Ві­нець Бо­жо­го тво­рі­н­ня — Лю­ди­на Лю­бля­ча,

Або Хто ста­не на сто­ро­жі хри­сти­ян­ських цін­но­стей?

Ukrayina Moloda - - Я Вам Пишу... -

вже ди­вив­ся на всю при­ро­дну дій­сність як на Си­сте­му Си­стем! Пи­шу про це, бо ця книж­ка ста­ла для ме­не до­ле­но­сною, сві­то­гля­дною.

1 ве­ре­сня 1945 р. ра­зом з ін­ши­ми пі­шов у Же­ни­шків­ську се­ре­дню шко­лу, в су­сі­днє се­ло. Взим­ку до­ве­ло­ся пі­ти на квар­ти­ру до без­ді­тної сім’ї Ан­дрій­чу­ків, які ра­ді­ли при­су­тно­сті ди­ти­ни в ха­ті і все про­си­ли ме­не по­чи­та­ти вго­лос. Так я про­чи­тав на­сту­пну до­ле­но­сну для ме­не і не до­слі­дже­ну та не обо­жне­ну на­у­ков­ця­ми книж­ку — Бі­блію. З неї я зро­бив ви­сно­вок, що вче­ні по­мил­ко­во на­зи­ва­ють лю­ди­ну ро­зум­ною. До­пи­тли­вій лю­ди­ні що­ден­на пра­кти­ка і спо­сте­ре­же­н­ня під­ка­жуть, що лю­ди­на лю­ди­ну гно­бить і ви­зи­скує, ко­ли не­на­ви­дить. Уже то­ді, шко­ля­рем, я зро­зу­мів, що лю­ди­на є ро­зум­ною, до­по­ки є лю­бля­чою і пов’яза­ною з Бо­гом, а, звіль­нив­шись від енер­ге­ти­чно­го зв’яз­ку з Бо­гом, лю­ди­на втра­чає ро­зум — стає Бо­же­Віль­ною: не­на­ви­дя­чою сво­го бли­жньо­го, свар­ли­вою, во­ро­гу­ю­чою, во­йов­ни­чою, не­при­да­тною для мир­но­го роз­ви­тку люд­сько­го су­спіль­ства.

У Же­ни­шків­цях ди­ре­ктор шко­ли, істо­рик Мо­ло­тків­ський, під­штов­хнув ме­не за­ду­ма­ти­ся над ді­а­ле­кти­кою. (Ска­жі­мо, я знав, що Пле­ха­нов не ра­див Ле­ні­ну ха­па­ти­ся за зброю). По­ряд, у се­лі Яв­ту­хи, жив не­до­сту­пний для спіл­ку­ва­н­ня ор­де­но­но­сець, уча­сник гро­ма­дян­ської вій­ни, який во­ю­вав під про­во­дом Ко­тов­сько­го, кол­го­спний лі­сник. Якось він не­спо­ді­ва­но спи­тав ме­не, ку­ди ду­маю по­сту­па­ти пі­сля шко­ли. Я від­по­вів, що на істо­ри­чний. «Не лізь ту­ди! Всту­пай на лі­со­го­спо­дар­ський — лю­ди­ною ста­неш», — по­ра­див.

Але ста­ло­ся так, що до­ля при­ве­ла ме­не у Кре­ме­не­цький пе­дін­сти­тут, на при­ро­дни­чо­гео­гра­фі­чний фа­куль­тет. Там ме­ні по­ща­сти­ло пе­ре­чи­та­ти ма­ло не всю ко­ро­лів­ську бі­бліо­те­ку. У 1948 ро­ці за­ра­ди до­пи­тли­во­сті ви­рі­шив про­чи­та­ти всі то­ми праць Кар­ла Мар­кса. Про­чи­та­н­ня за­кін­чи­ло­ся аж у 1979 ро­ці. Ви­сно­вок: Карл Маркс не хри­сти­я­нин, а по­слі­дов­ни­ки мар­кси­зму — по­слан­ці ан­ти­хри­ста, са­та­ні­сти. Ле­нін — вождь те­ро­ри­стів і ван­да­лів.

При­вер­таю ува­гу на­у­ков­ців: ви­зна­йте (або ж за­пе­ре­чте) мар­ксизм про­обра­зом фа­ши­зму. Ви­зна­йте (або за­пе­ре­чте), що ко­му­нізм є го­спо­дар­чим еко­но­мі­чним устро­єм чи гро­мад­ською ор­га­ні­за­ці­єю для уне­мо­жлив­ле­н­ня без­ро­бі­т­тя. Ви­зна­йте (або за­пе­ре­чте), що тіль­ки Лю­ди­на Лю­бля­ча, ре­лі­гій­на, енер­ге­ти­чно пов’яза­на з Бо­гом, є ро­зум­ною (ми­ро­лю­би­вою, жер­тов­ною, до­бро­дій­ною), зда­тною і при­ре­че­ною по­стій­но за­пе­ре­чу­ва­ти істо­ри­чну ді­яль­ність Лю­ди­ни Не­на­ви­дя­чої (зверх­ньої, его­їсти­чної, во­ро­гу­ю­чої, за­здрі­сної, во­йов­ни­чої, за­жер­ли­вої). Ате­їсти, за­со­ром­тесь сво­їх не­ро­зум­них, шкі­дли­вих зви­чок!

Укра­їн­сько­му су­спіль­ству по­трі­бний ка­пі­та­лізм ме­це­на­тів, до­бро­дій­ни­ків. Без ка­пі­та­лів не­мо­жли­во за­до­воль­ни­ти най­кра­щі, або хо­ча б най­не­об­хі­дні­ші, по­тре­би лю­ди­ни­гро­ма­дя­ни­на. Су­спіль­ству по­трі­бна со­ці­а­лі­сти­чна пар­тія за­хи­сту лю­ди­ни і при­ро­ди від не­че­сно­го ка­пі­та­лу. Укра­їн­ській на­ціо­наль­ній дер­жа­ві по­трі­бна ін­те­ле­кту­аль­на ін­фор­ма­цій­на стру­кту­ра, яка при­ре­че­на зна­ти все про всіх і про ко­жно­го з ме­тою ви­хо­ву­ва­ти Лю­дей Лю­бля­чих, ре­лі­гій­них.

Ми, хри­сти­я­ни, зда­тні і при­ре­че­ні ство­ри­ти Спів­дру­жність На­ціо­наль­них Дер­жав хри­сти­ян­ської ци­ві­лі­за­ції.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.