Тур­бу­лен­тні по­то­ки

По­стій­ний роз­ви­ток та ево­лю­ція люд­ства є най­ці­ка­ві­ши­ми те­ма­ми для ху­до­жни­ка Пе­тра Ма­ли­шка

Ukrayina Moloda - - Культура - Оле­на ШАПІРО, ми­сте­цтво­зна­вець

У га­ле­реї «Арт-ка­фе­дра» у Лу­цьку про­хо­дить ви­став­ка Пе­тра Ма­ли­шка, який тво­рить у ца­ри­нах ма­ляр­ства, ме­та­ле­вої скуль­пту­ри та гра­фі­ки уже по­над пів­сто­лі­т­тя. У ли­пні май­стер го­ту­є­ться від­свя­тку­ва­ти своє 77-річ­чя.

Для ху­до­жни­ка, який сфор­му­вав­ся у 1960-ті, за ча­сів «від­ли­ги», ха­ра­ктер­ною озна­кою є без­ком­про­ми­сність — весь свій твор­чий шлях він при­свя­тив аб­стра­кції з еле­мен­та­ми фі­гу­ра­ти­ву, уни­ка­ю­чи будь-яко­го під­по­ряд­ку­ва­н­ня офі­цій­ним ми­сте­цьким стру­кту­рам ра­дян­ських ча­сів, не пра­гну­чи ко­мер­цій­но­го успі­ху.

Пе­тро Ма­ли­шко на­ро­див­ся у 1941 ро­ці в се­лі Зна­ме­нів­ка, отри­мав про­фе­сій­ну ху­до­жню осві­ту, член На­ціо­наль­ної спіл­ки ху­до­жни­ків Укра­ї­ни. Свою ви­став­ко­ву ді­яль­ність роз­по­чав із 1966 ро­ку, на­да­лі у 80-х ро­ках був чле­ном твор­чо­го об’єд­на­н­ня «По­гляд», а в 90-х на­ле­жав до «То­ва­ри­ства іме­ні Алім­пія».

Ку­ра­тор ви­став­ки Зоя Нав­ро­цька ко­мен­тує: «Ми­тець озна­че­ний див­ною си­лою ма­гне­ти­чно­го при­тя­га­н­ня, в ньо­го від­су­тні по­ро­жні не­о­сми­сле­ні фра­зи, де­ше­вий па­фос чи ба­наль­не за­гра­ва­н­ня з гля­да­чем. Ще у ран­ній пе­рі­од твор­чо­сті він пе­ре­сту­пив спо­кус- ли­ві мі­ра­жі сте­ре­о­ти­пів, шу­ка­ю­чи у ца­ри­ні ві­чних ми­сте­цьких цін­но­стей. Ви­зна­чаль­ною віс­сю до­роб­ку Пе­тра Ма­ли­шка є ду­хов­на за­ко­рі­не­ність у ві­тчи­зня­ну істо­рію та куль­ту­ру. Як справ­жній фі­ло­соф і по­ет-гу­ма­ніст, він не про­сто фі­ксує у сво­є­му ми­сте­цтві події дра­ма­ти­чно­го ми­ну­ло­го — бо­лі­сні втра­ти й гір­кі роз­ча­ру­ва­н­ня сво­го на­ро­ду — а на­ма­га­є­ться ві­зу­а­лі­зу­ва­ти тур­бу­лен­тні по­то­ки, що пуль­су­ють у на­ціо­наль­ній сві­до­мо­сті сьо­го­дні».

Вра­жає від­кри­тість ху­до­жни­ка до най­акту­аль­них тем су­ча­сно­сті — він ви­знає не тіль­ки офі­цій­ну вер­сію істо­рії, а й ту прав­ду, яка зав­жди від­кри­ва­є­ться не­бай­ду­жим. Го­стрим тра­гі­змом від­гу­кне­ться у сер­цях гля- да­чів кар­ти­на «По­стрі­ли в Би­ків­ні» — мі­сці ма­со­вих роз­стрі­лів жертв ко­му­ні­сти­чних ре­пре­сій 1937—41 ро­ків. При­га­да­є­мо, що се­ред за­ка­то­ва­них бу­ли ві­до­мі ре­жи­се­ри, лі­те­ра­то­ри, ком­по­зи­то­ри... Гра­ни­чна від­кри­тість сві­до­мо­сті Пе­тра Ма­ли­шка до бо­лі­сних втрат, йо­го схви­льо­ва­ність та від­чу­т­тя люд­ської без­за­хи­сно­сті ста­ють про­ни­зли­вою но­тою ба­га­тьох кар­тин. На­віть не чи­та­ю­чи на­зви, гля­дач під­сві­до­мо від­чує тут і Го­ло­до­мор, і чор­но­биль­ский ви­бух... Вра­жає чуй­ність ду­ші ми­тця, зав­жди від­кри­то­го до го­стрих акту­аль­них тем сьо­го­де­н­ня, але во­дно­час — над­зви­чай­но ми­ро­лю­бно­го в осо­би­сто­му спіл­ку­ван­ні. Одра­зу при­га­ду­ю­ться сло­ва жи­во­пи­сця Оле­ксан­дра Ду­бо­ви­ка: «Пе­тро — ду­же чи­ста лю­ди­на, він — ан­гел».

По­стій­ний роз­ви­ток та ево­лю­ція люд­ства є най­ці­ка­ві­ши­ми те­ма­ми для ху­до­жни­ка: ана­лі­зу­ю­чи су­ча­сність, Пе­тро про­во­дить па­ра­ле­лі з ми­ну­лим, що при­му­шує йо­го звер­ну­ти­ся до істо­рії Укра­ї­ни.

На ви­став­ці та­кож мо­жна по­ба­чи­ти гра­фі­ку, що до­сить ла­ко­ні­чно вті­лює ав­тор­ські ідеї (як при­клад зга­да­є­мо кра­сно­мов­ні на­зви — «Тиск» та «Злам»). Скуль­пту­ра Пе­тра Ма­ли­шка пе­ре­о­сми­слює фор­ми жі­но­чої кра­си («Торс», «Пло­ди»).

Ми­тець має де­ся­тки від­знак між­на­ро­дних ви­ста­вок, кіль­ка спе­ці­аль­них при­зів, він уча­сник по­над 150 ми­сте­цьких про­е­ктів в Укра­ї­ні та за кор­до­ном, йо­го гра­вю­ри ви­став­ля­ли­ся у Washington Printmaking Art Museum. Про­тя­гом ба­га­тьох ро­ків ху­до­жник брав участь у між­на­ро­дних кон­гре­сах, у то­му чи­слі — в Кем­бри­джі, Пе­кі­ні.

Фо­то з сай­та yaplakal.com.

На ба­зі Укр­кон­цер­ту пра­цю­ва­ли акто­ри-роз­мов­ни­ки Юхим Бе­ре­зін та Юрій Ти­мо­шен­ко — зна­ме­ни­ті Ште­псель і Та­ра­пунь­ка.

Фо­то на­да­но ху­до­жни­ком.

Ек­спо­зи­цію на­зва­но «Пе­тро Ма­ли­шко. Ма­ляр­ство. Скуль­пту­ра. Гра­фі­ка». Ав­то­рі йо­го ро­бо­та.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.