Бі­кі­ні під цен­зу­рою

На «Міс Аме­ри­ка» біль­ше не хо­ди­ти­муть у ку­паль­ни­ках

Ukrayina Moloda - - Спорт - Слав­ко ФЕРТ

У США прийня­ли рі­ше­н­ня, що уча­сни­ці кон­кур­су кра­си «Міс Аме­ри­ка» біль­ше не ви­хо­ди­ти­муть на сце­ну в бі­кі­ні. «Біль­ше не бу­де­мо оці­ню­ва­ти уча­сниць за зов­ні­шні­стю. Це ду­же ва­жли­во», — за­яви­ла те­ле­ка­на­лу Ей-Бі-Сі Гре­тхен Карл­сон, ко­ли­шня пе­ре­мо­жни­ця кон­кур­су, яка на по­ча­тку цьо­го ро­ку очо­ли­ла йо­го ра­ду. За­мість кон­кур­су в ку­паль­ни­ках бу­дуть ін­терв’ю з пре­тен­ден­тка­ми на ти­тул. «До нас над­хо­ди­ло ба­га­то звер­нень від дів­чат, які го­во­ри­ли: «Я ду­же хо­ті­ла б бра­ти участь у кон­кур­сі, але не хо­чу роз­гу­лю­ва­ти на під­бо­рах і в ку­паль­ни­ку. Те­пер цьо­го не до­ве­де­ться ро­би­ти», — по­ясни­ла па­ні Карл­сон. За її сло­ва­ми, дів­чат оці­ню­ва­ти­муть за їхні­ми «вну­трі­шні­ми яко­стя­ми», а до кон­кур­су до­пу­ска­ти­муть дів­чат пи­шні­ших форм, ніж до­те­пер.

То­рік ко­ли­шній ви­ко­нав­чий ди­ре­ктор кон­кур­су Сем Ха­скелл і пре­зи­дент фон­ду Miss America Organization Джош Рендл бу­ли зму- ше­ні по­ки­ну­ти по­сти пі­сля то­го, як лі­бе­раль­ний сайт Huffington Post опри­лю­днив їхнє ли­сту­ва­н­ня. В еле­ктрон­них ли­стах пан Ха­скелл і пан Рендл зне­ва­жли­во від­гу­ку­ва­ли­ся про уча­сниць кон­кур­су, їхню зов­ні­шність, ін­те­лект і ста­те­ве жи­т­тя. Пі­зні­ше в опі­кун­ську ра­ду при­зна­чи­ли трьох ко­ли­шніх пе­ре­мо­жниць кон­кур­су, а па­ні Карл­сон йо­го очо­ли­ла. Во­на пра­цю­ва­ла ве­ду­чою на те­ле­ка­на­лі «Фокс Ньюс», а за­раз за­йма­є­ться за­хи­стом прав жі­нок, які по­стра­жда­ли від се­ксу­аль­них до­ма­гань, і актив­но під­три­мує рух #MeToo («І ме­не теж»).

Фе­мі­ніс­тки з ен­ту­зі­а­змом зу­стрі­ли іні­ці­а­ти­ву Гре­тхен Карл­сон, але важ­ко пе­ред­ба­чи­ти ре­а­кцію те­ле­гля­да­чів на за­над­то «цно­тли­ву» фор­му кон­кур­су. На­га­да­є­мо, що то­рік ча­со­пис «Плей­бой» ви­рі­шив не по­да­ва­ти на об­кла­дин­ках від­вер­ті фо­то дів­чат, але че­рез кіль­ка мі­ся­ців був зму­ше­ний по­вер­ну­ти­ся до тра­ди­цій­но­го фор­ма­ту з огля­ду на не­га­тив­ну ре­а­кцію чи­та­чів та па­ді­н­ня ти­ра­жів. Чи не те ж бу­де з оцен­зу­ро­ва­ни­ми те­пер бі­кі­ні?

Оле­на Шо­птен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.