Дощ у по­міч

По­су­шли­ва ве­сна зни­зить уро­жай­ність зер­но­вих

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Окса­на СИДОРЕНКО

Цьо­го ти­жня си­но­пти­ки про­гно­зу­ють до­щі по всій Укра­ї­ні. Ду­же вча­сно, бо екс­пер­ти вже з пе­си­мі­змом оці­ню­ють очі­ку­ва­ну цьо­го ро­ку уро­жай­ність зер­но­вих куль­тур, по­збав­ле­них во­ло­ги в пе­рі­од ве­сня­ної ве­ге­та­ції. Агро­се­кто­ру по­ло­ви­ни Укра­ї­ни — пів­ден­них, цен­траль­них та схі­дних обла­стей — во­ни про­гно­зу­ють втра­ти до 50 від­со­тків уро­жаю че­рез по­су­ху. Про це, зокре­ма, на по­ча­тку черв­ня по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба Все­укра­їн­ської аграр­ної ра­ди.

На­га­да­є­мо, що за під­сум­ка­ми пе­ре­зи­мів­лі ана­лі­ти­ки про­гно­зу­ва­ли зро­ста­н­ня уро­жаю зер­но­вих 2018 ро­ку до 62 міль­йо­нів тонн. Але по­тім су­ха погода вне­сла не­ба­жа­ні ко­ре­кти­ви. За ре­зуль­та­та­ми про­ве­де­но­го опи­ту­ва­н­ня чле­нів Все­укра­їн­ської аграр­ної ра­ди, ста­ло ві­до­мо, що най­біль­ше по­стра­жда­ли пше­ни­ця та ячмінь. Адже в де­яких ре­гіо­нах на­шої дер­жа­ви до­щів май­же не бу­ло вже упро­довж кіль­кох мі­ся­ців. То­чні су­ми зби­тків мо­жна бу­де ра­ху­ва­ти ближ­че до мо­мен­ту збо­ру вро­жаю. Про­те агра­рії пів­ден­них, цен­траль­них та схі­дних обла­стей скар­жа­ться на по­су­ху та про­гно­зу­ють втра­ту по­ло­ви­ни вро­жаю зер­но­вих. Най­біль­ше скарг на­ді­йшло від сіль­го­спви­ро­бни­ків Хер­сон­ської, Оде­ської, Хмель­ни­цької, Дні­про­пе­тров­ської, За­по­різь­кої і Він­ни­цької обла­стей.

Ще у трав­ні Мі­на­гро­по­лі­ти­ки по­ві­дом­ля­ло, що зав­дя­ки спри­я­тли­вим по­го­дним умо­вам, які скла­ли­ся взим­ку-ран­ньої ве­сни, стан ози­мих в Укра­ї­ні був най­кра­щий за всю істо­рію спо­сте­ре­жень. То­му черв­не­ві до­щі ще зда­тні змі­ни­ти си­ту­а­цію на кра­ще.

Фо­то з ме­ре­жі «Фейс­бук».

Брак про­ду­ктив­ної во­ло­ги в ґрун­ті за­гро­жує ве­ли­ки­ми втра­та­ми вро­жаю зер­но­вих.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.