Упер­ше й не востан­нє

Цьо­го­рі­чний «Ро­лан Гар­рос» за­вер­шив­ся син­хрон­ним трі­ум­фом рей­тинг-фа­во­ри­тів жі­но­чо­го та чо­ло­ві­чо­го тур­ні­рів

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Си­ту­а­ція, ко­ли пе­ре­мо­га на тур­ні­рі «Ве­ли­ко­го шо­ло­ма» одно­ча­сно ді­ста­є­ться пер­шим ра­ке­ткам чо­ло­ві­чо­го та жі­но­чо­го те­ні­су, остан­нім ча­сом у ве­ли­ко­му те­ні­сі тра­пля­лась не­ча­сто. Про­те на цьо­го­рі­чній Від­кри­тій пер­шо­сті Фран­ції трі­ум­фу­ва­ли са­ме лі­де­ри по­сі­ву — іспа­нець Ра­фа­ель На­даль та ру­мун­ка Сі­мо­на Ха­леп. Утім якщо 11-й за лі­ком трі­умф «ко­ро­ля» ґрун­ту в Па­ри­жі був вель­ми про­гно­зо­ва­ним, то для сво­го де­бю­тно­го успі­ху на «Гранд шо­ло­мi» при­мі жі­но­чо­го те­ні­су до­ве­ло­ся сер­йо­зно по­пра­цю­ва­ти.

Пі­дня­ти над го­ло­вою пре­сти­жний «шо­лом» Сі­мо­ні Ха­леп уда­ло­ся ли­ше з че­твер­тої спро­би — три по­пе­ре­дні фі­на­ли на го­лов­них тур­ні­рах те­ні­сної елі­ти во­на про­гра­ла.

Не все лег­ко скла­да­ло­ся для ру­мун­ської те­ні­сис­тки й на цьо­го­рі­чно­му «Ро­лан Гар­ро­сі». Фі­нал про­ти 25-рі­чної аме­ри­кан­ки Сло­ун Сті­венс, яку ба­га­то хто на­зи­ває на­сту­пни­цею ле­ген­дар­ної Се­ре­ни Уї­льямс, Ха­леп роз­по­ча­ла з про­гра­но­го стар­то­во­го се­ту. По­шу­ки сво­єї гри во­на про­дов­жи­ла й у на­сту­пній пар­тії, в якій про­гра­ла су­пер­ни­ці два пер­ші гей­ми. Але на­да­лі Сті­венс за­хо­пив у по­лон ви­хор не­ви­му­ше­них по­ми­лок, пі­сля чо­го во­на втра­ти­ла своє до­мі­ну­ва­н­ня в ма­тчі.

Без сум­ні­ву, пе­ре­бу­ва­н­ня Ха­леп на вер­ши­ні рей­тин­гу Жі­но­чої те­ні­сної асо­ці­а­ції не­ви­пад­ко­ве, але ще одна нев­да­ча у фі­на­лі тур­ні­ру «Ве­ли­ко­го шо­ло­ма» ви­гля­да­ла б для неї зов­сім не­при­ва­бли­во. Зре­штою, ру­мун­ка пе­ре­ко­на­ла се­бе в мо­жли­во­сті під­ко­ре­н­ня ве­ли­кої вер­ши­ни, й, узяв­ши се­бе в ру­ки, а по­єди­нок — під вла­сний кон­троль, у трьох се­тах здо­бу­ла ви­зна­чаль­ну пе­ре­мо­гу (3:6, 6:4, 6:1).

«Тро­фей важ­кий та пре­кра­сний. Див­ля­чись на фо­то- гра­фії ін­ших те­ні­си­сток iз ним, я зав­жди мрі­я­ла до­тор­кну­ти­ся до ньо­го. Я ду­же ща­сли­ва, що за­раз три­маю йо­го в ру­ках», — від­зна­чи­ла Ха­леп. А от для іме­ни­то­го На­да­ля фо­то­се­сія з важ­ки­ми срі­бни­ми ча­ша­ми — про­це­ду­ра вже зви­чна. Пі­сля пе­ре­кон­ли­вої пе­ре­мо­ги у фі­на­лі «РГ»-2018 над ав­стрій­цем До­мі­ні­ком Ті­мом (6:4, 6:3, 6:2) у ко­ле­кції 32-рі­чно­го іспан­ця за­га­лом ста­ло 17 «шо­ло­мів». Що­прав­да, на­віть пі­сля 11-го трі­ум­фу в Па­ри­жі Ра­фа­ель не зміг стри­ма­ти сліз. Що ка­за­ти, ко­ли по­ді­бну кіль­кість пе­ре­мог на одно­му тур­ні­рі ра­ні­ше вда­ва­ло­ся здо­бу­ва­ти ли­ше одній осо­бі — ле­ген­дар­ній Мар­га­рет Корт, ко­тра в пе­рі­од 1960-1973 ро­ків до­мі­ну­ва­ла на до­ма­шньо­му «Ау­стре­лі­ен оу­пен».

А кра­щим до­роб­ком укра­їн­ських пред­став­ни­ків те­ні­су на цьо­го­рі­чно­му «РГ» ста­ла де­бю­тна участь дру­гої ра­ке­тки Укра­ї­ни Ле­сі Цу­рен­ко в че­твер­то­му ко­лі тур­ні­ру. При цьо­му одна з фа­во­ри­ток зма­гань, по­сі­я­на на зма­га­н­нях під че­твер­тим но­ме­ром, при­ма ві­тчи­зня­но­го те­ні­су Елі­на Сві­то­лі­на не змо­гла прой­ти да­лі тре­тьо­го ра­ун­ду. Як ре­зуль­тат, в онов­ле­но­му та­бе­лі про ран­ги WTA во­на опу­сти­ла­ся на п’яту схо­дин­ку. Во­дно­час Цу­рен­ко до­да­ла в рей­тин­гу п’ять по­зи­цій, під­няв­шись на 34-й ща­бель.

Фо­то www.rolandgarros.com.

У Па­ри­жі Ра­фа­ель На­даль ви­грав свій 11-й за лі­ком «ґрун­то­вий» «шо­лом».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.