Віль­ний пе­ре­каз

Дер­жав­на ка­зна по­пов­ню­є­ться мі­льяр­да­ми за ра­ху­нок укра­їн­ських за­ро­бі­тчан

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Важ­ка еко­но­мі­чна си­ту­а­ція в Укра­ї­ні за­ста­ви­ла ба­га­тьох на­ших спів­гро­ма­дян шу­ка­ти кра­що­го жи­т­тя за кор­до­ном — хто ж у сві­ті не чув про укра­їн­ських за­ро­бі­тчан? Що­прав­да, є й пев­ний по­зи­тив: за ра­ху­нок ро­бо­чої си­ли на екс­порт дер­жав­на ка­зна до­бря­че по­пов­ню­є­ться.

Зокре­ма, у цьо­му ро­ці, як по­ві­до­мив го­ло­ва Нац­бан­ку Укра­ї­ни Яків Смо­лій, йо­го ві­дом­ство че­кає ба­га­то­мі­льяр­дних пе­ре­ка­зів у на­ціо­наль­ну еко­но­мі­ку. «За ми­ну­лий рік об­сяг гро­шо­вих пе­ре­ка­зів в Укра­ї­ну від на­ших спів­і­тчи­зни­ків за кор­до­ном пе­ре­ви­щив 9 млрд. до­ла­рів, й ми очі­ку­є­мо, що у 2018 ро­ці су­ма бу­де не мен­шою. Ли­ше за сі­чень-кві­тень цьо­го ро­ку над­хо­дже­н­ня скла­ли 3,4 млрд. до­ла­рів, то­ді як де­фі­цит тор­гів­лі то­ва­ра­ми й по­слу­га­ми — 2,1 млрд. до­ла­рів», — на­го­ло­сив го­лов­ний бан­кір кра­ї­ни.

Та­кож у Нац­бан­ку вва­жа­ють, що Укра­ї­ні не­об­хі­дно зни­зи­ти рі­вень ін­фля­ції, іна­кше бу­дуть «еко­но­мі­чні не­при­єм­но­сті». Чо­му? Та то­му, що у бі­зне­су й іно­зем­них ін­ве­сто­рів не бу­де за­ці­кав­ле­но­сті здій­сню­ва­ти в Укра­ї­ні дов­го­стро­ко­ві ка­пі­та­ло­вкла­де­н­ня.

Вар­то на­га­да­ти, що не всти­гли укра­їн­ці огов­та­ти­ся від змін у тру­до­во­му за­ко­но­дав­стві Поль­щі (ко­трі на­бра­ли чин­но­сті на по­ча­тку по­то­чно­го ро­ку), як за­хі­дний су­сід зно­ву по­чав вно­си­ти в ньо­го прав­ки. Йде­ться про те, що у Поль­щі по­ча­ла ді­я­ти спро­ще­на си­сте­ма пра­це­вла­шту­ва­н­ня на ба­зі по­пе­ре­дньо­го тру­до­во­го до­го­во­ру, на осно­ві яко­го ро­бо­то­да­вець про­по­нує пра­це­вла­шту­ва­ти­ся в се­бе, а ро­бі­тник дає зго­ду при­сту­пи­ти до ро­бо­ти.

І, якщо ра­ні­ше, за за­ко­ном, мо­жна бу­ло пра­цю­ва­ти до ше­сти мі­ся­ців (упро­довж ка­лен­дар­но­го ро­ку), то в но­во­му за­ко­но­про­е­кті про­по­ну­є­ться збіль­ши­ти тер­мін спро­ще­но­го пра­це­вла­шту­ва­н­ня — до одно­го ро­ку.

Тре­ба від­да­ти на­ле­жне мі­ні­стру со­ці­аль­ної по­лі­ти­ки Ан­дрію Ре­ві, адже у йо­го ві­дом­стві на­ре­шті по­ча­ли по­вер­та­ти­ся до укра­їн­ських за­ро­бі­тчан облич­чям, при­най­мі за­про­по­ну­ва­ли на­ра­хо­ву­ва­ти їм суб­си­дію та тру­до­вий стаж. «Ми про­по­ну­є­мо сти­му­лю­ва­ти їх до до­бро­со­ві­сно­го стра- ху­ва­н­ня. Тоб­то ми го­то­ві да­ва­ти суб­си­дію сім’ям, чиї рі­дні пра­цю­ють за кор­до­ном, але за умо­ви, що во­ни до­бро­віль­но за­стра­ху­ю­ться й за­пла­тять вне­сок хо­ча б за три мі­ся­ці», — на­го­ло­сив чи­нов­ник.

За­ува­жи­мо, що ця су­ма дій­сно не є астро­но­мі­чною: за три мі­ся­ці до­ве­де­ться спла­ти­ти не біль­ше 2 тис. 500 гри­вень. «А ми за це да­є­мо їм суб­си­дію і стра­хо­вий стаж, ко­трий бу­де да­ва­ти лю­дям пра­во на пен­сію. Це сти­му­лю­ю­чий мо­мент, що по­ви­нен да­ти лю­дям мо­жли­вість ко­ри­сту­ва­ти­ся си­сте­мою со­ці­аль­но­го за­хи­сту», — до­дав Ан­дрій Ре­ва.

Але, хоч яки­ми б бла­ги­ми на­мі­ра­ми при­кри­вав­ся уряд, чо­мусь зга­ду­є­ться фільм «Гні­здо гор­ли­ці» (про укра­їн­ських за­ро­бі­тчан в Іта­лії й роз­би­ті че­рез це сім’ї) — не­об­хі­дно ре­аль­но ре­фор­му­ва­ти кра­ї­ну, й то­ді не до­ве­де­ться від­да­ва­ти за кор­дон ні «ру­ки», ні «міз­ки».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.