«Сiрi» гро­шi — тем­нi пла­ни

Хто за­пла­тив, щоб за­мо­ви­ти ре­во­лю­цію?

Ukrayina Moloda - - Світ - Пе­тро НЕСТЕРЕНКО

Ко­ли в Поль­щі в ли­пні 2017 ро­ку гро­мад­ськість за­жа­да­ла від пре­зи­ден­та Ре­спу­блі­ки Поль­ща Ан­джея Ду­ди по­ру­чи­ти­ся за за­ко­ни, які при­вла­сню­ва­ли су­ди, Бар­тош Кра­мек, гла­ва Фон­ду «Від­кри­тий діа­лог», ого­ло­сив на сво­їх сто­рін­ках ма­ні­фест iз 16 пун­ктів: «Не­хай дер­жа­ва по­ста­не, да­вай­те за­кри­є­мо уряд»... По­си­ла­ю­чись на до­свід укра­їн­сько­го Май­да­ну, Кра­мек ре­ко­мен­ду­вав за­галь­ний страйк учи­те­лів, ухи­ле­н­ня від спла­ти по­да­тків, ство­ре­н­ня на­ме­то­вих мі­сте­чок по­бли­зу Се­йму, пре­зи­дент­сько­го па­ла­цу і бу­дин­ку, пов­ста­н­ня суд­дів, за­галь­ний страйк, а та­кож ба­га­то ін­ших по­ді­бних дій. Цей ма­ні­фест ви­кли­кав хви­лю зви­ну­ва­чень Кра­ме­ка і йо­го фон­ду, який го­ту­вав ре­во­лю­цію в Поль­щі.

Біль­шість пі­дозр ви­ни­кло, де ор­га­ні­за­ція бе­ре гро­ші, для ко­го во­на дій­сно пра­цює. Адже се­ред най­біль­ших до­но­рів не бу­ло ве­ли­ких ві­до­мих уста­нов. Ма­ло не­уря­до­вих ор­га­ні­за­цій ма­ли та­кий вра­жа­ю­чий старт: від­ра­зу пра­цю­ю­чи в між­на­ро­дно­му мас­шта­бі. Фонд має офі­си в Брюс­се­лі і Ки­є­ві, во­ни спів­пра­цю­ють і отри­му­ють фі­нан­со­ву під­трим­ку від єв­ро­пей­ських по­лі­ти­ків, поль­ських де­пу­та­тів і ві­до­мих жур­на­лі­стів. Зокре­ма, — отри- му­ють під­трим­ку мі­льяр­де­ра Му­хта­ра Абля­зо­ва, ко­ли­шньо­го вла­сни­ка най­біль­шо­го ка­зах­стан­сько­го бан­ку, олі­гар­хав­ті­ка­ча. Як по­яснив Бар­тош Кра­мек, один із за­снов­ни­ків фон­ду, чим зо­бов’яза­ний він зв’яз­ком з Абля­зо­вим, який, «по­ді­бно до Хо­дор­ков­сько­го, фі­нан­су­вав так ба­га­то іні­ці­а­тив, що став май­же сі­рою ви­со­чи­ною, яка сто­я­ла за ко­жним де­мо­кра­ти­чним опо­зи­цій­ним ру­хом, та­кож під­три­му­ва­ла не­за­ле­жні за­со­би ма­со­вої ін­фор­ма­ції».

Фонд «Від­кри­тий діа­лог» фі­нан­су­є­ться з гро­шей не­ві­до­мо­го по­хо­дже­н­ня і був ство­ре­ний за до­сить ці­ка­вих об­ста­вин. На офі­цій­но­му сай­ті ці­єї ор­га­ні­за­ції за­снов­ни­ком ста­ла гро­ма­дян­ка Укра­ї­ни Лю­дми­ла Ко­злов­ська, ви­пу­скни­ця Дер­жав­но­го те­хні­чно­го уні­вер­си­те­ту в Се­ва­сто­по­лі. Офіційно Фонд по­ви­нен за­йма­ти­ся мо­ні­то­рин­гом до­три­ма­н­ня прав лю­ди­ни, де­мо­кра­тії та вер­хо­вен­ства за­ко­ну. Тіль­ки це — офі­цій­на вер­сія. Важ­ко по­ві­ри­ти, що скром­на укра­їн­ка не­спо­ді­ва­но при­бу­ла до Поль­щі з іде­єю ство­ре­н­ня осно­ви для під­трим­ки де­мо­кра­ти­чних про­це­сів у Схі­дній Єв­ро­пі. Для та­ко­го бі­зне­су по­трі­бно ба­га­то гро­шей, по­хо­дже­н­ня яких — не­ві­до­ме. Фі­нан­со­ві зві­ти фон- ду по­ка­зу­ють, що в ор­га­ні­за­ції на­лі­чу­є­ться близь­ко 900 до­но­рів. Чи­ма­ло з них має пі­до­зрі­лі ро­сій­ські зв’яз­ки. Та­ка чи­сель­ність уча­сни­ків і по­ка­зує, що фонд пра­цює у не­про­зо­рий спо­сіб.

Фонд «Від­кри­тий діа­лог» (Open Dialog) отри­мав лі­цен­зію на так зва­ну Гро­ма­дян­ську пла­тфор­му спе­ці­аль­но­го звер­не­н­ня. Це — тор­гів­ля вій­сько­вою те­хні­кою. Фонд ви­ко­ри­сто­ву­вав йо­го для під­трим­ки укра­їн­сько­го Май­да­ну. Те­пер йо­го «бо­си» хо­чуть зро­би­ти поль­ський «май­дан» або на­силь­но змі­ни­ти за­кон­ну вла­ду. Ця лі­цен­зія бу­ла ви­да­на мі­ні­стер­ством вну­трі­шніх справ 15 гру­дня 2014 ро­ку, ко­ли гла­вою мі­ні­стер­ства бу­ла Те­ре­за Пі­о­тров­ська. Сам Кра­мек за­гад­ко­во зга­дав тіль­ки, що фонд на­дав Укра­ї­ні ку­ле­не­про­бив­ні жи­ле­ти і за­хи­сні шо­ло­ми під час май­дан­но­го пе­рі­о­ду, які, за йо­го сло­ва­ми, бу­ли пов’яза­ні з гу­ма­ні­тар­ною мі­сі­єю, що про­во­ди­ться фон­дом у кра­ї­ні.

Чи на­ста­нуть пра­во­ві на­слід­ки для фон­ду, який спо­ну­кає по­ля­ків до по­ва­ле­н­ня уря­ду? Поль­ські де­пу­та­ти хо­чуть ді­зна­ти­ся, чи кон­тро­лює мі­ні­стер­ство вну­трі­шніх справ адмі­ні­стра­цію фон­ду Бар­то­ша Кра­ме­ка і Лю­дми­ли Ко­злов­ської, які ве­дуть сум­нiв­ну ді­яль­ність.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.