Ки­їв­ський «торт»

На 30 ра­йо­нів хо­чуть ді­ли­ти бю­дже­тних 50 мі­льяр­дів гри­вень

Ukrayina Moloda - - Регіони - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Най­ближ­чим ча­сом на­ро­дні обран­ці про­по­ну­ють змі­ни для ки­їв­ської вла­ди: збіль­ши­ти кіль­кість ра­йо­нів до 30 та під­ко­ри­гу­ва­ти у бік так са­мо збіль­ше­н­ня пов­но­ва­же­н­ня ме­ра. Що­прав­да, здій­сни­ти за­ду­ма­не бу­де не так про­сто, адже не­об­хі­дно по­го­ди­ти та ухва­ли­ти за­ко­но­про­ект біль­ші­стю го­ло­сів нар­де­пів.

У за­ко­но­про­е­кті на­ро­дні де­пу­та­ти про­по­ну­ють на­да­ти ме­ру пов­но­ва­же­н­ня, ана­ло­гі­чні тим, які є в ін­ших мі­стах, а та­кож ско­ро­ти­ти кіль­кість де­пу­та­тів мі­ської ра­ди до 25 (за­раз їх... 120!). Зар­пла­ти їм ма­ють при­зна­ча­ти, аби во­ни са­мі не ухва­лю­ва­ли ко­ри­сли­вих рі­шень. Крім то­го, біль­шість пов­но­ва­жень пе­ре­да­ти ра­йон­ним ра­дам, а са­му сто­ли­цю по­ді­ли­ти що­най­мен­ше на 30 ра­йо­нів (на­ра­зі їх 10).

Нар­деп Окса­на Си­ро­їд є одним зі спів­ав­то­рів за­ко­но­про­е­кту про змі­ни ста­ту­су мі­сько­го го­ло­ви Ки­є­ва. Во­на пе­ре­ко­на­на, що мер сто­ли­ці ча­сто без­прав­ний, а ін­ко­ли на­віть уза­га­лі за­ру­чник Пре­зи­ден­та, ко­трий при­зна­чає го­ло­ву КМДА.

Ки­їв має най­бiль­ший iз ре­гіо­наль­них бю­джет і най­біль­шу кон­цен­тра­цію ор­га­нів вла­ди. Юри­ди­чно мі­стом ке­ру­ють дві лю­ди­ни: мер і го­ло­ва сто­ли­чної адмі­ні­стра­ції. На пра­кти­ці — це одна і та са­ма лю­ди­на. «У нас є дво­го­ло­вий орел. От що ро­бить мер? Він ви­сту­пає як мі­ський го­ло­ва, го­ло­вує на се­сії та при­ймає рі­ше­н­ня. Пі­сля обі­ду — ди­ви­ться, що ж я на­при­ймав до обі­ду», — іро­ні­зує ди­ре­ктор «Ін­сти­ту­ту роз­ви­тку те­ри­то­рій» Юрій Га­ну­щак.

Ни­ні­шній мер сто­ли­ці Ві­та­лій Кли­чко з не­об­хі­дні­стю змін по­го­джу­є­ться, бо вва­жає, що ке­ру­ва­ти та­ким ме­га­по­лі­сом, як Ки­їв, із за­ста­рі­ли­ми за­ко­на­ми над­скла­дно. «Ви­ни­кає ду­же ба­га­то пи­тань і що­до ви­лу­че­н­ня по­да­тків, і що­до ді­яль­но­сті му­ні­ци­паль­ної по­лі­ції, і зем­лі», — ка­же екс-бо­ксер.

Екс­пер­ти на­га­ду­ють, що схо­жі за­ко­но­про­е­кти вже не раз ре­є­стру­ва­ли в пар­ла­мен­ті, але до фі­наль­но­го го­ло­су­ва­н­ня во­ни так і не до­хо­ди­ли, кон­ста­тує ТСН. І по­ясне­н­ня то­му про­сте: бю­джет Ки­є­ва — це май­же 50 мі­льяр­дів гри­вень. Є ба­га­то ла­сих «при­кар­ма­ни­ти» їх, роз­по­від­а­ю­чи про бла­го ки­ян і всі­єї Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.