Яй­ця на міль­йон

Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет ви­рі­шив роз­слі­ду­ва­ти мо­жли­ву кар­тель­ну змо­ву се­ред ви­ро­бни­ків ку­ря­чих яєць

Ukrayina Moloda - - Економiка - Інф. «УМ»

Ко­жен, хто ку­пує про­ду­кти у ма­га­зи­нах, звер­нув ува­гу на див­ну тен­ден­цію, яка з’яви­ла­ся на­при­кін­ці ми­ну­ло­го ро­ку: ці­на на ку­ря­чі яй­ця, що до цьо­го стрім­ко по­до­рож­ча­ли, ста­ла пра­кти­чно одна­ко­вою у рі­зних тор­го­вель­них ме­ре­жах. У «до­ро­гих» і «де­ше­вих» су­пер­мар­ке­тах рі­зни­ця ці­ни на цей то­вар є зов­сім не зна­чною, як це бу­ло ра­ні­ше.

Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет вва­жає та­ку си­ту­а­цію змо­вою го­лов­них ви­ро­бни­ків і мо­же від­кри­ти спра­ву що­до де­яких грав­ців рин­ку. Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор Асо­ці­а­ції по­ста­чаль­ни­ків тор­го­вель­них ме­реж Оле­ксій До­ро­шен­ко на сво­їй сто­рін­ці у «Фейс­бу­ці» за­зна­чив: в АМКУ від­бу­ла­ся ро­бо­ча зу­стріч що­до про­блем­них пи­тань у про­це­сі спів­пра­ці тор­го­вель­них ме­реж та по­ста­чаль­ни­ків у сфе­рі рі­тей­лу.

Ра­ні­ше Асо­ці­а­ція по­ста­чаль­ни­ків тор­го­вель­них ме­реж звер­та­лась до АМКУ що­до мо­жли­вої кар­тель­ної змо­ви на рин­ку ці­єї про­ду­кції. Крім то­го, те­пер До­ро­шен­ко роз- по­вів про не­спра­ве­дли­ве, на йо­го дум­ку, під­ви­ще­н­ня ці­ни на со­ня­шни­ко­ву олію. «Звер­нув ува­гу пред­став­ни­ків ко­мі­те­ту на ри­нок со­ня­шни­ко­вої олії, по­дії на яко­му за­раз iдуть у роз­рі­зі сві­то­вих тен­ден­цій. Цьо­го ро­ку очі­ку­є­ться ре­кор­дне ви­ро­бни­цтво со­ня­шни­ко­вої олії та ці­ни на сві­то­во­му рин­ку йдуть вниз уже 1,5 мі­ся­ця. В Укра­ї­ні — нав­па­ки. Ці­ни по­віль­но, але впев­не­но кро­ку­ють до­го­ри», — на­го­ло­сив екс­перт.

На йо­го дум­ку, ни­ні рин­ко­ва си­ла скон­цен­тро­ва­на у ве­ли­ких ви­ро­бни­ків про­ду­ктів хар­чу­ва­н­ня, що дає їм змо­гу ди­кту­ва­ти ці­ни та ін­ші пра­ви­ла гри. Чи впо­ра­є­ться Ан­ти­мо­но­поль­ний ко­мі­тет із зав­да­н­ням, чи про­де­мон­струє див­ну по­сту­пли­вість, як у ви­пад­ках iз бен­зи­ном, по­ба­чи­мо вже най­ближ­чим ча­сом.

Фо­то з сай­та jazdorov.com.ua.

Від­да­ли укра­їн­ські ви­ро­бни­ки на ре­а­лі­за­цію яй­це про­сте, а про­да­ли, як зо­ло­те...

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.