«Ко­ро­лів­ські» роз­бір­ки

Утре­тє за чо­ти­ри се­зо­ни ти­тул най­силь­ні­шої ко­ман­ди НБА ви­бо­ров «Гол­ден Стейт»

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

В остан­ні ро­ки єди­ним укра­їн­цем, який пред­став­ляв укра­їн­ський баскетбол у НБА, був Оле­ксій Лень. За­хи­ща­ю­чи ко­льо­ри «Фі­ні­кса», уро­дже­нець Ан­тра­ци­та ста­рав­ся, як міг: отри­му­ю­чи не над­то ба­га­то ігро­во­го ча­су, ви­ти­ску­вав iз се­бе ма­кси­мум мо­жли­во­го.

Ра­зом із за­вер­ше­н­ням се­зо­ну2017/2018 спли­ває кін­ця й уго­да про п’яти­рі­чний пе­рі­од пе­ре­бу­ва­н­ня Оле­ксія в со­ня­чній Ари­зо­ні. «Я б iз ра­ді­стю за­ли­шив­ся в «Фі­ні­ксі», але не знаю, чи отри­маю про­по­зи­цію від «Санс», — ска­зав Лень. Остан­ні здо­бу­тки «Фі­ні­кса» ви­гля­да­ють більш ніж скром­но, від­так не див­но, що ке­рів­ни­цтво клу­бу пра­гне під­си­ли­ти ко­ман­ду. При­мі­ром, ми­ну­лу «ре­гу­ляр­ку» «Фі­нікс» за­вер­шив на остан­ньо­му мі­сці у сво­є­му ди­ві­зіо­ні, вко­тре за­ли­шив­шись без «плей-оф», пе­ре­мож­цем яко­го, до сло­ва, вдру­ге по­спіль став «Гол­ден Стейт».

Спо­ча­тку, пе­ре­грав­ши в фі­на­лі За­хі­дної кон­фе­рен­ції най­кра­щу ко­ман­ду ре­гу­ляр­но­го се­зо­ну-2017/2018 — «Хью­стон», у ви­рі­шаль­ній ду­е­лі чем­піо­на­ту ко­ле­ктив Сті­ва Кер­ра без шан­сів для су­пер­ни­ка роз­гро­мив «Клів­ленд» (4:0) на чо­лі з «ко­ро­лем» Ле­бро­ном.

На дум­ку пе­ре­ва­жної біль­шо­сті екс­пер­тів, са­ме Ле­брон Джеймс є най­силь­ні­шим грав­цем НБА. І са­ме зав­дя­ки йо­го ста­ра­н­ням йо­го рі­дний «Клів­ленд» в 2016 ро­ці — впер­ше у сво­їй істо­рії — ви­грав чем­піон­ські пер­сні. Утім не зав­жди один у по­лі во­їн. З’ясу­ва­ло­ся, що в пер­шо­му по­єдин­ку фі­наль­ної се­рії, в яко­му пе­ре­мо­га «Гол­ден Стейт» ді­ста­ла­ся ли­ше в овер­тай­мі, лі­де­ру «Клів­лен­да» зла­ма­ли ру­ку. Не див­но, що в на­сту­пних по­єдин­ках за го­лов­ний тро­фей, пе­ре­мо­ги «во­ї­нам» ді­ста­ва­ли­ся зна­чно лег­ше.

Ці­ка­во, що «Гол­ден Стейт» та «Клів­ленд» уче­твер­те по­спіль гра­ли у фі­на­лі НБА — що, без сум­ні­ву, свід­чить про зір­ко­вий ста­тус цих ко­ле­кти­вів. І якщо в «Клів­лен­ді» всі ці ро­ки пер­шу скри­пку грав ли­ше Джеймс, то в та­бо­рі «во­ї­нів» — пі­сля фі­а­ско в 2016 ро­ці — в па­ру до дав­ньо­го лі­де­ра ко­ман­ди, май­стра «три­о­чко­вих» — Сте­фе­на Кар­рі —

«Фор­му­ла-1»

Пі­сля се­рії не над­то вда­лих го­нок пер­ший пі­лот «Фер­ра­рі» Се­ба­стьян Фет­тель здо­був тре­тю пе­ре­мо­гу в по­то­чно­му чем­піо­на­ті. Ви­грав­ши ква­лі­фі­ка­цію, ні­ме­цький гон­щик так са­мо впев­не­но ви­гля­дав і в не­діль­ній гон­ці, не дав­ши су­пер­ни­кам жо­дних шан­сів на успіх. Йо­го го­лов­ний кон­ку­рент у чем­піон­ській би­тві — бри­та­нець Лью­їс Хе­міл­тон iз «Мер­се­де­са» — фі­ні­шу­вав ли­ше п’ятим, до­зво­лив­ши та­ким чи­ном Фет­те­лю зно­ву очо­ли­ти (з пе­ре­ва­гою в один бал) осо­би­стий за­лік пі­ло­тів.

Хо­кей

Пе­ре­грав­ши у фі­наль­ній се­рії «плей-оф» де­бю­тан­та НХЛ «Ве­гас» — 4:1, «Ва­шинг­тон» упер­ше в сво­їй істо­рії здо­був Ку­бок Стен­лі.

Фо­то з сай­та УНІАН.

В ата­ці — лі­дер «Гол­ден Стейт» Сте­фен Кар­рі.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.