НО­ВИ­НИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Світ -

Про­тест зі стіль­ця­ми

Ро­ди­чі жертв ма­лай­зій­сько­го «Бо­їн­га» MH17, зби­то­го з ро­сій­сько­го «Бу­ка» над Дон­ба­сом, про­ве­ли мов­ча­зну акцію про­те­сту бі­ля по­соль­ства РФ у Га­а­зі. У пар­ку нав­про­ти ро­сій­сько­го ди­пред­став­ни­цтва во­ни вста­но­ви­ли 298 по­ро­жніх стіль­ців — са­ме стіль­ки лю­дей за­ги­ну­ло під час то­го тра­гі­чно­го рей­су. Як по­ві­дом­ляє «Ні­ме­цька хви­ля», ро­ди­чі та­кож звер­ну­ли­ся до ро­сій­сько­го пре­зи­ден­та, уря­ду й усіх ме­шкан­ців Ро­сії. У за­яві йде­ться, що вла­да кра­ї­ни ігно­рує за­галь­но­прийня­ті цін­но­сті, а від­по­від­аль­ні за за­ги­бель 298 лю­дей «мов­чать і від­вер­та­ють очі».

«Пів­ні­чний по­тік-2»

Учо­ра, 11 черв­ня, ком­па­нія Nord Stream 2 AG отри­ма­ла до­звіл на бу­дів­ни­цтво ді­лян­ки га­зо­про­во­ду «Пів­ні­чний по­тік-2» в Ро­сії. Як по­ві­до­ми­ли в прес-слу­жбі ком­па­нії, до­звіл ви­да­ло мі­ні­стер­ство бу­дів­ни­цтва та жи­тло­во-ко­му­наль­но­го го­спо­дар­ства РФ. Ро­бо­ти з пра­кти­чної ре­а­лі­за­ції про­е­кту в рам­ках отри­ма­но­го доз- во­лу бу­дуть роз­по­ча­ті най­ближ­чим ча­сом. «Пів­ні­чно­му по­то­ку-2» не­об­хі­дно отри­ма­ти в Ро­сії два основ­ні до­зво­ли. Крім ви­да­но­го, слід отри­ма­ти ще до­звіл на бу­дів­ни­цтво під­во­дних тру­бо­про­во­дів у те­ри­то­рі­аль­них во­дах РФ. Очі­ку­є­ться, що до­звіл ком­па­нія отри­має най­ближ­чим ча­сом, по­ві­дом­ляє «Укра­їн­ська прав­да». Ста­ном на сьо­го­дні пов­ні ком­пле­кти до­зво­лів на бу­дів­ни­цтво та екс­плу­а­та­цію га­зо­про­во­ду «Пів­ні­чний по­тік-2» ви­да­ні в Ні­меч­чи­ні, Фін­лян­дії та Шве­ції. Про­тив­ни­ка­ми цьо­го бу­дів­ни­цтва є Поль­ща, кра­ї­ни Бал­тії, Укра­ї­на, Мол­до­ва, США та Да­нія.

Вна­слі­док ата­ки смер­тни­ка в Ка­бу­лі за­ги­ну­ли 13 лю­дей

У по­не­ді­лок у Ка­бу­лі став­ся ви­бух по­бли­зу мі­ні­стер­ства сіль­сько­го від­нов­ле­н­ня і роз­ви­тку, по­ві­дом­ляє TOLO News. За по­пе­ре­дні­ми да­ни­ми, ви­бух став­ся, ко­ли пра­ців­ни­ки ви­хо­ди­ли з бу­дів­лі мі­ні­стер­ства на пе­ре­р­ву. За­ги­ну­ли що­най­мен­ше 13 лю­дей, ще 26 отри­ма­ли по­ра­не­н­ня.

Пе­ред­пла­тна вар­тiсть «Укра­ї­ни мо­ло­дої» на 2018 рiк:

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.