Мер-бо­ксер — ми­сте­цтво­зна­вець

Ві­та­лій Кли­чко і на­да­лі хо­че ми­лу­ва­ти­ся пам’ятни­ком Ми­ко­лі Щор­су

Ukrayina Moloda - - Регіони - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Скан­даль­но ві­до­мий сто­ли­чний пам’ятник одно­му з біль­шо­ви­цьких воє­на­чаль­ни­ків ча­сів гро­ма­дян­ської вій­ни Ми­ко­лі Щор­су, вста­нов­ле­ний в 1954 ро­ці, — зно­ву у цен­трі скан­да­лу. Згі­дно iз за­ко­ном про де­ко­му­ні­за­цію, Щорс уже дав­ним-дав­но мав «по­ска­ка­ти» на сво­є­му ко­ні десь по­да­лі він люд­ських очей, а не сто­я­ти на буль­ва­рі Шев­чен­ка.

Але, з’ясу­ва­ло­ло­ся, цьо­му ра­дян­сько­му «ви­тво­ру ми­сте­цтва» ду­же сим­па­ти­зує мер Ки­є­ва Ві­та­лій Кли­чко, який прив­се­лю­дно зi­знав­ся: «Що сто­су­є­ться ме­не, цей пам’ятник ме­ні ду­же по­до­ба­є­ться... Я осо­би­сто про­ти йо­го пе­ре­не­се­н­ня! Сьо­го­дні істо­рію ін­тер­пре­ту­ють, пе­ре­пи­су­ють, але цей пам’ятник є одні­єю з най­кра­си­ві­ших пам’яток в Єв­ро­пі».

Що­прав­да, до­дав, ро­зу­мі­ю­чи не­га­тив­ні на­слід­ки сво­їх упо­до­бань, що оскіль­ки за­кон про де­ко­му­ні­за­цію ви­ма- гає пе­ре­не­се­н­ня пам’ятни­ка, то мо­жна це зро­би­ти, але тіль­ки за зго­дою Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри Укра­ї­ни. «Та­кі пам’ятни­ки по­вин­ні на­га­ду­ва­ти го­ро­дя­нам про те, що бу­ло, щоб не по­вто­рю­ва­ти по­ми­лок істо­рії в май­бу­тньо­му», — ска­зав мер і на­звав ма­ні­пу­ля­ці­єю за­яви Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри, що ні­би­то мі­ська вла­да не пе­ре­дає їм до­ку­мен­ти, що до­зво­ля­ють де­мон­ту­ва­ти пам’ятник.

Ві­та­лій Кли­чко та­кож на­го­ло­сив, що це пам’ятник на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня. Тоб­то КМДА не мо­же здій­сню­ва­ти ні­яких дій без узго­дже­н­ня і до­зво­лу Мі­ніс- тер­ства куль­ту­ри.

За­ува­жи­мо, що мі­ністр куль­ту­ри Єв­ген Ни­щук і ке­рів­ник Укра­їн­сько­го ін­сти­ту­ту на­ціо­наль­ної пам’яті Во­ло­ди­мир В’ятро­вич адре­су­ва­ли пи­та­н­ня де­мон­та­жу пам’ятни­ка Щор­су в цен­трі сто­ли­ці вла­ді Ки­є­ва вже дав­нень­ко.

На­га­да­є­мо, що ко­ню Щор­са не­вдо­во­ле­ні ки­я­ни вже від­би­ва­ли но­гу, на­тя­ка­ю­чи вла­ді, мов­ляв, по­ра при­би­ра­ти пам’ятник із чіль­но­го мі­сця. Але но­гу «впра­ви­ли» на мі­сце, а вер­шник так і сто­їть не­по­да­лік за­лі­зни­чно­го вок­за­лу.

Аби ін­ци­дент не по­вто­рив­ся і щоб уни­кну­ти са­мо­віль­но­го де­мон­та­жу акти­ві­ста­ми, ни­ні пам’ятник Щор­су ого­ро­дже­ний. Бу­ді­вель­ні ри­шту­ва­н­ня нав­ко­ло ньо­го зве­де­но для огля­ду та за­мі­рів у рам­ках під­го­тов­ки до де­мон­та­жу си­ла­ми Ки­їв­ської мі­ської дер­жав­ної адмі­ні­стра­ції.

Ще в бе­ре­зні 2017 ро­ку Ки­їв­ра­да ухва­ли­ла рі­ше­н­ня «Про за­хо­ди з пе­ре­мі­ще­н­ня (пе­ре­не­се­н­ня) пам’ятки вій­сько­во­му ді­я­чу Щор­су М.О.», що пе­ред­ба­чає звер­не­н­ня до Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри з про­по­зи­ці­єю про пе­ре­не­се­н­ня пам’ятни­ка.

Фо­то на­да­не прес-слу­жбою МОЗ Укра­ї­ни.

На «Чер­ка­ських ме­ди­чних ра­лі-2018» зма­га­ю­ться бри­га­ди екс­тре­ної ме­ди­чної до­по­мо­ги.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.