До­нецьк про­сі­дає

Зі Швей­ца­рії при­бу­ло 860 тонн хі­мі­чних ре­аген­тів для очи­ще­н­ня во­ди на оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях Дон­ба­су

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іри­на КИРПА

Стра­шна еко­ло­гі­чна си­ту­а­ція в ОРДЛО зму­си­ла уряд Швей­ца­рії від­пра­ви­ти в яко­сті гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги спе­ці­аль­ний ван­таж, а та­кож су­ча­сне обла­дна­н­ня, ви­тра­тні ма­те­рі­а­ли та лі­ки для До­не­цько­го обла­сно­го клі­ні­чно­го те­ри­то­рі­аль­но­го ме­ди­чно­го об’єд­на­н­ня.

Як роз­по­ві­ли у прес-слу­жбі Мі­ні­стер­ства з пи­тань тим­ча­со­во оку­по­ва­них те­ри­то­рій та вну­трі­шньо пе­ре­мі­ще­них осіб, до­по­мо­га у пер­шу чер­гу по­трі­бна КП «Ком­па­нія «Во­да Дон­ба­су», а та­кож ме­ди­кам, які що­дня сти­ка­ю­ться зі збiль­ше­н­ням кiль­ко­стi хво­рих лю­дей.

Ра­ні­ше в До­не­цькій обла­сті (се­ла Ав­ді­їв­ка, Ор­лів­ка та Ла­стів­чи­не) ого­ло­си­ли над­зви­чай­ну си­ту­а­цію че­рез зне­струм­ле­н­ня мі­сце­вої філь­тру­валь­ної стан­ції. Лю­ди вже зви­кли ти­жня­ми об­хо­ди­ти­ся без во­ди, а ко­ли во­на все-та­ки з’яв­ля­є­ться у кра­нах, то ко­ри­сту­ва­ти­ся нею про­сто не­без­пе­чно для здо­ров’я че­рез різ­кий за­пах та на­яв­ність ір­жі.

На дум­ку мі­ні­стра за­кор­дон­них справ Укра­ї­ни Пав­ла Клім­кі­на, си­ту­а­ція в ОРДЛО близь­ка до еко­ло­гі­чної та гу­ма­ні­тар­ної ка­та­стро­фи.

Са­ме на До­не­цьку та Лу­ган­ську обла­сті при­па­дає по­над 30 від­со­тків від за­галь­ної кiль­ко­стi ви­ки­дів шкі­дли­вих ре­чо­вин в атмо­сфе­ру в Укра­ї­ні. Ана­лі­зи по­верх­не­вих вод Дон­ба­су свід­чать про ви­со­кий та вкрай не­без­пе­чний рі­вень за­бру­дне­но­сті. Си­ту­а­ція ді­йшла до кри­ти­чної пі­сля то­го, як у се­лі То­ре­цьке (Ко­стян­ти­нів­ський ра­йон До­не­цької обла­сті) ста­ло­ся час­тко­ве руй­ну­ва­н­ня дам­би хво­сто­схо­ви­ща фе­ноль­но­го за­во­ду, де збе­рі­га­ють 270 тонн хі­мі­чних від­хо­дів.

Да­ні з еко­ло­гі­чно­го зві­ту про си­ту­а­цію на Дон­ба­сі свід­чать про те, що ша­хтні во­ди ви­хо­дять на по­верх­ню, по­гір­шу­ють якість пи­тної во­ди, від­бу­ва­є­ться про­сі­да­н­ня ґрун­ту та ма­со­ве за­бо­ло­чу­ва­н­ня те­ри­то­рій.

За­галь­не по­гір­ше­н­ня еко­ло­гії при­зве­ло до то­го, що ґрунт у ра­йо­ні мі­ста До­нецьк, зокре­ма, про­сів на 20—25 см. На­у­ков­ці пов’язу­ють це з при­пи­не­н­ням ро­бо­ти шахт у ре­гіо­ні. На оку­по­ва­них те­ри­то­рі­ях схо­ду Укра­ї­ни по­ча­сті­ша­ло не­кон­тро­льо­ва­не за­то­пле­н­ня шахт, а оку­па­цій­ні адмі­ні­стра­ції не до­пу­ска­ють екс­пер­тів для об­сте­же­н­ня не­без­пе­чних або ава­рій­них об’єктів.

Мі­жна­ро­дні ор­га­ні­за­ції ре­гу­ляр­но на­да­ють Дон­ба­су гу­ма­ні­тар­ну до­по­мо­гу ще з 2015 ро­ку. Так, че­рез КПВВ «Но­во­тро­ї­цьке» при­був гу­ма­ні­тар­ний ван­таж від бла­го­дій­ної ор­га­ні­за­ції «Лю­ди­на в бі­ді» та Чер­во­но­го Хре­ста. П’ять ван­та­жі­вок із то­ва­ра­ми ме­ди­чно­го при­зна­че­н­ня, те­пли­ця­ми, до­шка­ми та на­сі­н­ням (за­галь­ною ва­гою по­над 50 тонн) без­пе­ре­шко­дно про­їха­ли на оку­по­ва­ну те­ри­то­рію. До­по­ма­га­ють жи­те­лям Дон­ба­су і кра­ї­ни Єв­ро­со­ю­зу: зі Шве­ції та Ла­твії на Лу­ган­щи­ну при­бу­ло 22 тон­ни гу­ма­ні­тар­но­го ван­та­жу.

Єв­ро­ко­мі­сія на­го­ло­си­ла, що го­то­ва на­да­ти до кін­ця 2018 ро­ку на 24 міль­йо­ни єв­ро гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги на по­тре­би тих ра­йо­нів Дон­ба­су, що по­стра­жда­ли від агре­сії Ро­сії.

За сло­ва­ми єв­ро­ко­мі­са­ра з пи­тань мі­гра­ції Хри­сто­са Сті­лі­а­ні­де­са, но­ва про­гра­ма фі­нан­су­ва­н­ня по­стра­жда­лих від вій­ни те­ри­то­рій схо­ду Укра­ї­ни пе­ред­ба­чає до­по­мо­гу для най­ура­зли­ві­ших груп на­се­ле­н­ня.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.