НОВИНИ ПЛЮС

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко -

Тра­ктор­ний парк онов­лю­є­ться

За да­ни­ми Дер­жав­ної слу­жби ста­ти­сти­ки Укра­ї­ни, ми­ну­ло­го ро­ку сіль­сько­го­спо­дар­ські під­при­єм­ства ку­пи­ли 3 ти­ся­чі 688 тра­кто­рів. Це на 34,5 від­со­тка біль­ше, ніж у по­пе­ре­дньо­му ро­ці. Се­ре­дня ці­на одно­го агре­га­та ста­но­вить 2 міль­йо­ни гри­вень. Най­біль­ша кіль­кість за­ку­пі­вель при­па­ла на тра­кто­ри з по­ту­жні­стю від 60 до 100 кВт (май­же пів­то­ри ти­ся­чі ма­шин) та з по­ту­жні­стю по­над 100 кВт — 1 ти­ся­ча 782 оди­ниць. У роз­рі­зі ре­гіо­нів най­біль­ше ку­пи­ли сіль­госп­під­при­єм­ства Оде­ської (326), Він­ни­цької (289), Хар­ків­ської (246), За­по­різь­кої (241) та Дні­про­пе­тров­ської (241) обла­стей. Та­кож у 2017 ро­ці аграр­ні під­при­єм­ства при­дба­ли 1 ти­ся­чу 26 зер­но­зби­раль­них ком­бай­нів, що май­же на 12 від­со­тків біль­ше, ніж у по­пе­ре­дній пе­рі­од. Се­ре­дня ці­на одно­го агре­га­та ста­но­вить 4,44 міль­йо­на гри­вень. У роз­рі­зі ре­гіо­нів най­біль­ше ку­пи­ли сіль­госп­під­при­єм­ства Хар­ків­ської (84), За­по­різь­кої (82) та Дні­про­пе­тров­ської (80) обла­стей.

Че­ре­шня для Ки­таю

В Укра­ї­ні роз­по­ча­ла ро­бо­ту мі­сія Ки­тай­ської На­ро­дної Ре­спу­блі­ки з оцін­ки си­сте­ми дер­жав­но­го кон­тро­лю за ви­ро­бни­цтвом че­ре­шні. Во­на про­ве­де ана­ліз фі­то­са­ні­тар­но­го ри­зи­ку укра­їн­ської че­ре­шні під час екс­пор­ту до КНР та під­го­тує про­ект про­то­ко­лу фі­то­са­ні­тар­них ви­мог на екс­порт ці­єї про­ду­кції на ки­тай­ський ри­нок. Пред­став­ни­ки КНР від­ві­да­ють За­по­різь­ку, Хер­сон­ську і Дні­про­пе­тров­ську обла­сті, де озна­йом­ля­ться з осо­бли­во­стя­ми ви­ро­щу­ва­н­ня, збе­рі­га­н­ня, па­ке­ту­ва­н­ня че­ре­шні та фі­то­са­ні­тар­ни­ми про­це­ду­ра­ми, що здій­сню­ють те­ри­то­рі­аль­нi ор­га­ни Держ­прод­спо­жив­слу­жби у рам­ках фор­му­ва­н­ня екс­порт­них пар­тій че­ре­шні. Укра­їн­ські фру­кти та яго­ди вже по­ста­ча­ють у по­над 30 кра­їн сві­ту, в то­му чи­слі в кра­ї­ни ЄС, і по­пит на них по­стій­но зро­стає. Це свід­чить про ви­зна­н­ня на­шої про­ду­кції між­на­ро­дни­ми пар­тне­ра­ми. Укра­ї­на є чле­ном низ­ки між­на­ро­дних ор­га­ні­за­цій у сфе­рі за­хи­сту ро­слин та СОТ, що до­зво­ляє успі­шно здій­сню­ва­ти тор­гів­лю ро­сли­на­ми та ро­слин­ною про­ду­кці­єю. Окрім то­го, за да­ни­ми ФАО, Укра­ї­на вхо­дить у топ-50 кра­їн сві­ту з ви­ро­бни­цтва фру­ктів і по­сiдає 11-те мі­сце з ви­ро­бни­цтва че­ре­шні. За всю істо­рію екс­пор­ту че­ре­шні Укра­ї­ні не бу­ло на­прав­ле­но жо­дної но­ти­фі­ка­ції що­до не­від­по­від­но­сті цьо­го то­ва­ру фі­то­са­ні­тар­ним ви­мо­гам кра­ї­ни­пар­тне­ра.

Сто­ро­ни ви­сло­ви­ли спо­ді­ва­н­ня на плі­дну ро­бо­ту мі­сії КНР і на швид­ке від­кри­т­тя рин­ку Ки­таю для укра­їн­ської че­ре­шні.

Хто ру­бає ліс?

Дер­жлі­с­агент­ство на­га­дує про мо­жли­вість пе­ре­вір­ки за­го­тів­лі та транс­пор­ту­ва­н­ня де­ре­ви­ни он-лайн. Уже рік на офі­цій­но­му веб-сай­ті Дер­жлі­с­агент­ства діє та по­стій­но онов­лю­є­ться ру­бри­ка Від­кри­ті Да­ні. Тут мо­жна пе­ре­гля­ну­ти ре­єстр лі­со­ру­бних кви­тків на за­го­тів­лю де­ре­ви­ни, стан лі­со­вої сер­ти­фі­ка­ції від­по­від­но до між­на­ро­дних ви­мог FSC, пла­ни лі­со­на­са­джень та фі­нан­со­ві зві­ти. Окрім то­го, мо­жна пе­ре­гля­ну­ти еле­ктрон­ний пе­ре­лік ви­да­них сер­ти­фі­ка­тів про по­хо­дже­н­ня лі­со- та пи­ло­ма­те­рі­а­лів, а та­кож пе­ре­ві­ри­ти ле­галь­ність лі­со­про­ду­кції. Сер­ві­си для пе­ре­вір­ки та кон­тро­лю до­сту­пні за по­си­ла­н­ням: http:// dklg.kmu.gov.ua/forest/control/uk/publish/ article?art_id=162794&cat_id=147027.

Зар­пла­та зро­сла. По­мі­ти­ли?

За ре­зуль­та­та­ми пер­шо­го квар­та­лу 2018 ро­ку, се­ре­дньо­мі­ся­чна за­ро­бі­тна пла­та у сіль­сько­му го­спо­дар­стві ста­но­вить 5 ти­сяч 853 грив­ні, що на 21,5 від­со­тка біль­ше, ніж в ана­ло­гі­чний пе­рі­од ми­ну­ло­го ро­ку. У ре­гіо­нах най­біль­ше зро­сла се­ре­дньо­мі­ся­чна за­ро­бі­тна пла­та в Іва­но­Фран­ків­ській обла­сті — на 41,3 від­со­тка, до­ся­гнув­ши 8 ти­сяч 585 гри­вень. Та­кож се­ред лі­де­рів Тер­но­піль­ська (плюс 39 від­со­тків, 6 ти­сяч 745 грн.), Чер­ні­ве­цька (35,2 від­со­тка, 4 ти­ся­чі 834 грн.), Чер­ка­ська (35,1 від­со­тка, 6 ти­сяч 350 грн.) та Жи­то­мир­ська (35 від­со­тків, 6 ти­сяч 64 грн.) обла­сті. У сі­чні-бе­ре­зні по­то­чно­го ро­ку на 21,2 від­со­тка збіль­ши­ла­ся і се­ре­дньо­мі­ся­чна за­ро­бі­тна пла­та у хар­чо­вій пе­ре­ро­бній про­ми­сло­во­сті — до 7 ти­сяч 448 гри­вень.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.