Пло­ди для азій­сько­го рин­ку

По­да­вай­те за­яв­ку на участь у між­на­ро­дній ви­став­ці

Ukrayina Moloda - - Селяни I Ко - Окса­на СОВА

Про­ект USAID «Під­трим­ка аграр­но­го і сіль­сько­го роз­ви­тку» (ARDS) го­то­вий під­три­ма­ти участь п’яти укра­їн­ських ма­лих чи се­ре­дніх агро­під­при­ємств у най­біль­шій в Азії ви­став­ці пло­до­о­во­че­вої про­ду­кції Asia Fruit Logistica2018. За­про­шу­ють за­ці­кав­ле­них ви­ро­бни­ків і пе­ре­ро­бни­ків фру­ктів, ягід та ово­чів по­да­ва­ти за­яв­ки на участь.

Asia Fruit Logistica 2018 від­бу­де­ться в Гон­кон­зі 5-7 ве­ре­сня цьо­го ро­ку. Це єди­на що­рі­чна між­на­ро­дна тор­го­вель­на ви­став­ка в Азії в се­кто­рі фру­ктів та ово­чів, сфо­ку­со­ва­на на ви­ро­бни­цтві сві­жих про­ду­ктів. Во­на об’єд­нує клю­чо­вих грав­ців бі­зне­су з усьо­го сві­ту. Участь у за­хо­ді дає мо­жли­вість три­ма­ти ру­ку на пуль­сі остан­ніх тен­ден­цій на мін­ли­во­му рин­ку сві­жих про­ду­ктів, вста­нов­лю­ва­ти но­ві ді­ло­ві кон­та­кти та роз­ви­ва­ти бі­знес. Офі­цій­ним ор­га­ні­за­то­ром уча­сті укра­їн­ської де­ле­га­ції у ви­став­ці Asia Fruit Logistica 2018 ви­сту­пає «Асо­ці­а­ція «Укр­сад­пром» за під­трим­ки Мі­ні­стер­ства аграр­ної по­лі­ти­ки і про­е­кту USAID «Під­трим­ка аграр­но­го і сіль­сько­го роз­ви­тку». Про­ект ARDS від­шко­дує укра­їн­ським уча­сни­кам ви­став­ки ви­тра­ти на орен­ду ви­став­ко­во­го стен­ду стан­дар­тної за­бу­до­ви (30 ква­дра­тних ме­трів), ди­зай­нер­ське оформ­ле­н­ня стен­ду та роз­роб­ку і пу­блі­ка­цію мар­ке­тин­го­вих ма­те­рі­а­лів. Ви­мо­ги до уча­сни­ків: 1. МСП, СОК або агре­га­тор із під­твер­дже­ним до­сві­дом екс­пор­ту сві­жих фру­ктів, ягід, ово­чів.

2. На­яв­ність сер­ти­фі­ка­ту Global G.A.P., для ком­па­ній-агре­га­то­рів — на­яв­ність до­го­во­рів iз сер­ти­фі­ко­ва­ни­ми ком­па­ні­я­ми­ви­ро­бни­ка­ми.

3. На­яв­ність ан­гло­мов­ної вер­сії сай­та з пе­ре­лі­ком про­по­но­ва­ної про­ду­кції та те­хні­чних мо­жли­во­стей.

4. На­яв­ність по­стій­но­го ан­гло­мов­но­го пер­со­на­лу з про­да­жів.

5. Зо­бов’яза­н­ня на­пра­ви­ти одно­го ан­гло­мов­но­го пред­став­ни­ка ком­па­нії на стенд.

6. Зо­бов’яза­н­ня роз­мі­сти­ти зраз­ки вла­сної сві­жої про­ду­кції на стен­ді, що­най­мен­ше одну стан­дар­тну упа­ков­ку за вла­сний ра­ху­нок.

7. Під­твер­дже­н­ня об­ся­гів вла­сної про­ду­кції — не мен­ше 100 т — для ягід, 500 т для кі­сто­чко­вих фру­ктів та 1000 т для зер­ня­тко­вих фру­ктів і ово­чів ста­біль­ної яко­сті.

8. На­яв­ність або під­твер­дже­н­ня ви­ко­ри­ста­н­ня по­ту­жно­стей із пе­ре­д­про­да­жної під­го­тов­ки про­ду­кції (ав­то­ма­ти­чне сор­ту­ва­н­ня, па­ку­ва­н­ня, кон­троль яко­сті).

9. Го­тов­ність спла­ти­ти ре­шту ви­трат на участь у ви­став­ці, зокре­ма, пе­ре­літ і про­жи­ва­н­ня. Орі­єн­тов­но ці ви­тра­ти скла­дуть 1000 дол. США за пе­ре­літ в оби­дві сто­ро­ни та 150 до­ла­рів США на до­бу за про­жи­ва­н­ня.

За­яв­ки в до­віль­ній фор­мі об­ся­гом не біль­ше 2 сто­рі­нок про­си­мо над­си­ла­ти на адре­су: ards.office@ukraineards.com.

Ком­па­нії, що прой­дуть по­пе­ре­дній від­бір, бу­дуть за­про­ше­ні зро­би­ти 15-хви­лин­ну пре­зен­та­цію ком­па­нії ан­глій­ською мо­вою під час за­сі­да­н­ня кон­кур­сної ко­мі­сії. Для уча­сни­ків з-по­за меж Ки­є­ва мо­жли­ва участь че­рез Skype. Остан­ній день при­йо­му за­явок — 15 черв­ня 2018 ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.