Та­бір мов

Уча­сни­ки най­біль­шої осві­тньо­во­лон­тер­ської про­гра­ми у Схі­дній Єв­ро­пі без­ко­штов­но на­вча­ти­муть укра­їн­ських шко­ля­рів та ді­ли­ти­му­ться вра­же­н­ня­ми про Укра­ї­ну в со­ці­аль­них ме­ре­жах

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ана­ста­сія БАНДУРА

Ор­га­ні­за­ція GoGlobal за­про­си­ла во­лон­те­рів зі всьо­го сві­ту при­їха­ти в Укра­ї­ну та взя­ти участь у про­е­кті GoCamp. Три ти­жні во­лон­те­ри з 73 кра­їн сві­ту пра­цю­ва­ти­муть у шкіль­них лі­тніх та­бо­рах, де на­вча­ти­муть ді­тей та під­лі­тків іно­зем­ної мо­ви, а са­ме ан­глій­ської, фран­цузь­кої та ні­ме­цької. Учні змо­жуть узя­ти участь у ре­а­лі­за­ції про­е­ктів та зав­дань, спіл­ку­ю­чись іно­зем­ною мо­вою між со­бою та з учи­те­ля­ми.

Та­кож ко­жен із де­ся­ти ві­ді­бра­них во­лон­те­рів роз­по­від­а­ти­ме про Укра­ї­ну, її при­ро­ду, тра­ди­ції та жи­т­тя у пев­но­му ре­гіо­ні на Твіт­тер-ака­ун­ті @Ukraine.

Ко­ман­да про­е­кту GoCamp має на­мір по­ши­ри­ти во­лон­тер­ський рух в Укра­ї­ні се­ред укра­їн­ців та іно­зем­ців, а ще зро­би­ти на­шу пре­кра­сну кра­ї­ну по­пу­ляр­ним мі­сцем для по­до­ро­жей.

Нав­ча­н­ня у та­бо­рі роз­по­ча­ло­ся з 6-го і три­ва­ти­ме по 27 черв­ня, на­сту­пна змі­на опа­но­ву­ва­ти­ме іно­зем­ні мо­ви з 6-го по 23 сер­пня.

Ста­ти во­лон­те­ром GoCamp мо­жуть іно­зем­ці та укра­їн­ці, які ме­шка­ють за кор­до­ном.

Усьо­го за три ро­ки існу­ва­н­ня та­бір від­ві­да­ло 130 ти­сяч ді­тей, біль­ше 500 во­лон­те­рів при­бу­ло в Укра­ї­ну для то­го, щоб ра­зом із вчи­те­ля­ми на­вчи­ти шко­ля­рів іно­зем­ної мо­ви за до­по­мо­гою ін­те­р­актив­них осві­тніх ме­то­дик у фор­ма­ті обмі­ну куль­тур.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.