КРОСВОРД ВІД МАЛАНКИ №63

Ukrayina Moloda - - Спорт -

По го­ри­зон­та­лі:

2. По­стій­ний пси­хо­ло­гі­чний тиск на лю­ди­ну або жорс­тка опі­ка грав­ця у фут­бо­лі. 6. Ме­ре­жив­ний чи шов­ко­вий аксе­су­ар, який чі­пля­є­ться спе­ре­ду до со­ро­чки. 7. Шко­да, хво­ро­ба, спри­чи­не­ні ко­му-не­будь злим по­гля­дом чи сло­вом, при­стріт. 8. «Те­че во­да в си­нє мо­ре, та не ви­ті­кає. Шу­ка ... свою до­лю, а до­лі не­має. (Та­рас Шев­чен­ко). 10. Дрі­бні ко­ма­хи, укус яких мо­же ви­кли­ка­ти хво­ро­бу Ла­йма. 12. Ка­ва­ле­рій­ський ви­со­кий чо­біт, що за­кри­ває ко­лі­но, ві­до­мий ще з му­шке­тер­ських ча­сів. 13. Спе­ці­аль­ний по­то­чний ра­ху­нок для оформ­ле­н­ня по­зи­ки, яку ви­да­ють бан­ки під за­ста­ву то­ва­рів, цін­них па­пе­рів то­що на умо­вах спла­ти її в будь-який мо­мент на ви­мо­гу одні­єї зі сто­рін. 14. Ко­зак, три­ло­гія про при­го­ди яко­го при­не­сла Во­ло­ди­ми­ру Ру­тков­сько­му Шев­чен­ків­ську пре­мію. 16. Кер­мо у чов­на чи в лі­та­ка. 18. На­ціо­наль­ний чо­ло­ві­чий убір у тур­ків. 20. Бі­ле по­ло­тно, яким огор­та­ють ті­ло по­мер­ло­го. 22. Дав­ня на­зва ко­лі­сної лі­ри. 23. Най­му­дрі­ший із му­шке­те­рів. 24. Рі­чка, яку пе­ре­йшов Це­зар під час сво­го пе­ре­мо­жно­го по­хо­ду на Рим. По вер­ти­ка­лі:

1. «Укра­їн­ський нар­ко­тик». 2. Пред­став­ник се­ре­дньо­ві­чно­го за­хі­дно­слов’ян­сько­го пле­ме­ні, що се­ли­ло­ся по рі­чці Ла­ба, на зем­лях ни­ні­шньої Са­ксо­нії. 3. Ка­трен або ін­ша кіль­кість ряд­ків у вір­ші, зв’яза­них між со­бою пев­ною си­сте­мою рим та ін­то­на­ці­єю. 4. Шум, га­лас, крик про до­по­мо­гу. 5. Укра­їн­ська на­ціо­наль­на стра­ва. 8. Сим­во­лі­чна мо­ги­ла без ті­ла на мі­сці за­ги­бе­лі лю­ди­ни. 9. М’ясна чи ри­бна стра­ва дов­га­стої фор­ми із за­сма­же­но­го фар­шу з хлі­бом, яй­цем та спе­ці­я­ми. 10. Укра­їн­ський фут­боль­ний клуб із Кри­во­го Ро­гу. 11. Тре­тє за ве­ли­чи­ною мі­сто Іра­ну. 15. Сіль­сько­го­спо­дар­ський ін­стру­мент, на який ми лю­би­мо на­сту­па­ти. 16. Укра­їн­ський пи­сьмен­ник, ав­тор ро­ма­нів «Тро­ща» та «За­ли­ше­нець». 17. Аро­ма­ти­чна смо­ла, яку в цер­кві за­па­лю­ють під час слу­жби. 19. «... був па­ру­бок мо­тор­ний і хло­пець — хоч ку­ди ко­зак» (Іван Ко­тля­рев­ський). 21. Свя­щен­на го­ра в Гре­ції, ку­ди за­бо­ро­не­но сту­па­ти жін­кам.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.