кта­рів з про­гно­зо­ва­них 7,3. У то­му чи­слі по­ля за­сі­я­но пше­ни­цею 171 тис. га (98%), ячме­нем 1,5 млн. га (97%), вів­сом 191 тис. га (94%) та сто­від­со­тко­во го­ро­хом — 421 тис. га. Гре­чка ви­сі­я­на на 97 тис. га (65%), а про­со — на 41 тис. га (74%). По­сів цукро­вих бу­ря­ків ми­ну­ло­го ти­жня за­вер­ши­ли на пло­щі 283 тис га (95 від­со­тків від про­гно­зу), со­ня­шни­ку — на пло­щі 5,7 млн. га (май­же 103 від­со­тки), сої — на пло­щі 1,7 млн. га (90 від­со­тків).

Ек­спорт­не пор­тфо­ліо

Мі­ні­стер­ство аграр­ної по­лі­ти­ки та про­до­воль­ства Укра­ї­ни ра­зом з пред­став­ни­ка­ми Офі­су під­трим­ки ре­форм (RST) оно­ви­ли ек­спорт­не пор­тфо­ліо укра­їн­сько­го аграр­но­го се­кто­ру. Пре­зен­та­ція пор­тфо­ліо від­бу­лась 7 черв­ня в рам­ках ви­став­ки АГРО-2018, під час па­нель­ної дис­ку­сії «Ukraine: time to grow!»/«Укра­ї­на: час зро­ста­ти!». Мо­де­ра­тор за­хо­ду, за­сту­пник мі­ні­стра аграр­ної по­лі­ти­ки з пи­тань єв­ро­ін­те­гра­ції Оль­га Тро­фім­це­ва по­ві­до­ми­ла, що Укра­ї­на по­сту­по­во на­ро­щує об­ся­ги екс­пор­ту аграр­ної та хар­чо­вої про­ду­кції в усіх ре­гіо­нах сві­ту. А онов­ле­на вер­сія екс­порт­но­го пор­тфо­ліо ві­тчи­зня­но­го АПК є чу­до­вою пре­зен­та­ці­єю тих то­ва­рів, які ми на сьо­го­дні мо­же­мо за­про­по­ну­ва­ти на сві­то­во­му рин­ку. Акту­а­лі­зо­ва­но ста­ти­сти­ку аграр­ної тор­гів­лі Укра­ї­ни, в якій від­обра­же­ні най­ва­жли­ві­ші рин­ки збу­ту, ди­на­мі­ка роз­ви­тку укра­їн­сько­го екс­пор­ту за остан­ні 7 ро­ків, екс­порт­ний по­тен­ці­ал то­ва­ру, кіль­кість укра­їн­ських екс­пор­те­рів цьо­го про­ду­кту та ва­жли­ві кон­та­кти се­кто­раль­них асо­ці­а­цій та об’єд­нань. По­пе­ре­дня пу­блі­ка­ція успі­шно ви­ко­ри­сто­ву­ва­лась для пре­зен­та­ції га­лу­зі в ба­га­тьох кра­ї­нах сві­ту, то­му її онов­ле­н­ня ду­же акту­аль­не. Пов­ну вер­сію екс­порт­но­го пор­тфо­ліо мо­жна за­ван­та­жи­ти за по­си­ла­н­ням: http://minagro.org.ua/docs/GrowInUkraine_ 2018.pdf

Чи­ста сіль

Дер­жав­не со­ле­ви­до­був­не під­при­єм­ство «Ар­тем­сіль» пла­нує най­ближ­чим ча­сом по­ча­ти ре­а­лі­за­цію хар­чо­вої со­лі, зба­га­че­ної шля­хом фо­то­се­па­ра­ції. Пре­зен­та­ція но­вої про­ду­кції від­бу­ла­ся ми­ну­ло­го ти­жня. Зраз­ки но­вої про­ду­кції вже най­ближ­чим ча­сом з’яв­ля­ться на по­ли­цях укра­їн­ських ма­га­зи­нів. Під­при­єм­ство по­чне ре­а­лі­за­цію со­лі ку­хон­ної хар­чо­вої кам’яної ви­що­го ґа­тун­ку за ДСТУ 3583:2015, для отри­ма­н­ня якої в існу­ю­чу те­хно­ло­гію ін­те­гро­ва­но про­цес фо­то­се­па­ра­ціі. З кам’яної со­лі усу­ну­ли тем­ні вклю­че­н­ня при­ро­дно­го по­хо­дже­н­ня: сіль отри­ма­ла при­ва­бли­вий зов­ні­шній ви­гляд і в ній збіль­шив­ся вміст NaCl. Упа­ков­ка її ста­ла зру­чнiшою у ви­ко­ри­стан­ні, про­ду­кція в ній не про­си­па­є­ться і не зле­жу­є­ться.

Тва­рин­ни­цтво під­три­ма­ють

Ни­ні­шньо­го ро­ку су­ма, ви­ді­ле­на уря­дом на дер­жав­ну під­трим­ку роз­ви­тку тва­рин­ни­цтва, ся­гну­ла 4 мі­льяр­дів гри­вень. Очі­ку­є­ться, що ці ко­шти до­по­мо­жуть під­ви­щи­ти про­ду­ктив­ність мо­ло­чної ВРХ, на­ро­сти­ти по­го­лів’я та по­кра­щи­ти ге­не­ти­чний по­тен­ці­ал, що збіль­шить об­ся­ги ви­ро­бни­цтва га­лу­зі. У фо­ру­мі в рам­ках агро­про­ми­сло­вої ви­став­ки «Агро-2018» «Прі­о­ри­те­ти дер­жав­ної фі­нан­со­вої під­трим­ки АПК у 2018 ро­ці», ор­га­ні­зо­ва­но­му Мі­ні­стер­ством аграр­ної по­лі­ти­ки, взя­ли участь на­ро­дний де­пу­тат Укра­ї­ни Ле­о­нід Ко­за­чен­ко, пре­зи­дент Асо­ці­а­ції фер­ме­рів та при­ва­тних зем­ле­вла­сни­ків Укра­ї­ни Ми­ко­ла Стри­жак, пред­став­ни­ки Мі­на­гро­по­лі­ти­ки та про­філь­ні екс­пер­ти. «Окрім ші­ст­де­ся­ти­міль­йон­но­го вро­жаю зер­на, який ми спо­сте­рі­га­є­мо остан­ні кіль­ка ро­ків, в Укра­ї­ні май­же не­по­мі­че­ним про­йшов ше­сти­тон­ний на­дій на ко­ро­ву. За­раз для нас це зви­чай­на ци­фра, то­ді як у ра­дян­ські ча­си три­тон­ний на­дій вва­жав­ся ре­кор­дним. Не бу­де­мо на цьо­му зу­пи­ня­ти­ся, адже про­гра­ма під­трим­ки тва­рин­ни­цтва ді­я­ти­ме не мен­ше трьох-п’яти ро­ків та спри­я­ти­ме ре­кор­дам і на­да­лі», — ка­же за­сту­пник мі­ні­стра Ві­ктор Ше­ре­ме­та. Уря­до­ви­ми про­гра­ма­ми під­трим­ки роз­ви­тку тва­рин­ни­цтва пе­ред­ба­че­но у 2018 ро­ці: час­тко­ва ком­пен­са­ція вар­то­сті збу­до­ва­них тва­рин­ни­цьких ком­пле­ксів, ком­пен­са­ція 1 500 грн. за утри­ма­н­ня мо­ло­чно­го ВРХ, ком­пен­са­ція гро­ма­дя­нам 2 500 грн. за утри­ма­н­ня мо­ло­дня­ку ВРХ до 1 ро­ку то­що. З де­таль­ним пе­ре­лі­ком про­грам дер­жав­ної під­трим­ки АПК мо­жна озна­йо­ми­ти­ся за по­си­ла­н­ня­ми http://minagro.gov.ua/uk/support_ apk та http://dotacii.minagro.gov.ua

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.