У ко­жно­го свій хрест

У цер­кві свя­тої Па­ра­ске­ви ви­яви­ли ре­лі­квію, якій по­над 900 ро­ків

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Пе­тро ЛУКІЯНЧУК Львів­ська область

Цьо­го ти­жня під час ре­став­ра­ції під­ло­ги в хра­мі свя­тої Па­ра­ске­ви у Бу­ську бу­ді­вель­ни­ки у йо­го вів­тар­ній ча­сти­ні зна­йшли ли­тий брон­зо­вий на­гру­дний хрест­скла­день (т. зв. ен­кол­піон. — Авт.), по­пе­ре­дньо да­то­ва­ний пе­рі­о­дом ХІІ-ХІІІ ст.

Хре­сти-ен­кол­піо­ни — це на­дба­н­ня ще дав­ньо­кня­жої до­би, во­ни з’яви­ли­ся на Ру­сі в пе­рі­од по­ши­ре­н­ня хри­сти­ян­ства. Як пра­ви­ло, все­ре­ди­ну та­ких хре­стів вкла­да­ли мо­щі свя­тих. Ре­лі­квія за­ли­ши­ла зна­чний слід у куль­тур­ній спад­щи­ні Ки­їв­ської Ру­сі, адже в ор­на­мен­тах, що ви­ли­ті на при­кра­сі, за­ко­до­ва­ний ду­хов­ний спо­сіб жи­т­тя на зо­рі ста­нов­ле­н­ня хри­сти­ян­ської ві­ри се- ред ру­си­чів. Скла­дна те­хні­ка оброб­ки ме­та­лу та­кож свід­чить про ви­со­ку май­стер­ність ре­мі­сни­ків Ки­їв­ської Ру­сі.

Зо­бра­же­н­ня на хре­стах не від­рі­зня­є­ться сво­єю рі­зно­ма­ні­тні­стю. Знай­де-

ний ре­льє­фно чер­не­ний ен­кол­піон із за­о­кру­гле­ни­ми кін­ця­ми і на­вер­шям у ви­гля­ді огра­не­ної на­ми­сти­ни мі­стить зо­бра­же­н­ня розп’ят­тя на ли­це­вій пла­сти­ні та ви­рі­зьбле­ний хрест на зво­ро­тній. Хрест на­ле­жав, імо­вір­но, свя­ще­ни­ку або ін­шій ду­хов­ній осо­бі, по­хо­ва­ній на те­ри­то­рії ста­ро­го при­цер­ков­но­го кла­до­ви­ща.

Для істо­рії Бу­ська ця зна­хід­ка має не­оці­нен­не зна­че­н­ня. Оскіль­ки є не­пря­мим свід­че­н­ням то­го, що вже у ХІІ ст. на Дов­гій Сто­ро­ні сто­яв храм із при­свя­тою свя­тій Па­ра­ске­ві. Са­краль­ну спо­ру­ду в мі­сті Буськ на Львів­щи­ні вже дав­но вне­се­но до ре­є­стру пам’яток ар­хі­те­кту­ри на­ціо­наль­но­го зна­че­н­ня, однак сьо­го­дні цер­ква пе­ре­бу­ває в ава­рій­но­му ста­ні. Храм на­віть бу­ло ві­ді­мкне­но від еле­ктро­по­ста­ча­н­ня, щоб уни­кну­ти мо­жли­вої по­же­жі че­рез еле­ктри­чне за­ми­ка­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.