Ан­дрій Хал­па­хчі: Мрію про по­бу­до­ву в Ки­є­ві фе­сти­валь­но­го кі­но­цен­тру

Ген­ди­ре­ктор Мі­жна­ро­дно­го кі­но­фе­сти­ва­лю «Мо­ло­дість» вва­жає фільм «Дон­бас» Сер­гія Ло­зни­ці ше­дев­ром і за­кли­кає під­три­му­ва­ти по­літв’язня Крем­ля Оле­га Сен­цо­ва

Ukrayina Moloda - - Культура - Ан­дрій СМИК

Упер­ше цьо­го ро­ку Мі­жна­ро­дний Ки­їв­ський кі­но­фе­сти­валь «Мо­ло­дість» стар­ту­вав ве­сною. 47-й за лі­ком зі­брав ра­зом по­ці­но­ву­ва­чів кі­но, які за ві­сім днів ма­ли мо­жли­вість пе­ре­гля­ну­ти 176 кі­но­стрі­чок, пред­став­ле­них уча­сни­ка­ми з 54 кра­їн сві­ту. На офі­цій­ній це­ре­мо­нії за­кри­т­тя, яка від­бу­ла­ся на По­што­вій пло­щі про­сто не­ба, ого­ло­си­ли пе­ре­мож­ців у 6 кон­кур­сних про­гра­мах. Гран-прі фе­сти­ва­лю за най­кра­щий де­бю­тний фільм, ста­ту­е­тку «Скіф­ський олень» та 10 000 до­ла­рів, отри­мав фільм «Свя­тий» Ан­дрі­у­са Бла­же­ві­чю­са. Про осо­бли­во­сті ство­ре­н­ня та фун­кціо­ну­ва­н­ня цьо­го­рі­чно­го фе­сти­ва­лю «Укра­ї­на мо­ло­да» го­во­рить із ге­не­раль­ним ди­ре­кто­ром «Мо­ло­до­сті» Ан­дрі­єм Хал­па­хчі.

«У Поль­щі так са­мо»

Філь­мом-від­кри­т­тям цьо­го ро­ку ста­ла стрі­чка поль­ської кі­но­ре­жи­сер­ки Мал­го­жа­ти Шу­мов­ської «Облич­чя/ Ри­ло». Чо­му са­ме во­на?

— Ви­бір філь­му за­кри­т­тя і від­кри­т­тя до­сить скла­дний. Бо це має бу­ти на фе­сти­ва­лі: і кі­но як ар­ти­сти­чний твір, і фільм для шир­шої ау­ди­то­рії. Зав­жди важ­ко обра­ти та­кий фільм і отри­ма­ти йо­го. Шу­мов­ська бу­ла дві­чі уча­сни­цею на­шо­го фе­сти­ва­лю: ко­ли во­на по­чи­на­ла як де­бю­тан­тка і во­на бу­ла пе­ре­мо­жни­цею про­гра­ми Sunny Bunny з філь­мом «В ім’я ...».

Фільм близь­кий до на­шо­го со­ці­у­му і є ду­же ва­жли­вим. По-пер­ше, він по­ру­шує те­му, ду­же близь­ку нам, бо осо­бли­во мо­лодь, та й на­віть лі­тні лю­ди, ви­їжджа­ють і шу­ка­ють ро­бо­ту за кор­до­ном. І це — про­бле­ма, що ба­га­то на­ших ін­те­ле­кту­аль­них ка­дрів ви­їжджає з Укра­ї­ни. В Поль­щі так са­мо. По­дру­ге, те­ма цьо­го філь­му пе­ре­кли­ка­є­ться з на­ши­ми про­гра­ма­ми про пра­ва лю­ди­ни. Лю­ди­на втра­чає облич­чя і стає ізго­єм. І це ве­ли­ка про­бле­ма, як спри­ймає сьо­го­дні су­спіль­ство іна­кшу лю­ди­ну. Та­кож фільм отри­мав срі­бну на­го­ро­ду Бер­лін­сько­го фе­сти­ва­лю за кра­щу ре­жи­су­ру, то­му ми обра­ли са­ме йо­го.

Чи за­до­во­ле­ні тим, ко­го із зі­рок вда­ло­ся до­лу­чи­ти до фе­сти­ва­лю?

— У зв’яз­ку з пе­ре­не­се­н­ням тер­мі­нів фе­сти­ва­лю з осе­ні на ве­сну бу­ло ду­же скла­дно до­мо­ви­тись із ві­до­ми­ми пер­со­на­ми. Але «Мо­ло­дість» ха­ра­ктер­на все ж та­ки тим, що ми від­кри­ва­є­мо но­ві іме­на. Стіль­ки при­їжджа­ло до нас сво­го ча­су мо­ло­дих акто­рів, які ста­ли зго­дом зір­ка­ми. Ко­ли впер­ше до нас при­їха­ла Оль­га Ку­ри­лен­ко зі сво­їм пер­шим філь­мом і я пред­ста­вив її як май­бу­тню зір­ку, во­на за­ша­рі­ла­ся. За­раз во­на зав­жди скрізь в ін­терв’ю роз­по­від­ає про те, що ста­тус зір­ки їй по­обі­ця­ли са­ме на фе­сти­ва­лі «Мо­ло­дість». Сьо­го­дні Оль­га Ку­ри­лен­ко дій­сно сві­то­ва зір­ка. То­му бу­де­мо спо­ді­ва­тись, що ті, хто при­їхав до нас сьо­го­дні, че­рез де­кіль­ка ро­ків ста­нуть сві­то­ви­ми зір­ка­ми.

Зва­жа­ю­чи на На­ціо­наль­ний кон­курс фе­сти­ва­лю, як ви мо­же­те оці­ни­ти стан роз­ви­тку укра­їн­сько­го кі­но­ви­ро­бни­цтва, яка ди­на­мі­ка про­слід­ко­ву­є­ться?

— Ни­ні укра­їн­ське кі­но, мо­жна ска­за­ти, роз­ви­ва­єть- ся се­ми­миль­ни­ми кро­ка­ми. З по­пе­ре­днім ро­ком важ­ко по­рів­ню­ва­ти, але, зга­ду­ю­чи 10 ро­ків то­му чи 20 ро­ків то­му, ко­ли вза­га­лі не бу­ло укра­їн­сько­го кі­но, ко­ли со­ром­но бу­ло по­ка­зу­ва­ти йо­го в рам­ках мі­жна­ро­дно­го кон­кур­су, — то сьо­го­дні в нас є ве­ли­кий ви­бір. Зро­сла кіль­кість укра­їн­ських філь­мів, зро­стає рі­вень.

Кі­но ду­же рі­зне. Ва­жли­во те, що є та­кі філь­ми, як «Кі­бор­ги». Бу­де фільм Ро­ма­на Бон­дар­чу­ка «Вул­кан» — ав­тор­ське кі­но. Уже ма­є­мо фільм Ва­лен­ти­на Ва­ся­но­ви­ча «Рі­вень чор­но­го». Є кар­ти­ни для ма­со­во­го гля­да­ча на па­трі­о­ти­чну те­му, є роз­ва­жаль­ні.

Ду­же ва­жли­во, що укра­їн­ське кі­но не за­ти­сну­те в якісь шо­ри, а роз­ви­ва­є­ться у рі­зних на­прям­ках. Во­но сьо­го­дні пред­став­ле­но на най­біль­ших фе­сти­ва­лях: у Бер­лі­ні в про­гра­мі «Па­но­ра­ма» бу­ла ду­же та­ла­но­ви­та кар­ти­на Ма­ри­сі Ні­кі­тюк «Ко­ли па­да­ють де­ре­ва». На Канн­сько­му фе­сти­ва­лі «Дон­бас» Сер­гія Ло­зни­ці від­кри­вав про­гра­му «Осо­бли­вий по­гляд» і отри­мав приз у цій про­гра­мі за кра­щу ре­жи­су­ру. Бу­ла спіль­на кар­ти­на з Фран­ці­єю та Іслан­ді­єю «Жін­ка на вій­ні», яка отри­ма­ла приз за му­зи­ку. Бу­де фільм на Кар­ло­вар­сько­му кі­но­фе­сти­ва­лі. Вже за де­які укра­їн­ські філь­ми бо­рю­ться рі­зні фе­сти­ва­лі.

Улю­бле­на «Фан­та­сти­чна жін­ка»

Чи ма­ли фа­во­ри­та у на­ціо­наль­ній кон­кур­сній про­гра­мі?

— Ви­мі­рю­ва­ти кі­но ду­же важ­ко. У пов­но­му ме­трі, на мою дум­ку, при­найм­ні по­ло­ви­на — це філь­ми-пе­ре­мож­ці, які за­слу­го­ву­ють на на­го­ро­ду.

На які філь­ми по­за­кон­кур­сної про­гра­ми ви по­ра­ди­ли б звер­ну­ти ува­гу?

— Усе по­ди­ви­ти­ся не­мо­жли­во. Мі­жна­ро­дний фе­сти­валь тим і ви­рі­зня­є­ться, що ви­бір біль­ший, ніж мо­жли­во­сті.

На По­што­вій пло­щі був від­кри­тий по­каз кар­ти­ни «Вес­тсайд­ська істо­рія». Це кла­си­ка сві­то­во­го кі­но, яка не за­ста­рі­ла. Ще з кла­си­ки по­ра­див би обов’яз­ко­во по­ди­ви­тись Бер­гма­на «Осі­н­ня со­на­та». І ду­же ба­га­то ще ін­ших кар­тин. «Гар­но­го дня» — це ані­ма­ція ду­же ці­ка­ва. Скла­дні­ша кар­ти­на — «Не тор­кай­ся». У Бер­лі­ні дум­ки гля­да­чів і кри­ти­ків про неї роз­ді­ли­ли­ся: одні в за­хва­ті, ін­ші ж не спри­йма­ють її аб­со- лю­тно. Це вже «Зо­ло­тий ве­дмідь» Бер­лін­сько­го кі­но­фе­сти­ва­лю. Скан­ди­нав­ська па­но­ра­ма ста­ла ду­же по­пу­ляр­ною. Кар­ти­на, яку, я вва­жаю, не мо­жна пропу­сти­ти, це «Оскар» за кра­щий ін­шо­мов­ний фільм цьо­го ро­ку, — чи­лій­ський фільм «Фан­та­сти­чна жін­ка».

Ви вже ба­чи­ли но­ву кар­ти­ну Сер­гія Ло­зни­ці. Які вра­же­н­ня?

— Я вва­жаю, що ім’я Сер­гія Ло­зни­ці сьо­го­дні одне з най­ці­ка­ві­ших у сві­то­во­му кі­не­ма­то­гра­фі. На мою дум­ку, фільм «Дон­бас» — це ше­девр. Йо­го пер­ші ігро­ві кар­ти­ни бу­ли ду­же скла­дні і для ду­же обме­же­ної ау­ди­то­рії. А «Дон­бас» він зро­бив із чи­слен­ни­ми ку­ме­дни­ми еле­мен­та­ми. Ди­ви­шся і смі­є­шся, смі­є­шся над со­бою, над на­шим су­спіль­ством. Бе­зу­мов­но, в кар­ти­ні є більш гли­бо­кий зміст — тра­ге­дія кра­ї­ни, ро­зір­ва­ної вій­ною, ро­сій­ською агре­сі­єю. Чу­до­вий фільм.

Якщо по­вер­ну­ти­ся до пи­та­н­ня ор­га­ні­за­ції фе­сти­ва­лю, йо­го пе­ре­не­се­н­ня на ве­сну, чи вда­ло­ся отри­ма­ти пе­ре­ва­ги, які пе­ред­ба­ча­ли?

— На­скіль­ки це вда­лий пе­рі­од для фе­сти­ва­лю, ду­маю, ще час по­ка­же. Бо наш гля­дач має при­сто­су­ва­тись до но­во­го пе­рі­о­ду. Сум­ні­ви бу­ли і є, що на­ша мо­ло­да ау­ди­то­рія, сту­дент­ська ау­ди­то­рія, має під­го­тов­чий се­сій­ний пе­рі­од, і для них не на ча­сі хо­ди­ти в кі­но. Бо­юсь, що ми тро­хи втра­ти­мо кіль­кість гля­да­чів.

З ін­шо­го бо­ку, це­ре­мо­нія від­кри­т­тя на По­што­вій пло­щі вда­ла­ся, про­йшла ду­же яскра­во: чу­до­вий вид на Дні­про, фан­та­сти­чна ло­ка­ція про­сто не­ба, яка се­бе ви­пра­вда­ла.

Скіль­ки фі­нан­сів по­трі­бно «Мо­ло­до­сті»?

Фе­сти­валь «Мо­ло­дість» цьо­го ра­зу по­чу­вав­ся фі­нан­со­во впев­не­ним?

— Що сто­су­є­ться дер­жав­ної до­по­мо­ги, фе­сти­валь отри­мав зна­чно біль­ше цьо­го ро­ку. На­сам­пе­ред це — гро­ші від Мі­ні­стер­ства куль­ту­ри че­рез Дер­жав­не агент­ство з пи­тань кі­не­ма­то­гра­фії. Цьо­го ро­ку — 4 міль­йо­ни гри­вень. До­лу- чи­ло­ся і Мі­ні­стер­ство ін­фор­ма­цій­ної по­лі­ти­ки — ще 4,5 міль­йо­на гри­вень. І від мі­ста — 1,5 міль­йо­на гри­вень.

Цьо­го не­до­ста­тньо для пов­но­цін­но­го про­ве­де­н­ня фе­сти­ва­лю, але це вже ва­го­ма ча­сти­на йо­го фі­нан­су­ва­н­ня. Ін­ше ми доби­ра­є­мо від на­ших спон­со­рів — як по­слу­га­ми, так і гро­ши­ма. 10 ти­сяч до­ла­рів гран-прі фе­сти­ва­лю — від ком­па­нії MSL, яка пе­ре­ра­хо­вує і спла­чує приз. Цьо­го ро­ку впер­ше ми ма­є­мо та­ко­го пар­тне­ра, як ком­па­нія «Пе­трус», і приз від них у 2000 до­ла­рів за кра­щий пов­но­ме­тра­жний фільм. По­дя­ку­ва­ти хо­ті­ло­ся б по­соль­ствам, які ба­га­то ро­ків під­три­му­ють наш фе­сти­валь.

Для то­го, аби фе­сти­валь роз­ви­вав­ся і був ще гу­чні­шим, по­трі­бно збіль­ши­ти фі­нан­су­ва­н­ня.

Який є фе­сти­валь-мрія? Якою б ви хо­ті­ли по­ба­чи­ти «Мо­ло­дість» у май­бу­тньо­му?

— Ко­жен фе­сти­валь по­ви­нен ма­ти свою ні­шу. На­справ­ді, я хо­чу щоб фе­сти­валь утри­му­вав свої тра­ди­ції, щоб він був та­ким, яким він є, але, бе­зу­мов­но, він має роз­ви­ва­ти­ся. І фе­сти­валь по­ви­нен ма­ти ту­ри­стів. Ду­же б хо­ті­ло­ся, щоб з усьо­го сві­ту в Ки­їв, як на Канн­ський фе­сти­валь, при­їжджа­ли кі­но­ту­ри­сти; щоб — як на Лі­гу чем­піо­нів — при­їха­ли 50 ти­сяч убо­лі­валь­ни­ків фе­сти­ва­лю «Мо­ло­дість».

Ще є мрія в ме­не, щоб у Ки­є­ві був по­бу­до­ва­ний фестивальний кі­но­центр. А в ньо­му був ком­плекс за­лів — як це є в Бер­лі­ні, чи в Кан­нах, чи на ін­ших ве­ли­ких кі­но­фе­сти­ва­лях.

Пе­ред ко­жним по­ка­зом «Мо­ло­до­сті-47» на екра­ні з’яв­ля­ла­ся за­став­ка на під­трим­ку Оле­га Сен­цо­ва.

— Він дій­сно го­ло­дує. Олег — лю­ди­на по­слі­дов­на. Справ­ді мо­же до­ве­сти се­бе до смер­ті за­ра­ди ідеї звіль­не­н­ня всіх укра­їн­ських по­літв’язнів у Ро­сії. На жаль, Ро­сія се­бе по­лі­ти­чно ізо­лю­ва­ла і ні­як не ре­а­гує на ці за­кли­ки. Але при­пи­ня­ти під­трим­ку не­мо­жли­во. На­ші го­ло­си ма­ють лу­на­ти, тре­ба ро­би­ти все мо­жли­ве на під­трим­ку Оле­га Сен­цо­ва.

Фо­то з сай­та flickr.com.

Актор­ка Ір­ма Ві­тов­ська і ген­ди­ре­ктор МККФ «Мо­ло­дість» Ан­дрій Хал­па­хчі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.