Бра­зиль­ський ян­гол

Адрі­а­на Лі­ма не ба­жає мо­дель­ної кар’єри сво­їм донь­кам

Ukrayina Moloda - - Спорт - Слав­ко ФЕРТ

Бра­зиль­ська су­пер­мо­дель Адрі­а­на Лі­ма сьо­го­дні, 12 черв­ня, свя­ткує свій 37-й день на­ро­дже­н­ня. Мо­жна впев­не­но ска­за­ти, що жи­т­тя ці­єї жін­ки вда­ло­ся. Лі­му ча­сто на­зи­ва­ють одні­єю з най­вро­дли­ві­ших жі­нок пла­не­ти. Во­на є одним із ян­го­лів сла­ве­тної фір­ми з ви­пу­ску жі­но­чої бі­ли­зни Victoria’s Secret, а та­кож облич­чям ко­сме­ти­чної ком­па­нії Maybelline. За вер­сі­єю сай­та models.com, Адрі­а­на очо­лю­ва­ла спи­сок най­се­ксу­аль­ні­ших мо­де­лей сві­ту сім ро­ків по­спіль. А згі­дно з рей­тин­гом ча­со­пи­су «Форбс», во­на є дру­гою (пі­сля Жи­зель Бюнд­хен) най­більш ви­со­ко­опла­чу­ва­ною мо­де­л­лю сві­ту. 2015 ро­ку її рі­чний за­ро­бі­ток ста­но­вив 9 міль­йо­нів до­ла­рів.

Але, як це ча­сто бу­ває в се­ре­до­ви­щі ві­до­мих і зна­ме­ни­тих, успі­шна кар’єра — ще не озна­чає ща­сли­ве осо­би­сте жи­т­тя. От і в Адрі­а­ни по­за по­ді­у­мом не все ви­йшло так, щоб раз — і на все жи­т­тя. Її шлюб із серб­ським ба­скет­бо­лі­стом Мар­ком Яри­чем три­вав сім ро­ків. Про­те ви­бу­ду­ва­ти мі­цні й гар­мо­ній­ні сто­сун­ки за щіль­ни­ми гра­фі­ка­ми мо­де­лі та спортс­ме­на не вда­ло­ся — у 2016 ро­ці па­ра роз­ста­ла­ся. Та най­при­єм­ні­ший під­су­мок їхньо­го ко­ха­н­ня — дві кра­су­ні-до­не­чки. І сво­їм ді­тям Лі­ма зов­сім не ба­жає та­кої до­лі, зав­дя­ки якій са­ма під­ня­ла­ся на вер­ши­ну сла­ви. Адже за­для цьо­го ча­сто до­во­ди­ться жер­тву­ва­ти тим жи­т­тям, яке про­жи­ва­ють зви­чай­ні лю­ди. «Я все втра­ти­ла в сво­є­му жит­ті. Ча­сом я ба­чу на ву­ли­ці під­лі­тків, які ве­шта­ю­ться, хо­дять у кі­но, і я так за­здрю їм», — ка­же Лі­ма, яка впер­ше ви­йшла на по­ді­ум у 15 ро­ків, а в ші­стнад­цять уже під­пи­са­ла сер­йо­зний кон­тракт. Во­на до­дає: «Пев­но­го дня, ко­ли моя донь­ка за­хо­че ста­ти мо­де­л­лю, я ні­ко­ли їй не до­зво­лю! Але пі­зні­ше від­та­ну, якщо на­по­ля­га­ти­ме, бо що ж я вдію? Але то­чно не ра­ні­ше, ніж їй ви­пов­ни­ться 18 ро­ків. Зна­є­те, у ко­жно­го фа­ху є тем­ний бік, і лю­ди ча­сто бу­ва­ють та­ки­ми зли­ми до те­бе, а ко­ли ти мо­ло­да, то не зна­єш, як за­хи­сти­ти се­бе». «Зда­є­ться, що я про­ве­ла все своє жи­т­тя в лі­та­ку! У ме­не на­віть не ви­ста­чає ча­су роз­па­ку­ва­ти речі, — по­яснює Адрі­а­на. — Ме­ні зав­жди ку­дись по­трі­бно ви­лі­та­ти че­рез два дні. Я ду­же ба­га­то по­до­ро­жую, і спо­ча­тку це зда­ва­ло­ся роз­ва­гою. Пер­ший раз, ко­ли я сі­ла в лі­так, ме­ні бу­ло 15, і то­ді все це ви­гля­да­ло так ве­се­ло». І хо­ча мо­дель зі­зна­є­ться, що «лю­бить по­до­ро­жу­ва­ти нав­ко­ло сві­ту та зна­йо­ми­тись з ін­ши­ми куль­ту­ра­ми», та та­ке ко­чо­ве жи­т­тя без­пе­ре­чно ра­но чи пі­зно по­чи­нає стра­шен­но втом­лю­ва­ти. Осо­бли­во, якщо в ро­ди­ні з’яв­ля­ю­ться ді­ти. Са­ме Ва­лен­ти­ну і Сі­єн­ну — сво­їх до­не­чок — Лі­ма вва­жає сво­їм най­біль­шим до­ся­гне­н­ням: «Для ме­не най­кра­ща ро­бо­та в сві­ті — бу­ти ма­мою. Ні­ко­ли не пі­до­зрю­ва­ла, що мо­жу ко­гось так силь­но лю­би­ти. Я зав­жди ду­ма­ла: нев­же без­умов­на і все­по­гли­на­ю­ча лю­бов існує? Те­пер я то­чно знаю, що так». А як же та, ін­ша лю­бов, яка дає кри­ла на­віть та­ким ян­го­лам, як Адрі­а­на? З цим у мо­де­лі теж усе га­разд. Уже рік Лі­ма зу­стрі­ча­є­ться з 36-рі­чним ту­ре­цьким пи­сьмен­ни­ком Ме­ті­ном Ха­рою. І не при­хо­вує цьо­го: під пор­ці­єю фо­то в «Ін­стра­гра­мі» зі спіль­но­го від­по­чин­ку во­на на­пи­са­ла: «Я ви­бра­ла ко­ха­н­ня»...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.