Кри­ва­вий «пас»

Ро­сій­ські оку­пан­ти об­стрі­лю­ють по­зи­ції ЗСУ і мир­ні квар­та­ли на Дон­ба­сі на­пе­ре­до­дні й під час мун­ді­а­лю

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іван БОЙКО

Си­ту­а­ція на схі­дно­му фронті про­дов­жує ли­ша­ти­ся на­пру­же­ною: ми­ну­лої се­ре­ди бо­йо­ви­ки 33 ра­зи по­ру­шу­ва­ли ре­жим при­пи­не­н­ня во­гню, з яких 11 ра­зів за­сто­со­ву­ва­ли 122-мм ар­ти­ле­рію, 120-мм та 82-мм мі­но­ме­ти. Вна­слі­док во­ро­жих об­стрі­лів че­тве­ро укра­їн­ських вій­сько­вих отри­ма­ли по­ра­не­н­ня.

«Си­ту­а­ція в ра­йо­ні про­ве­де­н­ня опе­ра­ції Об’єд­на­них сил за­ли­ша­є­ться скла­дною, та кон­тро­льо­ва­ною. На всій лі­нії зі­ткне­н­ня три­ва­ли ін­тен­сив­ні бо­йо­ві дії. Пі­дроз­ді­ли Об’єд­на­них сил ве­ли актив­ну обо­ро­ну та да­ва­ли аде­ква­тну від­по­відь про­тив­ни­ку», — йде­ться у зве­ден­ні пре­сцен­тру Опе­ра­ції об’єд­на­них сил ста­ном на че­твер.

За­зна­ча­є­ться, що на Лу­ган­щи­ні, в ра­йо­ні Но­во­то­шків­сько­го, Но­во­о­ле­ксан­дрів­ки та Но­во­зва­нів­ки, оку­пан­ти без­ре­зуль­та­тно на­ма­га­ли­ся ви­ті­сни­ти на­ші пі­дроз­ді­ли з ви­гі­дних обо­рон­них по­зи­цій.

На Гор­лів­сько­му на­прям­ку ін­тен­сив­ні бо­йо­ві дії три­ва­ли пе­ре­ва­жно із за­сто­су­ва­н­ням стрі­ле­цької зброї в ра­йо­нах Гла­до­со­во­го та Зай­це­во­го, а на До­не­цько­му — в ра­йо­ні мі­ста Ав­ді­їв­ка — во­рог вдав­ся до мі­но­ме­тних об­стрі­лів. На Ма­рі­у­поль­сько­му на­прям­ку актив­ні бо­йо­ві дії три­ва­ли в ра­йо­нах Та­ла­ків­ки та Во­дя­но­го (у цьо­му се­ли­щі під час об­стрі­лу отри­мав оскол­ко­ве по­ра­не­н­ня спи­ни 71-рі­чний міс- це­вий пен­сіо­нер). У по­лі­ції ква­лі­фі­ку­ва­ли по­дію як те­ракт і до­да­ють, що Во­дя­не роз­та­шо­ва­не за кіль­ка со­тень ме­трів від по­зи­цій бо­йо­ви­ків. Че­рез ча­сті об­стрі­ли iз се­ла ви­їха­ли май­же всі жи­те­лі, ли­ше в дев’яти жи­тло­вих бу­дин­ках ме­шкає мир­не на­се­ле­н­ня.

За да­ни­ми роз­від­ки, зни­ще­но одно­го та по­ра­не­но п’ять бо­йо­ви­ків. Зокре­ма, в се­ре­ду оку­пан­ти ве­ли снай­пер­ський во­гонь у ра­йо­ні Кра­сно­го­рів­ки, що на До­неч­чи­ні, але «вмі­ли­ми кон­тр­снай­пер­ськи­ми за­хо­да­ми укра­їн­ські вій­сько­во­слу­жбов­ці швид­ко зму­си­ли про­тив­ни­ка при­пи­ни­ти во­гонь».

У прес-цен­трі за­пев­ня­ють, що пі­дроз­ді­ли Об’єд­на­них сил від­кри­ва­ли во­гонь у від­по­відь i по­дав­ля­ли во­гне­ві то­чки во­ро­га, збе­рі­га­ю­чи свої по­ло­же­н­ня не­змін­ни­ми.

Спе­ці­аль­на мо­ні­то­рин­го­ва мі­сія ОБСЄ за­яв­ляє, що один із бо­йо­ви­ків оку­по­ва­них ра­йо­нів До­не­цької обла­сті в ста­ні ал­ко­голь­но­го сп’яні­н­ня ки­нув у спо­сте­рі­га­чів мо­ло­ток.

Як iде­ться у зві­ті Мі­сії, ін­ци­дент став­ся, ко­ли па­труль СММ пе­ре­бу­вав на блок­по­сту не­за­кон­них зброй­них фор­му­вань у мі­кро­ра­йо­ні Тру­дов­ське в Пе­тров­сько­му ра­йо­ні До­не­цька. Мо­ло­ток про­ле­тів над го­ло­ва­ми спо­сте­рі­га­чів і впав при­бли­зно за два ме­три від двох при­пар­ко­ва­них ав­то­мо­бі­лів СММ. Ві­дзна­ча­є­ться, що пі­сля цьо­го бо­йо­вик пі­шов, а ін­ший йо­го «ко­ле­га» ви­ба­чив­ся за ньо­го.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.