Ля­шко: Не до­зво­лю під­ня­ти та­ри­фи!

Лі­дер РПЛ зна­йшов гро­ші на енер­го­мо­дер­ні­за­цію та на зар­пла­ти і пен­сії лю­дям

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Га­ли­на ПЕЧЕРИЦЯ

Гро­ші, ви­гра­ні Укра­ї­ною в Сток­гольм­сько­му ар­бі­тра­жно­му су­ді в су­пе­ре­чці з «Газ­про­мом», по­вин­ні йти на енер­го­мо­дер­ні­за­цію та збіль­ше­н­ня ви­до­бу­тку вла­сно­го га­зу, а не на пре­мії топ-ме­не­дже­рам «На­фто­га­зу». Про це за­явив лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії Олег Ля­шко. По­лі­тик за­кли­кав уряд ска­су­ва­ти рі­ше­н­ня про на­ра­ху­ва­н­ня пре­мій у роз­мі­рі 45 міль­йо­нів до­ла­рів, 13,9 млн. з яких уже отри­ма­ли го­ло­ва прав­лі­н­ня Ан­дрій Ко­бо­лєв та ко­мер­цій­ний ди­ре­ктор ком­па­нії Юрій Ві­трен­ко по кур­су в грив­ні.

«Ці ве­ли­кі «па­трі­о­ти» отри­ма­ли ко­смі­чні пре­мії та пе­ре­ве­ли їх у до­ла­ри. Во­ни не до­ві­ря­ють грив­ні, а ще ко­гось за­кли­ка­ють ін­ве­сту­ва­ти в Укра­ї­ну. Са­мі при цьо­му гро­ші пе­ре­ве­ли в офшо­ри. Не в офшо­ри, а в Укра­ї­ну тре­ба вкла­да­ти. То­му ми так і жи­ве­мо — поби­ра­є­мо­ся по всьо­му сві­ту, бо чи­нов­ни­ки гра­бу­ють і в офшо­ри все ви­во­дять. Ми по­вер­не­мо все на­зад! За­кли­ка­є­мо уряд не спо­сте­рі­га­ти мов­чки за тим, як гра­бу­ють лю­дей, а ска­су­ва­ти рі­ше­н­ня «На­фто­га­зу» про пре­мі­ю­ва­н­ня, по­вер­ну­ти всі ко­шти укра­їн­цям і звіль­ни­ти ке­рів­ни­цтво ком­па­нії. Якщо по­са­дов­цям «На­фто­га­зу» ви­пла­чу­ють пре­мії від ви­гра­шу в Сток­гольм­сько­му ар­бі­тра­жі, чо­му укра­їн­ці не отри­му­ють пре­мії у ви­гля­ді збіль­ше­н­ня зар­плат і пен­сій, зни­же­н­ня та­ри­фів, де- ржав­ної під­трим­ки на про­гра­ми енер­го­збе­ре­же­н­ня, за­мі­ни ві­кон, две­рей то­що? Ця по­лі­ти­ка — не­пра­виль­на!» — обу­рив­ся Ля­шко.

За ін­фор­ма­ці­єю лі­де­ра РПЛ, най­ближ­чим ча­сом вла­да пла­нує під­ня­ти ці­ну на газ для на­се­ле­н­ня, що при­зве­де до збіль­ше­н­ня та­ри­фів на 60%. Олег Ля­шко вва­жає це не­при­пу­сти- мим.

«Во­ни по­ясню­ють це не­об­хі­дні­стю зро­би­ти рен­та­бель­ни­ми під­при­єм­ства «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» і «На­фто­газ» та отри­ма­ти чер­го­вий кре­дит МВФ. Те, що ке­рів­ни­цтво «На­фто­га­зу» отри­ма­ло 45 міль­йо­нів до­ла­рів пре­мії, а «Укр­га­зви­до­бу­ва­н­ня» має по 300% рен­та­бель­но­сті, по­ка­зує, що для них усе рен­та­бель­не. Тіль­ки за ці­єю рен­та­бель­ні­стю во­ни за­ла­зять у ки­ше­ню ко­жно­го укра­їн­ця. Тоб­то вла­да хо­че під­ня­ти та­ри­фи на газ і вар­тість «ко­му­нал­ки», щоб у «На­фто­га­зі» чер­го­ві міль­йон­ні пре­мії со­бі ви­пи­су­ва­ли і зно­ву обди­ра­ли укра­їн­ців? Ми цьо­го не до­зво­ли­мо!» — під­кре­слив Ля­шко.

Олег Ля­шко не хо­че, щоб чи­нов­ни­ки ви­пи­су­ва­ли со­бі пре­мії за ра­ху­нок про­стих лю­дей.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.