Ліс за­га­док

Акти­ві­ста зна­йшли по­ві­ше­ним

Ukrayina Moloda - - Регіони - Ла­ри­са САЛІМОНОВИЧ Хар­ків­ська область

У лі­сі по­бли­зу Хар­ко­ва зна­йшли по­ві­ше­ним мо­ло­до­го акти­ві­ста з Есха­ра. На­пе­ре­до­дні 23-рі­чний Ми­ко­ла Би­чко по­їхав фо­то­гра­фу­ва­ти очи­сні спо­ру­ди у рі­дно­му се­ли­щі в Чу­гу­їв­сько­му ра­йо­ні і не по­вер­нув­ся до­до­му. Йо­го те­ле­фон мов­чав, то­му ба­тьки вда­ри­ли на спо­лох. На­сту­пно­го дня на по­шу­ки ві­до­мо­го акти­ві­ста ви­ру­ши­ли де­ся­тки одно­сель­ців. Ті­ло зна­йшли по­ві­ше­ним у лі­сі, не­по­да­лік за­лі­зни­чної ко­лії. Пра­во­охо­рон­ці то­го ж дня озву­чи­ли основ­ну вер­сію тра­ге­дії — су­ї­цид, але зна­йо­мі та близь­кі хло­пця не ві­рять, що він са­мо­віль­но пі­шов iз жи­т­тя. Жи­те­лі Есха­ра пі­сля озву­че­ної ін­фор­ма­ції про са­мо­губ­ство зі­бра­ли­ся на сти­хій­ний мі­тинг iз ви­мо­гою про­ве­сти че­сне роз­слі­ду­ва­н­ня. Лю­ди при­пу­ска­ють, що Ми­ко­лу мо­гли вби­ти ті, ко­му за­ва­жа­ла йо­го еко­ло­гі­чна ді­яль­ність.

Оста­н­ня про­бле­ма, якою пе­ре­ймав­ся акти­віст, сто­су­ва­ла­ся від­стій­ни­ків очи­сних спо­руд, ку­ди зли­ва­ють хі­мі­чні і те­хні­чні від­хо­ди мі­сце­ві під­при­єм­ства. Шкі­дли­ві ре­чо­ви­ни звід­си по­тра­пля­ють до рі­чки Уди, а по­тім у Сі­вер­ський До­нець. На акції про­те­сту, які ор­га­ні­зо­ву­вав у то­му чи­слі й Ми­ко­ла, жи­те­лі Есха­ра ви­хо­ди­ли не раз. Бі­зне­сме­ни зре­штою зі­бра­ли гро­ші на ре­монт ста­ро­го об’єкта, але кон­цен­тра­ція амі­а­ку, фо­сфа­тів та ніт­ра­тів у во­ді й да­лі зро­стає. Ми­ко­ла Би­чко на­ма­гав­ся мо­нiто­ри­ти си­ту­а­цію, за що, на дум­ку жи­те­лів се­ли­ща, міг попла­ти­ти­ся жи­т­тям.

«Ще акт не го­то­вий, а пра­во­охо­рон­ці вже за­пев­ни­ли: «ознак фі­зи­чно­го на­си­л­ля не­має», — обу­рю­є­ться за­сту­пник го­ло­ви Чу­гу­їв­ської пра­во­за­хи­сної гру­пи Ро­ман Ли­ха­чов. — А мо­ло­до­го хло­пця про­сто по­ві­си­ли! Ті пень­ки, які йо­му під­су­ну­ли під но­ги, на­стіль­ки тру­хля­ві, що не ви­три­ма­ли б йо­го ті­ла. Та й са­мі по­ду­май­те: Ми­ко­ла по­їхав до дже­ре­ла з 5-лі­тро­вим бу­тлем на­бра­ти во­ди і во­дно­час при­хо­пив iз со­бою за­шморг, аби по­ві­си­ти­ся, та ще й нав’язав на ньо­му про­фе­сій­них ву­злів».

Ми­ко­ла Би­чко був iз чи­сла тих не­спо­кій­них мо­ло­дих лю­дей, які пі­сля Ре­во­лю­ції гі­дно­сті актив­но за­йма­ли­ся гро­мад­ським жи­т­тям. Остан­ній за­пис у «Фейс­бу­ці» він зро­бив за день до смер­ті, де роз­по­від­ав, як ор­га­ні­зо­ва­на ним ко­ман­да до­бро­воль­ців по­чи­сти­ла мі­сце­ве дже­ре­ло і впо­ряд­ку­ва­ла при­ле­глу те­ри­то­рію. По­ді­бних справ у спи­ску мо­ло­до­го акти­ві­ста — де­ся­тки. Він та­кож ство­рив гро­мад­ську ор­га­ні­за­цію «Іні­ці­а­тив­на мо­лодь Есха­ра» й пра­гнув пе­ре­тво­ри­ти рі­дне се­ли­ще на кві­ту­чий впо­ряд­ко­ва­ний на­се­ле­ний пункт.

На­па­ди на акти­ві­стів Хар­ків­щи­ни остан­нім ча­сом пе­ре­ста­ли бу­ти рід­кі­стю. «У спи­ску по­тер­пі­лих уже де­ся­тки лю­дей, — ка­же го­ло­ва Хар­ків­сько­го ан­ти­ко­ру­пцій­но­го цен­тру Дми­тро Бу­лах. — Ска­жі­мо, та­ку істо­рію пе­ре­жи­ли ми з ко­ле­гою Єв­ге­ном Ли­си­чки­ним. Ви­па­док iз Ми­ко­лою — це пря­мий на­слі­док то­го, що по­лі­ція не по­спі­шає ре­а­гу­ва­ти на та­кі ін­ци­ден­ти, то­му роз­слі­ду­ва­н­ня смер­ті хло­пця ми про­ве­де­мо са­мо­стій­но».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.