Пла­стик як до­бри­во

Сум­ські вче­ні ви­на­йшли еко­си­ро­ви­ну одно­ра­зо­во­го ви­ко­ри­ста­н­ня

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Окса­на СИДОРЕНКО

На­у­ков­ці Сум­сько­го на­ціо­наль­но­го аграр­но­го уні­вер­си­те­ту ство­ри­ли ма­те­рі­ал, який кра­ще за ни­ні­шній пла­стик ви­три­мує тем­пе­ра­ту­ру та во­ло­гу, а пі­сля ви­ко­ри­ста­н­ня пе­ре­тво­рю­є­ться на до­бри­во для ро­слин.

Еко­си­ро­ви­на, зов­ні схо­жа на тон­ку спре­со­ва­ну пі­ну, най­кра­ще під­хо­дить для ви­го­тов­ле­н­ня по­су­ду. На дум­ку до­цен­та Сум­сько­го уні­вер­си­те­ту, спів­ро­зро­бни­ка еко­по­су­ду Дми­тра Би­дю­ка, роз­роб­ка ціл­ком зда­тна убез­пе­чи­ти пла­не­ту від за­бру­дне­н­ня пла­сти­ком. «Та­кий по­суд до­зво­лить лег­ко вті­лю­ва­ти будь-які ди­зай­нер­ські рі­ше­н­ня, ви­ко­ри­сто­ву­ю­чи рі­зно­ма­ні­тні ко­льо­ри й на­віть сма­ки, — по­яснює він. — Якщо до­да­ти до скла­ду ста­кан­чи­ка на­ту­раль­ні барв­ни­ки, на­при­клад, з мор­кви, отри­му­є­мо по­ма­ран­че- вий ста­кан­чик, а якщо до­да­ти це­дру з ли­мо­на — ста­кан­чик із ли­мон­ним аро­ма­том».

Як по­ві­дом­ляє «Еко­та­ун», ко­ман­ді на­у­ков­ців із Сум зна­до­би­ло­ся тро­хи біль­ше як пів­ро­ку, щоб із ви­на­йде­ної суб­стан­ції ви­го­то­ви­ти яскра­ві

еко­склян­ки. «Ми шість ра­зів їх пе­ре­ро­бля­ли, аби во­ни отри­ма­ли зви­чний ви­гляд, — роз­по­від­ає Дми­тро Би­дюк. — У при­ро­дно­му се­ре­до­ви­щі та­кі ста­кан­чи­ки вже за 6-9 мі­ся­ців пе­ре­гни­ють і ста­нуть до­бри­вом». Над ви­го­тов­ле­н­ням рі­зно­ма­ні­тної ор­га­ні­чної та­ри мо­ло­ді на­у­ков­ці пра­цю­ють уже дру­гий рік. На­при­клад, сту­ден­тка Те­тя­на Зе­ле­на вті­лює ідею ви­го­тов­ле­н­ня з гру­ші їстів­них ріж­ків для мо­ро­зи­ва . «Ми ви­су­шу­є­мо си­ро­ви­ну, за­ли­ша­ю­чи всі най­ко­ри­сні­ші ре­чо­ви­ни, — роз­по­від­ає во­на. — Рі­жок має ори­гі­наль­ну фор­му і ду­же при­єм­ний на смак».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.