І як тіль­ки по­СМІЛи

Жи­те­лі рай­цен­тру за­кли­ка­ли до по­ва­ле­н­ня в Укра­ї­ні кон­сти­ту­цій­но­го ла­ду та роз­по­всю­джу­ва­ли га­зе­ти про «ру­ську ве­сну»

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Лю­дми­ла НІКІТЕНКО Чер­ка­ська область

На Чер­ка­щи­ні су­ди­ти­муть жи­те­ля Смі­ли, яко­го зви­ну­ва­чу­ють у за­кли­ках до по­ва­ле­н­ня в Укра­ї­ні кон­сти­ту­цій­но­го ла­ду.

Про це «Укра­ї­ні мо­ло­дій» по­ві­до­ми­ли в Чер­ка­ській обла­сній про­ку­ра­ту­рі.

Пра­во­охо­рон­ці ка­жуть, що зав­дя­ки ско­ор­ди­но­ва­ній ро­бо­ті про­ку­ра­ту­ри обла­сті та слід­чо­го від­ді­лу управ­лі­н­ня Слу­жби без­пе­ки Укра­ї­ни в Чер­ка­ській обла­сті за­вер­ше­но до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня у кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні сто­сов­но жи­те­ля мі­ста Смі­ла, яко­го зви­ну­ва­чу­ють у вчи­нен­ні кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­ше­н­ня, пе­ред­ба­че­но­го ч. 2 ст. 109 ККУ — це дії, спря­мо­ва­ні на по­ва­ле­н­ня кон­сти­ту­цій­но­го ла­ду або на за­хо­пле­н­ня дер­жав­ної вла­ди.

«Цей чо­ло­вік, за до­по­мо­гою пер­со­наль­но­го ака­ун­ту в одній із со­ці­аль­них ме­реж, упро­довж 2015-2017 ро­ків роз­мі­щу­вав на сво­їй сто­рін­ці стат­ті з пу­блі­чни­ми за­кли­ка­ми до на­силь­ни­цької змі­ни чи по­ва­ле­н­ня кон­сти­ту­цій­но­го ла­ду, що під­твер­дже­но від­по­від­ни­ми ви­снов­ка­ми екс­пер­тів», — на­го­ло­шу­ють у про­ку­ра­ту­рі.

І до­да­ють, ни­ні обви­ну­валь­ний акт у цьо­му кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні ске­ро­ва­но до су­ду для роз­гля­ду по су­ті. За вчи­не­не злов­ми­сни­ку за­гро­жує три ро­ки обме­же­н­ня во­лі.

До речі, це не пер­ша та­ка спра­ва у цьо­му чер­ка­сько­му рай­цен­трі. На­пе­ре­до­дні тут ви­кри­ли 40-рі­чну мі­сце­ву жи­тель­ку, яка збе­рі­га­ла та роз­по­всю­джу­ва­ла га­зе­ти про «ру­ську ве­сну». Мі­сце­ва по­лі­ція ве­де до­су­до­ве роз­слі­ду­ва­н­ня у цьо­му кри­мі­наль­но­му про­ва­джен­ні.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.