Мі­сія ООН здій­снен­на?

Мі­ні­стри «нор­манд­ської че­твір­ки» впер­ше обго­во­ри­ли фор­мат мі­сії ООН на Дон­ба­сі й пи­та­н­ня укра­їн­ських по­літв’язнів у Ро­сії

Ukrayina Moloda - - Право - Іван БОЙКО

Біль­ше ро­ку, з лю­то­го 2017-го, не зу­стрі­ча­ли­ся в нор­манд­сько­му фор­ма­ті мі­ні­стри за­кор­дон­них справ Фран­ції, Ні­меч­чи­ни, Ро­сії та Укра­ї­ни. Ни­ні­шня ж зу­стріч у Бер­лі­ні бу­ла при­свя­че­на пе­ре­ва­жно пи­тан­ню про фор­мат мі­сії ООН на Дон­ба­сі. І якщо офі­цій­ний Ки­їв на­по­ля­гає на отри­ман­ні ми­ро­твор­ця­ми ре­аль­но­го ман­да­ту, то Мо­сква все ще впи­ра­є­ться і ба­жає ба­чи­ти в мі­сії ООН та­ко­го со­бі «ве­сіль­но­го ге­не­ра­ла».

За «фор­му­лою Штайн­ма­є­ра»

Пі­сля за­вер­ше­н­ня мі­ні­стер­ської зу­стрі­чі в Бер­лі­ні гла­ва МЗС ФРН Хай­ко Ма­ас на спіль­ній з фран­цузь­ким ко­ле­гою Жан-Ів ле Дрі­а­ном пре­скон­фе­рен­ції за­явив, що ди­пло­ма­ти Нор­манд­сько­го фор­ма­ту в най­ближ­чі ти­жні ма­ють про­ве­сти кон­суль­та­ції з пи­тань фор­ма­ту мі­сії ООН на Дон­ба­сі.

«Що сто­су­є­ться умов при­су­тно­сті мі­сії ООН на схо­ді Укра­ї­ни, то до­мо­ви­ли­ся до­ру­чи­ти на­шим по­лі­ти­чним ди­ре­кто­рам про­ве­сти впро­довж най­ближ­чих ти­жнів подаль­ші кон­суль­та­ції не про «якщо», а про те, як ор­га­ні­зу­ва­ти та­ку мі­сію», — ска­зав пан Ма­ас.

За йо­го сло­ва­ми, сто­ро­ни до­мо­ви­ли­ся про­во­ди­ти кон­суль­та­ції екс­пер­тів за так зва­ною «фор­му­лою Штайн­ма­є­ра», сто­сов­но по­лі­ти­чно­го про­це­су, зокре­ма, ор­га­ні­за­ції мі­сце­вих ви­бо­рів. Ко­ли є по­лі­ти­чна во­ля, мо­жна до­мог­ти­ся ре­зуль­та­ту, за­ува­жив Ма­ас і на­вів для при­кла­ду гру­дне­вий обмін по­ло­не­ни­ми.

Мі­ністр за­зна­чив, що те­ма звіль­не­н­ня по­лі­ти­чних ув’язне­них і за­ру­чни­ків по­ру­шу­ва­ла­ся в хо­ді бер­лін­ської зу­стрі­чі. Не­що­дав­но її обго­во­рю­ва­ли і пре­зи­ден­ти Укра­ї­ни і Ро­сії по те­ле­фо­ну, що ні­ме­цький ди­пло­мат на­звав «гар­ним зна­ком». Від­так про­цес три­ва­ти­ме під па­тро­на­том ОБСЄ, ска­зав Ма­ас.

Во­дно­час Ле Дрі­ан, зі сво­го бо­ку, за­ува­жив, що пар­тне­ри го­то­ві бра­ти участь у роз­мі­ну­ван­ні й за­про­по­ну­ва­ли те­хні­чну під­трим­ку в цьо­му пи­тан­ні. Він та­кож звер­нув ува­гу на не­об­хі­дність за­хи­сту ін­фра­стру­кту­ри на Дон­ба­сі.

І до­дав, що пі­сля 16-мі­ся­чної пе­ре­р­ви мі­ні­стри «про­ве­ли ду­же кон­стру­ктив­ний діа­лог, ме­тою яко­го є вди­хну­ти но­ве жи­т­тя в Мін­ський про­цес».

Мі­ні­стри Фран­ції та Ні­меч­чи­ни вва­жа­ють, що, хо­ча не за всі­ма пун­кта­ми сто­ро­ни бу­ли єди­ні в дум­ках, що­до ва­жли­вих пи­тань во­ни на­мі­ти­ли спіль­ні шля­хи, щоб на­бли­зи­ти ви­ко­на­н­ня ці­лей «Мін­ська».

А Кремль про­ти

Го­ло­ва МЗС Укра­ї­ни Пав­ло Клім­кін пі­сля зу­стрі­чі глав МЗС «нор­манд­ської че­твір­ки» про­вів окре­мий бри­фінг. На йо­го дум­ку, ми­ро­твор­чі си­ли ООН ма­ють отри­ма­ти ре­аль­ний ман­дат що­до роз­збро­є­н­ня не­за­кон­них зброй­них фор­му­вань та по­шу­ку при­хо­ва­ної важ­кої зброї на те­ри­то­рії оку­по­ва­но­го Дон­ба­су.

«Пер­ві­сна по­зи­ція РФ на­справ­ді ще гір­ша, і во­на по­ля­гає не в гео­гра­фії. Ро­сія ка­же, що май­бу­тні ми­ро­твор­ці мо­жуть су­про­во­джу­ва­ти — я під­кре­слюю — ли­ше су­про­во­джу­ва­ти спо­сте­ре­жну мі­сію ОБСЄ і вздовж лі­нії до­ти­ку, і на оку­по­ва­ній те­ри­то­рії, але во­ни не зда­тні ро­би­ти ні­чо­го ін­шо­го, — на­го­ло­сив мі­ністр. — На­ша по­зи­ція по­ля­гає в то­му, що ми­ро­твор­ці ма­ють при­йти одра­зу на всю оку­по­ва­ну те­ри­то­рію. Зви­чай­но, во­ни не мо­жуть одра­зу роз­мі­сти­ти­ся в усіх мі­сцях iз са­мо­го по­ча­тку. Це бу­де ста­дій­ний під­хід».

Що пан Клім­кін ро­зу­міє під ре­аль­ним ман­да­том? За йо­го сло­ва­ми, «це ман­дат впли­ву, ман­дат що­до роз­збро­є­н­ня, ман­дат що­до спіль­но­го з ОБСЄ кон­тро­лю над від­ве­де­н­ням важ­кої зброї, над по­шу­ком важ­кої зброї, яка при­хо­ва­на».

«Я за­пи­тав па­на Лав­ро­ва: а чо­му ви не хо­че­те від­кри­ва­ти пункт пе­ре­ти­ну бі­ля Зо­ло­то­го? Ми зна­є­мо чо­му, оскіль­ки там — ро­сій­ські вій­ська з ін­шо­го бо­ку і при­хо­ва­на вій­сько­ва те­хні­ка», — за­ува­жив гла­ва укра­їн­сько­го МЗС.

У цьо­му зв’яз­ку Клім­кін зно­ву звер­нув­ся до Лав­ро­ва: «А якщо бу­дуть ми­ро­твор­ці — во­ни змо­жуть ра­зом iз Спе­ці­аль­ною мо­ні­то­рин­го­вою мі­сі­єю по­тра­пи­ти ту­ди?».

І на­го­ло­сив: «У ньо­го (у Лав- ро­ва. — Ред.) не бу­ло від­по­віді, то­му це має бу­ти ре­аль­на мі­сія, з ре­аль­ним ман­да­том, яка впли­ває на си­ту­а­цію. Про­сто хо­ди­ти ра­зом iз СММ уздовж тих шля­хів, які вже до­сту­пні для СММ, не­має жо­дно­го сен­су».

Крім цьо­го, укра­їн­ський мі­ністр за­явив, що Лав­ров ви­знав не­об­хі­дність про­ве­де­н­ня пе­ре­го­во­рів що­до пи­та­н­ня роз­гор­та­н­ня ми­ро­твор­чої мі­сії ООН на Дон­ба­сі: «Ця зу­стріч пі­сля три­ва­лої па­у­зи дій­сно бу­ла ко­ри­сною. Во­на по­ка­за­ла, що ми ра­зом iз Ні­меч­чи­ною і Фран­ці­єю сто­ї­мо на но­гах — у нас є чі­тка спіль­на по­зи­ція по всіх пи­та­н­нях. Ми ско­ор­ди­но­ва­но мо­же­мо ти­сну­ти на ро­сій­ську по­зи­цію».

Пан Клім­кін та­кож по­ві­до­мив, що в де­яких ви­пад­ках Лав­ров «ви­му­ше­ний був ви­зна­ти, що ро­сій­ська по­зи­ція по окре­мих пун­ктах має бу­ти і на­да­лі ди­ску­то­ва­на, що нам по­трі­бні подаль­ші дис­ку­сії».

«Са­ме йо­го ви­зна­н­ня що­до не­об­хі­дно­сті подаль­ших дис­ку­сій і що­до май­бу­тньої ми­ро- твор­чої мі­сії, і що­до звіль­не­н­ня по­лі­ти­чних в’язнів і за­ру­чни­ків, і що­до без­пе­ки — вже є ре­зуль­та­том, ду­же ма­лень­ким ре­зуль­та­том», — до­дав він і оха­ра­кте­ри­зу­вав зу­стріч у Бер­лі­ні як «ре­аль­ну дис­ку­сію».

Се­ред ін­шо­го, під час зу­стрі­чі глав МЗС «нор­манд­ської че­твір­ки» сто­ро­ни впер­ше тор­кну­ли­ся пи­та­н­ня звіль­не­н­ня укра­їн­ських по­літв’язнів, яких не­за­кон­но утри­му­ють в РФ. Крім цьо­го, сто­ро­ни обго­во­ри­ли ряд кро­ків для за­без­пе­че­н­ня при­пи­не­н­ня во­гню на схо­ді Укра­ї­ни.

Ро­сій­ський мі­ністр Сер­гій Лав­ров за­пев­нив, що укра­їн­ський ом­буд­сман Лю­дми­ла Де­ні­со­ва ма­ти­ме до­ступ до тих, хто пе­ре­бу­ває за ґра­та­ми. «Ва­жли­во, щоб во­на ма­ла до­ступ до всіх. Але ре­аль­на ме­та — звіль­ни­ти всіх», — за­ува­жив Клім­кін.

Пiд час зу­стрі­чі гла­ва МЗС Укра­ї­ни на­зи­вав кон­кре­тні прі­зви­ща, зокре­ма Оле­га Сен­цо­ва, Во­ло­ди­ми­ра Ба­лу­ха, по­лі­ти­чних в’язнів, які за­раз го­ло­ду­ють, хто — у важ­ко­му ста­ні.

Лав­ров та­кож по­спіл­ку­вав­ся із жур­на­лі­ста­ми окре­мо. Мі­ністр за­кор­дон­них справ Ро­сії за­явив, що хо­ча Ро­сія і під­три­мує «фор­му­лу Штайн­ма­є­ра», але ви­сту­пає про­ти про­по­зи­ції Укра­ї­ни і США, щоб мі­сія ООН взя­ла під кон­троль оку­по­ва­ний Дон­бас для ор­га­ні­за­ції ви­бо­рів.

За йо­го сло­ва­ми, пи­та­н­ня ми­ро­твор­ців ООН обго­во­рю­ва­ло­ся, й ро­сій­ська по­зи­ція гра­ни­чно зро­зумі­ла: «Ми по­ясни­ли, що ідеї, ви­су­ну­ті укра­їн­ськи­ми ко­ле­га­ми та аме­ри­кан­ськи­ми пред­став­ни­ка­ми про те, щоб пе­ре­тво­ри­ти цю ми­ро­твор­чу мі­сію на якусь вій­сько­во-по­лі­ти­чну ко­мен­да­ту­ру, яка ві­зьме під кон­троль всю те­ри­то­рію цих про­го­ло­ше­них «ре­спу­блік» — До­не­цької і Лу­ган­ської, — і са­ма вже бу­де ви­рі­шу­ва­ти, ко­го і як оби­ра­ти, пов­ні­стю руй­ну­ють Мін­ські до­мов­ле­но­сті».

Мі­ні­стри за­кор­дон­них справ «нор­манд­ської че­твір­ки» пі­сля зу­стрі­чі у Бер­лі­ні.

Кно­пко­дав­ство у Ра­ді не вда­є­ться по­до­ла­ти ро­ка­ми.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.