Пр­опу­стіть по­за­сма­га­ти

Акти­ві­сти звіль­ня­ли пля­жі від зна­ха­бні­лих орен­да­рів

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ка­те­ри­на ЛАЗАНЮК Оде­са

Ку­рор­тний се­зон в Оде­сі тра­ди­цій­но роз­по­чав­ся з бо­роть­би за мі­ське узбе­реж­жя. Тож оде­си­ти вла­шту­ва­ли акцію «По­вер­не­мо со­бі пля­жі».

Пред­став­ни­ки «Де­ма­льян­су» по­бу­ва­ли на пля­жі «Ба­лі» на Лан­же­ро­ні. Там во­ни по­спіл­ку­ва­ли­ся з орен­да­рем, який за­ймав­ся не­за­кон­ною під­при­єм­ни­цькою ді­яль­ні­стю. Не до­че­кав­шись до­зво­лу, вла­сник роз­та­шу­вав на пля­жі свої ше­злон­ги, що обу­ри­ло мі­стян. От­же, акти­ві­сти ви­кли­ка­ли по­лі­цію. Пра­во­охо­рон­ці скла­ли адмі­ні­стра­тив­ний про­то­кол за ст. 164 КУАП, якою пе­ред­ба­че­но штраф від 17 тис. грн. Ди­рек- тор пля­жу по­обі­цяв, що пі­сля то­го, як усе-та­ки отри­має на­ле­жні до­ку­мен­ти, за­йма­ти­ме те­ри­то­рію на­віть мен­шу за до­зво­ле­ну.

Подаль­ший рейд уже не був та­ким мир­ним. До при­би­ра­н­ня до­лу­чи­ли­ся пред­став­ни­ки ра­ди­каль­них ор­га­ні­за­цій. Зокре­ма, чле­ни ГО «Не­бай­ду­жі», «На­ціо­наль­но­го кор­пу­су» при­йшли на пляж «Чай­ка», роз­та­шо­ва­ний на 10-й стан­ції Ве­ли­ко­го Фон­та­на. Де­хто з при­су­тніх при­кри­вав облич­чя пов’яз­ка­ми та ба­ла­кла­ва­ми. Акти­ві­сти ро­зі­бра­ли кар­кас не­до­бу­до­ва­ної те­ра­си — ви­ко­ри­сто­ву­ва­ли бол­гар­ки, ку­вал­ди та мо­туз­ки. Кон­стру­кція за­йма­ла зна­чну те­ри­то­рію гро­мад­сько­го пля­жу. За сло­ва­ми вла­сни­ків, це мав бу­ти лі­тній бар.

По­лі­ція та­кож бу­ла при­су­тня під час де­мон­та­жу, але на дії акти­ві­стів не ре­а­гу­ва­ла, оскіль­ки пра­виль­но оформ­ле­них до­звіль­них до­ку­мен­тів у за­бу­дов­ни­ка не ви­яви­ло­ся. Ко­пи ли­ше сте­жи­ли за гро­мад­ським по­ряд­ком. Свід­ка­ми «ге­не­раль­но­го при­би­ра­н­ня» ста­ли і пе­ре­сі­чні від­по­чи­валь­ни­ки. Де­хто з них схва­лив дії акти­ві­стів. Ре­шта — утри­ма­ли­ся. Су­ти­чок упро­довж акції не бу­ло.

Пі­сля фле­шмо­бу орен­да­рі пі­шли на по­сту­пки оде­си­там і по­при­би­ра­ли зна­чну кіль­кість ше­злон­гів із пля­жів. У тій же Ар­ка­дії по­ряд із пла­тни­ми пла­сти­ко­ви­ми роз­кла­ли без­пла­тні де­рев’яні ле­жа­ки ра­дян­ських ча­сів. Утім та­кий «ши­ро­кий» жест — мов­ляв, на то­бі, Бо­же, що нам не го­же — ли­ше обу­рив пля­жни­ків.

Акти­ві­сти по­обі­ця­ли, що не при­пи­ня­ти­муть гро­мад­сько­го кон­тро­лю за під­при­єм­ця­ми і про­во­ди­ти­муть мо­ні­то­ринг при­бе­ре­жної те­ри­то­рії ку­рор­ту ре­гу­ляр­но.

У мі­ській ра­ді, де актив­но ви­да­ють до­зво­ли на орен­ду мі­ських пля­жів, від ко­мен­та­рів по­ки що утри­му­ю­ться.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.