А спор­тив­на скла­до­ва — в ті­ні

На до­ма­шньо­му «мун­ді­а­лі» ро­сій­ські фут­бо­лі­сти го­то­ві до ге­ро­ї­чних «по­дви­гів», а су­д­дям на до­по­мо­гу при­йде «ві­део­а­си­стент»

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХА­ТА

Остан­нім ча­сом ча­сто зву­чить ви­слів: спорт по­за по­лі­ти­кою. Але ве­ли­че­зна кіль­кість по­лі­ти­чних за­яв та ко­мен­та­рів, які так чи іна­кше сто­су­ю­ться чем­піо­на­ту сві­ту з фут­бо­лу в Ро­сії, ви­кли­ка­ють аб­со­лю­тно ін­ші дум­ки. При­мі­ром, ве­те­ран укра­їн­сько­го те­ні­су Сер­гій Ста­хов­ський вва­жає, що спорт це і є по­лі­ти­ка, при­чо­му на най­ви­що­му рів­ні. Яскра­вим під­твер­дже­н­ням йо­го слів мо­жуть слу­жи­ти біо­гра­фії ві­до­мих у ми­ну­ло­му спортс­ме­нів, які ни­ні ве­дуть актив­ну по­лі­ти­чну ді­яль­ність. Так, при­мі­ром, «ві­чний» чем­піон сві­ту з бо­ксу Ві­та­лій Кли­чко, прі­зви­ще ко­тро­го дня­ми вне­сли до Між­на­ро­дно­го за­лу бо­ксер­ської сла­ви, ни­ні за­ймає пост ки­їв­сько­го гра­до­на­чаль­ни­ка. Зна­ний за ви­сту­па­ми в ки­їв­сько­му «Ди­на­мо» та іта­лій­сько­му «Мі­ла­ні» гру­зин Ка­ха Ка­ла­дзе сьо­го­дні очо­лює ме­рію Тбі­лі­сі, а ле­ген­дар­но­го фор­вар­да то­го ж та­ки «Мі­ла­на» Джор­джа Веа не­що­дав­но обра­ли пре­зи­ден­том Лі­бе­рії. Тож, без сум­ні­ву, в най­ближ­чий мі­сяць, з по­ча­тком фут­боль­но­го «мун­ді­а­лю» в Ро­сії, вар­то очі­ку­ва­ти не­аби­яко­го по­жвав­ле­н­ня в по­лі­ти­чно­му жит­ті.

Во­че­видь на та­ко­му роз­пе­че­но­му по­лі­ти­чно­му тлі спор­тив­на скла­до­ва ЧС-2018 з фут­бо­лу пе­ре­бу­ва­ти­ме в за­тін­ку, про­те, ду­ма­є­ться, пов­ні­стю ві­ді­йти цій ва­жли­тій фут­боль­ній по­дії на дру­гий план не до­зво­лять го­лов­ні дійові особи зма­гань. За ви­ня­тком хі­ба що збір­ної Іта­лії на чо­лі з зір­ко­вим Джан­лу­ї­джі Буф­фо­ном, ко­тра не про­би­ла­ся до фі­наль­ної ча­сти­ни тур­ні­ру, та ко­ло­ри­тно­го фор­вар­да збір­ної Шве­ції Зла­та­на Ібра­гі­мо­ви­ча, по­вер­не­н­ня ко­тро­го до на­ціо­наль­ної ко­ман­ди так і не від­бу­ло­ся, на «мун­ді­а­лі» в Ро­сії зі­гра­ють усі най­кра­щі фут­бо­лі­сти та ко­ман­ди су­ча­сно­сті.

Го­лов­на ува­га при­йма­ю­чої сто­ро­ни при­ку­та , в пер­шу чер­гу, до зір­ко­вих лі­де­рів ко­манд-су­пер­ниць збір­ної Ро­сії у гру­пі А — єги­птя­ни­на Мо­ха­ме­да Са­ла­ха та уру­гвай­ця Лу­ї­са Су­а­ре­са. До сло­ва, мо­ло­дий за­хи­сник ро­сій­ської збір­ної Іл­ля Ку­тє­пов за­явив, що знає спосо­би ней­тра­лі­за­ції грі­зних фор- вар­дів. Для Са­ла­ха у цен­траль­но­го обо­рон­ця мо­сков­сько­го «Спар­та­ка» в за­па­сі є при­йом «ре­а­лі­ста» Сер­хіо Ра­мо­са, ко­трим він ви­вів із ла­ду єги­пет­сько­го на­па­дни­ка «Лі­вер­пу­ля» у ки­їв­сько­му фі­на­лі Лі­ги чем­піо­нів. А в про­ти­дії з Су­а­ре­сом, не ви­клю­чає ро­сі­я­нин, за по­тре­би, він мо­же й уку­си­ти опо­нен­та — вла­сне, так са­мо, як це зро­бив Лу­їс на ЧС-2014 з іта­лій­цем К’єл­лі­ні. Сло­вом, аби не згань­би­ти­ся пе­ред вла­сни­ми убо­лі­валь­ни­ка­ми — а збір­ну Ро­сії як фа­во­ри­та до­ма­шньо­го тур­ні­ру ні­хто не роз­гля­дає — пі­до­пі­чні Ста­ні­сла­ва Чер­че­со­ва, схо­же, го­то­ві на рі­зні «по­дви­ги».

Їдуть до Ро­сії й ін­ші фут­боль­ні зір­ки. Крі­шті­а­ну Ро­нал­ду зі збір­ною Пор­ту­га­лії під­твер­джу­ва­ти­ме на ЧС-2018 ви­со­кий ста­тус чин­но­го чем­піо­на Єв­ро­пи. Ліо­нель Мес­сі у скла­ді ар­ген­тин­ської збір­ної пра­гну­ти­ме ре­ван­шу за фі­а­ско нім­цям у фі­на­лі ми­ну­ло­го «мун­ді­а­лю». А бра­зи­лець Не­ймар та К° спро­бу­ють пе­ре­рва­ти се­рію нев­дач, че­рез які най­ти­ту­ло­ва­ні­ша на­ціо­наль­на ко­ман­да пла­не­ти не мо­же ви­гра­ти «мун­ді­аль» пі­сля 2002 ро­ку. На дум­ку зна­но­го іспан­сько­го плей­мей­ке­ра Ан­дре­са Іньє­сти, са­ме збір­ні Бра­зи­лії, Ар­ген­ти­ни, а та­кож Фран­ції та Ні­меч­чи­ни є го­лов­ни­ми фа­во­ри­та­ми чем­піо­на­ту сві­ту-2018. Ці­ка­во, що фран­цузь­ка збір­на, як свід­чить мар­ке­тин­го­ва ста­ти­сти­ка, бу­де най­до­рож­чою ко­ман­дою на ро­сій­сько­му «мун­ді­а­лі». Вар­тість її грав­ців, се­ред яких Поль По­гба, Ан­ту­ан Грі­зманн, Кі­лі­ан Мбап­пе, на фут­боль­но­му рин­ку ни­ні ста­но­вить біль­ше 12 мі­льяр­дів єв­ро. Хо­ча, як ві­до­мо, у футбол гра­ють не га­ман­ці, на­би­ті гро­ши­ма, а жи­ві лю­ди. При цьо­му, аби мі­ні­мі­зу­ва­ти вплив люд­сько­го фа­кто­ру на до­лю по­єдин­ків, ФІФА ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ме в дії ре­во­лю­цій­ну си­сте­му ві­део­по­вто­рів. У су­пе­ре­чли­вих ви­пад­ках го­лов­ний ар­бітр ма­тчу змо­же ско­ри­ста­ти­ся ма­те­рі­а­ла­ми, ко­трі фі­ксу­ва­ти­муть 35 ві­део­ка­мер. «Ми не мо­же­мо допу­сти­ти, аби на чем­піо­на­ті сві­ту по­тен­цій­на по­мил­ка ре­фе­рі ма­ла сер­йо­зні на­слід­ки», — на­го­ло­сив пре­зи­дент ФІФА Джан­ні Ін­фан­ті­но.

Фо­то з сай­та www.dfb.de.

На чем­піо­на­ті сві­ту в Ро­сії пе­ред го­лов­ним тре­не­ром збір­ної Ні­меч­чи­ни Йо­а­хі­мом Льо­вом (пра­во­руч) сто­я­ти­ме не­про­сте зав­да­н­ня за­хи­сти­ти чем­піон­ський ти­тул.

Фо­то з сай­та unian.net.

При­зе­ри Олім­пі­а­ди-2016 Та­рас Мі­щук та Дми­тро Ян­чук і на­да­лі про­дов­жу­ють ко­ле­кціо­ну­ва­ти ме­да­лі на між­на­ро­дних стар­тах.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.