Порт від­кри­ва­є­ться

В Іва­но-Фран­ків­ську — па­рад най­кра­щих ви­став

Ukrayina Moloda - - Культура - Лю­дми­ла ОЛТАРЖЕВСЬКА

Іва­но-Фран­ківськ із 13 до 17 черв­ня за­про­шує на фе­сти­валь Porto Franko. «Пять днів фе­сти­валь три­ма­ти­ме, а ще два ти­жні ви йо­го ана­лі­зу­ва­ти­ме­те». Це ли­ше одне ре­че­н­ня з анон­су фе­сту, в яко­му, втім, за­ку­му­льо­ва­на го­лов­на дум­ка ці­єї ми­сте­цької іні­ці­а­ти­ви. Віль­ний ми­сте­цький порт в Іва­но-Фран­ків­ську, ін­спі­ро­ва­ний есе­єм Та­ра­са Про­ха­ська «Порт Фран­ківськ» та мі­фо­ло­гі­єю ста­ні­сла­вів­сько­го фе­но­ме­ну, був за­сно­ва­ний 2010 ро­ку мо­ло­ди­ми укра­їн­ськи­ми ком­по­зи­то­ра­ми Ро­ма­ном Гри­го­рі­вим, Іл­лею Ра­зу­мей­ком та ху­до­жни­ком Яро­сла­вом Зе­нем.

У 2011 ро­ці про­ект від­був­ся як ка­мер­ний по­ста­ван­гар­дний екс­пе­ри­мент. Да­лі, пі­сля кіль­ка­рі­чної мов­чан­ки, фе­сти­валь від­ро­див­ся у фор­ма­ті мі­жна­ро­дно­го ми­сте­цько­го свя­та під те­гом Porto Franko Gogol Fest (2016). Ми­ну­ло­го ро­ку фо­рум пре­зен­ту­вав по­ту­жну про­гра­му, яка за­без­пе­чи­ла йо­му по­че­сне зва­н­ня одні­єї з най­по­мі­тні­ших ми­сте­цьких по­дій ро­ку: «Май­стер го­ло­ду» Ей­мун­та­са Ня­кро­шу­са та опе­ра-жах «Гам­лет» Ро­сти­сла­ва Дер­жи­піль­сько­го, Ро­ма­на Гри­го­рі­ва та Іл­лі Ра­зу­мей­ка, ви­ступ ру­мун­сько­го гур­ту Subcarpati, Missa Solemnis — лі­тур­гій­на слу­жба, що по­єд­на­ла му­зи­ку п’яти сві­то­вих ре­лі­гій із зву­ча­н­ням уні­каль­но­го бам­бу­ко­во­го ор­га­ну Bambuso Sonoro ви­на­хі­дни­ка Ган­са ван Ко­ол­віж­ка з Ам­стер­да­ма...

Цьо­го ро­ку спо­сте­рі­га­є­мо оче­ви­дний факт: фе­сти­валь про­дов­жує до­кла­да­ти ма­кси­мум зу­силь, аби очо­ли­ти рей­тинг най­ви­зна­чні­ших ім­през ми­сте­цько­го жи­т­тя кра­ї­ни. Се­ред те­а­траль­них хе­длай­не­рів Porto Franko2018 — «Кни­га Йо­ва» Ей­мун­та­са Ня­кро­шю­са, «Чай­ка» Оска­ра Кор­шу­но­ву­са, укра­їн­ське Vesillya (ав­тор про­е­кту і ре­жи­сер — На­тал­ка По­ло­вин­ка), дра­ма «На за­хі­дно­му фронті без пе­ре­мін» за одно­ймен­ним ро­ма­ном Ері­ха Ма­рії Ре­мар­ка у по­ста­нов­ці Оле­ксія Гна­тков­сько­го, ви­ста­ва «Мо­ді­лья­ні. Я про­йшов мо­стом, яко­го не існує» — одна з най­гу­чні­ших прем’єр се­зо­ну Іва­но-Фран­ків­сько­го те­а­тру ім. Іва­на Фран­ка; мо­но­ви­ста­ва «Со­лод­ка», ство­ре­на за мо­ти­ва­ми ро­ма­ну «Со­лод­ка Да­ру­ся» Ма­рії Ма­ті­ос у пе­ре­кла­ді Ан­ни Ко­же­ньов­ської-Бі­гун (ре­жи­сер — Мал­го­жа­та Па­шке­рВой­це­шо­нек, Да­ру­ся — Мар­та По­гре­бни).

На го­лов­ній му­зи­чній сце­ні фе­сти­ва­лю ви­сту­плять Pianoбой, J. Bernardt (Бель­гія), Bloom Twins (бри­тан­ський поп-гурт, ду­ет се­стер-бли­знят Ан­ни та Со­фії Ку­прі­єн­ко з Укра­ї­ни) та ін­ші ві­до­мі ви­ко­нав­ці. У рам­ках кі­но­про­гра­ми мо­жна бу­де пе­ре­гля­ну­ти но­вин­ки ві­тчи­зня­но­го кі­не­ма­то­гра­фа, зокре­ма «Стрім­го­лов», «Ізі», «При­пу­тні», аль­ма­нах «Укра­їн­ська но­ва хви­ля». Ві­зу­аль­на про­гра­ма фе­сти­ва­лю вже тра­ди­цій­но ба­зу­ва­ти­ме­ться у Па­ла­ці По­то­цьких. Пи­сьмен­ни­цьку бра­тію пред­став­ля­ти­муть Юрій Ан­дру­хо­вич, Во­ло­ди­мир Єшкі­лєв, Сер­гій Жа­дан...

А від­кри­ва­ти­ме фе­сти­валь фу­ту­ри­сти­чна опе­ра в трьох ді­ях Aerophonia (ре­жи­сер — Ро­сти­слав Дер­жи­піль­ський), де в єди­не ці­ле по­є­на­ю­ться зву­ки авіа­тур­бі­ни, гре­го­рі­ан­сько­го хо­ра­лу, мон­голь­ских ко­ли­ско­вих та тріп-хо­по­вих ри­тмів.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.