Істо­рія з пер­спе­кти­вою

Про Укр­кон­церт зі Ште­псе­лем і Та­ра­пунь­кою та по­слі­дов­ни­ків

Ukrayina Moloda - - Культура - Ві­кто­рія КОТЕНОК

«Жи­т­тя одні­єї лю­ди­ни вар­те ти­ся­чі то­мів», вва­жав пи­сьмен­ник Ва­лер’ян Пі­дмо­гиль­ний. Якщо ко­ри­сту­ва­ти­ся йо­го де­фі­ні­ці­єю і по­рів­ня­ти істо­рію Агент­ства з об­слу­го­ву­ва­н­ня те­а­траль­ної та кон­цер­тної ді­яль­но­сті з жи­т­тям лю­ди­ни, то про ньо­го мо­жна бу­ло б ви­да­ти ці­лу се­рію книг. Адже йо­го існу­ва­н­ня на­лі­чує вже май­же 60 ро­ків! Але про все — по по­ли­чках…

Кни­га І. Укр­кон­церт

1959 рік за­пам’ятав­ся та­ки­ми му­зи­чни­ми по­ді­я­ми у сві­ті, як вру­че­н­ня пер­шої му­зи­чної пре­мії «Грем­мі» у Лос-Ан­дже­ле­сі та Нью-Йор­ку, по­ява мю­зи­клу «Зву­ки му­зи­ки» аме­ри­кан­сько­го ком­по­зи­то­ра Рі­чар­да Ро­джер­са, ви­хід чер­го­вих аль­бо­мів-хі­тів Френ­ка Сі­на­три, Ел­ві­са Пре­слі та Ел­ли Фіц­дже­ральд. Для Укра­ї­ни цей рік теж став зна­ко­вим, адже бу­ло ство­ре­но га­строль­но-кон­цер­тне об’єд­на­н­ня Укр­кон­церт.

Са­ме з 1959 ро­ку і по­чи­на­є­ться жит­тє­пис су­ча­сно­го «Агент­ства з об­слу­го­ву­ва­н­ня те­а­траль­ної та кон­цер­тної ді­яль­но­сті», адже Укр­кон­церт є йо­го ко­рін­ним ро­ди­чем (умов­но ка­жу­чи, «ді­ду­сем»). За своє жи­т­тя він за­жив со­бі до­брої сла­ви, від­крив чи­ма­ло та­лан­тів, бо за­ймав­ся мас­шта­бною твор­чою ро­бо­тою:

— га­стро­ля­ми укра­їн­ських те­а­трів, естра­дних і фі­лар­мо­ні­чних ко­ле­кти­вів, кон­цер­тних бри­гад та окре­мих ви­ко­нав­ців по Укра­ї­ні та за її ме­жа­ми;

— по­ста­нов­ка­ми ма­со­вих те­а­тра­лі­зо­ва­них ви­став, кон­цер­тів та свят;

— ор­га­ні­за­ці­єю фе­сти­ва­лів, кон­кур­сів, спе­ці­аль­них за­хо­дів, при­свя­че­них юві­лей­ним да­там.

До скла­ду Укр­кон­цер­ту вхо­ди­ло близь­ко 350 ар­ти­стів най­рі­зно­ма­ні­тні­ших жан­рів: спів­а­ки, ар­ти­сти-роз­мов­ни­ки, акро­ба­ти, фо­ку­сни­ки, тан­ців­ни­ки, му­зи­кан­ти-ін­стру­мен­та­лі­сти та ба­га­то ін­ших.

Зокре­ма, на йо­го ба­зі пра­цю­вав ком­по­зи­тор та опер­мей­стер Ігор По­клад, по­ет, дра­ма­тург і сце­на­рист Юрій Риб­чин­ський, актри­са те­а­тру і кі­но Не­о­ні­ла Бе­ле­цька, ре­жи­сер фе­сти­ва­лів, кон­цер­тів і ви­став Бо­рис Шар­вар­ко, акто­ри-роз­мов­ни­ки Юхим Бе­ре­зін та Юрій Ти­мо­шен­ко (зна­ме­ни­ті Ште­псель і Та­ра­пунь­ка), гу­мо­рист і май­стер ху­до­жньо­го сло­ва Ан­дрій Со­ва, ба­лет­мей­стер Ва­хтанг Врон­ський, по­е­тпі­сняр Ан­дрій Де­ми­ден­ко (ав­тор близь­ко 750 пі­сень), опер­ний спів­ак (дра­ма­ти­чний те­нор) Во­ло­ди­мир Ти­мо­хін, актор те­а­тру і кі­но Сер­гій Хар­чен­ко (фільм «Ві­чний по­клик»).

Спів­пра­цю­ва­ло з Укр­кон­цер­том чи­ма­ло твор­чих ко­ле­кти­вів: Те­атр дра­ми і ко­ме­дії, Те­атр істо­ри­чно­го порт­ре­та, Те­атр пі­сні, Те­атр по­е­зії, Ан­самбль кла­си­чно­го ба­ле­ту, Ан­самбль дра­ми і ко­ме­дії, Ду­хо­вий ор­кестр, Естра­дно-сим­фо­ні­чний ор­кестр, Ка­мер­ний хор іме­ні Б. Ля­то­шин­сько­го, «Ки­їв­ська естра­да», «Ки­я­ни», «Маль­ви», «Мрія», Мю­зик-хол, «Явір», «Очи­ма мо­ло­дих».

Де­які з них про­дов­жу­ють свою ді­яль­ність і до­сі, ча­сти­на при­пи­ни­ла або пе­ре­фор­ма­ту­ва­ла­ся в ін­ші за­кла­ди куль­ту­ри. Про­те мо­жна смі­ли­во ствер­джу­ва­ти, що Укр­кон­церт був пре­сти­жною і зна­ною ор­га­ні­за­ці­єю, адже зби­рав ти­ся­чі (де­ко­ли й міль­йо­ни) гля­да­чів.

Кни­га ІІ. Ки­їв­кон­церт

1987 ро­ку бу­ли ство­ре­ні гру­пи Nirvana і AceofBase; Аль­фред Шні­тке на­пи­сав ба­лет «Пер Гюнт». Цьо­го ж ро­ку ре­ор­га­ні­зу­ва­ли Укр­кон­церт і ство­ри­ли в сто­ли­ці окре­му кон­цер­тну ор­га­ні­за­цію — Ки­їв­кон­церт (тоб­то «ба­тька» ни­ні­шньо­го Агент­ства). До скла­ду ор­га­ні­за­ції пе­ре­йшли де­які ху­до­жні ко­ле­кти­ви та окре­мі кон­цер­тні ви­ко­нав­ці від Укр­кон­цер­ту.

З пер­шо­го ро­ку в йо­го скла­ді пра­цю­ва­ло вже 20 твор­чих ко­ле­кти­вів і близь­ко 400 ар­ти­стів! Це при то­му, що ста­но­ви­ще Ки­їв­кон­цер­ту бу­ло до­сить не­ста­біль­ним, че­рез від­су­тність від­по­від­ної ма­те­рі­аль­ної ба­зи, нор­маль­но­го при­мі­ще­н­ня, не­мо­жли­вість вча­сно отри­му­ва­ти кон­цер­тні ко­стю­ми, ре­кві­зит то­що.

Ба­га­тьом ар­ти­стам Ки­їв­кон­цер­ту бу­ло при­сво­є­но по­че­сні зва­н­ня. На­при­клад: фо­ку­сни­ку, ілю­зіо­ні­сту та ма­ні­пу­ля­то­ру Сте­па­ну Сав­ці (1997 р. — на­ро­дний ар­тист), спів­а­ку, ком­по­зи­то­ру та аран­жу­валь­ни­ку Юрію Рож­ко­ву (1997 р. — за­слу­же­ний ар­тист), опер­но­му спів­а­ку, ке­рів­ни- ку ан­сам­блю «Ки­я­ни» Ва­ле­рію За­хар­чен­ку (1991 р. — на­ро­дний ар­тист).

Ки­їв­кон­церт пра­цю­вав 20 ро­ків. Не раз ор­га­ні­зо­ву­вав га­стро­лі ар­ти­стів до Іспа­нії, Ні­меч­чи­ни, Поль­щі, Ро­сії, Угор­щи­ни. У рі­зні ро­ки ке­ру­ва­ли ор­га­ні­за­ці­єю Оле­ксандр Сви­сту­нов, В’яче­слав Стра­ті­єн­ко та ін­ші.

Кни­га ІІІ. Агент­ство

2007 рік за­пам’ятав­ся укра­їн­цям ство­ре­н­ням му­зи­чних ко­ле­кти­вів Quest Pistols та Vivienne Mort, ви­сту­пом Ан­дрія Да­нил­ка (в обра­зі Вєр­ки Сер­дю­чки) на Єв­ро­ба­чен­ні і гру­пи ТНМК («Та­нок на май­да­ні Ко­нґо») на най­біль­шо­му в Схі­дній Єв­ро­пі фе­сти­ва­лі Sziget у Бу­да­пе­шті.

24 гру­дня 2007 ро­ку у Ки­є­ві утво­ри­ло­ся «Агент­ство з об­слу­го­ву­ва­н­ня те­а­траль­ної та кон­цер­тної ді­яль­но­сті». Це від­бу­ло­ся шля­хом зли­т­тя Ки­їв­кон­цер­ту та те­а­траль­но-га­строль­но­го під­при­єм­ства «Те­а­траль­на аген­ція». Як і в йо­го по­пе­ре­дни­ків («ді­ду­ся» Укр­кон­цер­ту та«ба­тька»—Ки­їв­кон­цер­ту) йо­го основ­ною мі­сі­єю ста­ло ор­га­ні­за­ція та про­ве­де­н­ня му­ні­ци­паль­них ви­до­ви­щних те­а­тра­лі­зо­ва­но-кон­цер­тних за­хо­дів. Однак по­ле йо­го ді­яль­но­сті зна­чно роз­ши­ри­ло­ся, адже Агент­ство те­пер ор­га­ні­зо­вує ще шоу-про­гра­ми, май­стер-кла­си, кон­фе­рен­ції, се­мі­на­ри; ху­до­жні, фо­то­та ін­ші ви­став­ки, ау­кціо­ни, яр­мар­ки, бла­го­дій­ні акції, те­ма­ти­чні ве­чо­ри, по­ка­зи кі­но­філь­мів, роз­ва­жаль­ні про­гра­ми куль- тур­но­го до­зві­л­ля і на­віть свя­тку­ва­н­ня ре­лі­гій­них свят.

За час сво­го існу­ва­н­ня Агент­ство вла­шту­ва­ло, зокре­ма, кон­церт Ві­ден­сько­го фі­лар­мо­ні­чно­го ор­ке­стру в Ки­є­ві, це­ре­мо­нії вру­че­н­ня пре­мії «Ки­їв­ська пе­кто­раль» та «Ки­їв», фе­сти­ва­лі «Го­го­льfest», «Мо­ло­дої укра­їн­ської ре­жи­су­ри іме­ні Ле­ся Кур­ба­са», «Ді­а­ло­ги куль­тур», «За єди­ну кві­ту­чу кра­ї­ну», «Зір­ки сві­то­во­го ба­ле­ту», «Ки­їв скли­кає дру­зів», за­хо­ди до Дня Не­за­ле­жно­сті, Дня Кон­сти­ту­ції, дні Ки­є­ва, Єв­ро­пи, Кра­ко­ва, Лей­пци­га, Кі­о­то в Ки­є­ві та ба­га­то ін­ших за­хо­дів.

Так скла­ло­ся, що очо­лю­ва­ли Агент­ство по­ки тіль­ки пред­став­ни­ці пре­кра­сної ста­ті: пер­ші два ро­ки — Ал­ла Ше­ре­ме­тьє­ва, по­тім (до гру­дня 2016 ро­ку) — На­та­лія Блаж­ко. Ве­сною 2017 ро­ку був ого­ло­ше­ний кон­курс на за­мі­ще­н­ня по­са­ди ди­ре­кто­ра і тре­тім очіль­ни­ком Агент­ства ста­ла зно­ву жін­ка — Ал­ла Де­му­ра (до пов­но­ва­жень при­сту­пи­ла в ли­сто­па­ді 2017 ро­ку). Її до­свід ро­бо­ти в га­лу­зі ор­га­ні­за­ції куль­тур­них ма­со­вих за­хо­дів — по­над 16 ро­ків.

За час існу­ва­н­ня в Агент­ства бу­ли свої зле­ти і па­ді­н­ня, трі­ум­фи і по­раз­ки. Але це нор­маль­ний про­цес роз­ви­тку, зро­ста­н­ня і ста­нов­ле­н­ня як для лю­ди­ни, так і для будь-якої ор­га­ні­за­ції. Сьо­го­дні Агент­ство пе­ре­бу­ває на по­ро­зі під­лі­тко­во­го ві­ку, адже не­що­дав­но від­свя­тку­ва­ло пер­ший юві­лей — 10 ро­ків. І най­ці­ка­ві­ші події йо­го жи­т­тя — по­пе­ре­ду.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.