А ТИМ ЧА­СОМ...

Ukrayina Moloda - - Економiка -

Гро­ші без обме­жень

З учо­ра­шньо­го дня в Укра­ї­ні ді­ють но­ві пра­ви­ла здій­сне­н­ня пе­ре­ка­зів фі­зи­чних осіб за по­то­чни­ми ва­лю­тни­ми не­тор­го­вель­ни­ми опе­ра­ці­я­ми та їх ви­пла­ти в Укра­ї­ні.

Від­те­пер бан­кам та їхнiм клі­єн­там (фі­зи­чним осо­бам-ре­зи­ден­там) на­да­є­ться мо­жли­вість за­сто­со­ву­ва­ти ко­му­ні­ка­цій­ні те­хно­ло­гії Paperless під час пе­ре­ка­зів іно­зем­ної ва­лю­ти. Клі­єн­ти бан­ків змо­жуть по­да­ва­ти еле­ктрон­ні ко­пії під­твер­джу­валь­них до­ку­мен­тів для здій­сне­н­ня пе­ре­ка­зів іно­зем­ної ва­лю­ти за ме­жі Укра­ї­ни з по­то­чних ра­хун­ків. А бан­ки змо­жуть ство­рю­ва­ти еле­ктрон­ні ко­пії під­твер­джу­валь­них до­ку­мен­тів, по­да­них фі­з­осо­ба­ми для здій­сне­н­ня пе­ре­ка­зу в па­пе­ро­вій фор­мі, для їх подаль­шо­го збе­рі­га­н­ня.

Та­кож фі­з­осо­би отри­му­ють мо­жли­вість за до­по­мо­гою між­на­ро­дної пла­ті­жної си­сте­ми іні­ці­ю­ва­ти у грив­ні пе­ре­каз в іно­зем­ній ва­лю­ті за ме­жі Укра­ї­ни, а та­кож за рі­ше­н­ням від­прав­ни­ка пе­ре­ка­зу, що іні­ці­йо­ва­ний із-за кор­до­ну в іно­зем­ній ва­лю­ті, отри­ма­ти та­кий пе­ре­каз в Укра­ї­ні в грив­ні (тоб­то у ва­лю­ті, від­мін­ній від ва­лю­ти йо­го іні­ці­ю­ва­н­ня).

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.