При­зо­ве ка­ное

На чем­піо­на­ті Єв­ро­пи ле­во­ву ча­сти­ну на­го­род укра­їн­ській збір­ній при­не­сли ка­но­їсти

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХА­ТА

Пі­сля Олім­пі­а­ди-2016, під су­про­від шум­но­го скан­да­лу, в укра­їн­сько­му ве­слу­валь­но­му го­спо­дар­стві від­бу­ли­ся сер­йо­зні ка­дро­ві пе­ре­ста­нов­ки. Гу­чно грим­нув­ши две­ри­ма на­при­кін­ці сво­єї кар’єри й став­ши в Ріо дво­ра­зо­вим олім­пій­ським чем­піо­ном, май­стер веслування на ка­ное Юрій Че­бан одра­зу пе­ре­йшов до тре­нер­ської ді­яль­но­сті. Без будь-якої роз­ка­чки, без ста­жу­вань та «при­стрі­лок», ти­ту­ло­ва­ний ка­но­їст взяв­ся за ро­бо­ту на по­са­ді го­лов­но­го тре­не­ра збір­ної Укра­ї­ни з веслування на бай­дар­ках та ка­ное.

Цьо­го­рі­чний чем­піо­нат Єв­ро­пи, ко­трий про­хо­див у Бел­гра­ді, для мо­ло­до­го на­став­ни­ка став пер­шим сер­йо­зним іспи­том про­мі­жно­го ха­ра­кте­ру, адже мав ста­тус лі­цен­зій­но­го. На ЧЄ2018 від­бу­вав­ся роз­по­діл лі­цен­цій на май­бу­тні II Єв­ро­пей­ські ігри, го­спо­да­рем ко­трих на­сту­пно­го ро­ку бу­де Мінськ. На єв­ро­фо­ру­мі в Сер­бії ві­тчи­зня­на збір­на ви­бо­ро­ла дев’ять з 16 мо­жли­вих лі­цен­зій на ЄІ-2019, до­пов­нив­ши їх п’ятьма кон­ти­нен­таль­ни­ми на­го­ро­да­ми.

За свід­че­н­ня­ми фе­де­ра­ції, в кон­текс­ті ме­даль­них звер­шень кра­щим для «си­ньо-жов­тих» був ли­ше чем­піо­нат Єв­ро­пи 2015 ро­ку, ко­ли наші збір­ни­ки здо­бу­ли шість від­знак.

Два «срі­бла» та три «брон­зи», ко­трі бу­ли ви­лов­ле­ні пі­до­пі­чни­ми Че­ба­на у ве­слу­валь­но­му ка­на­лі Бел­гра­да, не до­зво­ли­ли укра­їн­ській збір­ній за­вер­ши­ти ЧЄ в пер­шій де­ся­тці ме­даль­но­го за­лі­ку. Про­те в очко­во­му та­бе­лі про ран­ги, сфор­мо­ва­но­му на осно­ві здо­бу­тих ве­слу­валь­ни­ка­ми за­лі­ко­вих ба­лів, збір­на Укра­ї­ни по­сі­ла сьо­ме мі­сце. І тут, по­рів­ню­ю­чи очко­ві здо­бу­тки ви­хо­ван­ців Юрія Че­ба­на на по­пе­ре­дньо­му чем­піо­на­ті Єв­ро­пи, мо­жна го­во­ри­ти про не­по­га­ний про­грес — 513 про­ти 440 ба­лів.

Увесь отри­ма­ний при­ріст укра­їн­ська збір­на зро­би­ла зав­дя­ки про­гре­су ко­ман­ди ка­но­їстів, на ра­хун­ку ко­трих чо­ти­ри з п’яти ме­да­лей ЧЄ-2018. За­га­лом лік укра­їн­ських ме­да­лей на кон­ти­нен­таль­но­му фо­ру­мі в Бел­гра­ді від­кри­ла че­твір­ка ка­но­їстів (500 м) у скла­ді Ан­дрія Ри­ба­чка, Юрія Ван­дю­ка, Оле­га Бо­ро­ви­ка та Оле­ксан­дра Сів­ко­ва, які че­рез фі­ні­шний спурт під­ня­ли­ся на дру­гу схо­дин­ку п’єде­ста­лу. Їхній по­чин під­три­ма­ла Лю­дми­ла Лу­зан, ко­трій на ди­стан­ції 500 м вда­ло­ся роз­жи­ти­ся «брон­зою». Та­ко­го ж ґа­тун­ку від­зна­ку отри­ма­ли на ЧЄ й при­зе­ри Олім­пі­а­ди-2016 Дми­тро Ян­чук та Та­рас Мі­щук. Че­твер­ту ж ме­даль, яка має сто­су­нок до про­фі­лю ка­но­їстів, здо­бу­ла Лю­дми­ла Ба­бак. На ди­стан­ції 5000 м, яка впер­ше вві­йшла до про­гра­ми ЧЄ, во­на фі­ні­шу­ва­ла тре­тьою.

А єди­ний пред­став­ник укра­їн­ської ко­ман­ди бай­да­ро­чни­ків, хто під­няв­ся на єв­ро­пей­ський п’єде­стал, — це оди­но­чник Олег Ку­ха­рик, який у за­пли­ві на 500 м по­ка­зав дру­гий час. Що ці­ка­во, пра­кти­чно всі укра­їн­ські ме­да­лі­сти ЧЄ-2018 пред­став­ля­ють Пол­тав­щи­ну. «Це су­пер­ре­зуль­тат для пол­тав­сько­го спор­ту. Але, в пер­шу чер­гу, це су­пер­ре­зуль­тат для збір­ної Укра­ї­ни», — так оці­ни­ла ви­ступ ві­тчи­зня­них спортс­ме­нів у Сер­бії стар­ший тре­нер ко­ман­ди ве­слу­валь­ни­ків Пол­тав­ської обла­сті Те­тя­на Ко­стро­ма.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.