Ля­шко: Ві­дбу­ду­є­мо Острозь­ку ака­де­мію — ві­дбу­ду­є­мо Укра­ї­ну!

Лі­дер Ра­ди­каль­ної пар­тії ви­бив 75 млн. грн. на до­бу­до­ву ви­шу з пів­ти­ся­чо­лі­тньою істо­рі­єю

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Га­ли­на ПЕЧЕРИЦЯ

Зав­дя­ки Оле­гу Ля­шку до 25-рі­чно­го юві­лею з дня від­нов­ле­н­ня ро­бо­ти Острозь­ка ака­де­мія бу­де з но­вим на­вчаль­но-на­у­ко­вим кор­пу­сом.

То­рік, під час ві­зи­ту до за­кла­ду, по­лі­тик по­обі­цяв ви­би­ти ко­шти і сло­во до­три­мав. У 2017-му з держ­бю­дже­ту бу­ло ви­ді­ле­но 15 міль­йо­нів гри­вень на цей об’єкт, а цьо­го ро­ку пе­ред­ба­че­но ще 60 міль­йо­нів.

«Ко­ли ми­ну­ло­го ра­зу ре­ктор по­ру­шив пи­та­н­ня про до­бу­до­ву на­вчаль­но­го за­кла­ду, я по­обі­цяв до­по­мог­ти. Ска­зав, що зро­блю все, щоб Острозь­ка ака­де­мія бу­ла най­кра­щою. За на­шої іні­ці­а­ти­ви бу­ло ви­ді­ле­но 75 міль­йо­нів гри­вень на до­бу­до­ву кор­пу­су, щоб сту­ден­ти ма­ли най­кра­щі умо­ви для на­вча­н­ня, щоб во­ни ста­ли успі­шни­ми та про­слав­ля­ли на­шу кра­ї­ну. І сьо­го­дні тут бу­ду­ють не про­сто но­вий кор­пус, а май­бу­тнє Укра­ї­ни!» — на­го­ло­сив лі­дер РПЛ.

Ре­ктор Острозь­кої ака­де­мії по­дя­ку­вав Оле­гу Ля­шку за до­по­мо­гу та ска­зав, що він — єди­ний по­лі­тик, хто від­гу­кнув­ся на їхнє про­ха­н­ня.

«Ми­ну­ло­го ра­зу пі­сля зу­стрі­чі зі сту­ден­та­ми Олег Ля­шко ска­зав, що до­по­мо­же на­шо­му ви­шу. Я ду­мав: це бу­ла чер­го­ва обі­цян­ка. До нас при­хо­ди­ли со­тні лю­дей з дер­жав­ної вла­ди, ба­га­то чо­го обі­ця­ли, але, ви­йшов­ши зі стін Острозь­кої ака­де­мії, за­бу­ва- ли про свої обі­цян­ки. Олег Ля­шко — це справ­жній по­лі­ти­чний ді­яч та справ­жній па­трі­от Укра­ї­ни. Я та­ки­ми сло­ва­ми не роз­ки­да­ю­ся. Бо він — єди­ний, хто до­по­міг із бу­дів­ни­цтвом кор­пу­су, і ми йо­му за це ду­же вдя­чні», — роз­чу­лив­ся ре­ктор ака­де­мії Ігор Па­сі­чник.

Олег Ля­шко, у свою чер­гу, до­дав: так, як він від­бу­до­вує Острозь­ку ака­де­мію — від­бу­дує і всю кра­ї­ну.

«Нам по­трі­бна осві­че­на мо­лодь, су­ча­сна і най­кра­ща осві­та. Бо зна­н­ня і здо­ров’я — клю­чо­ве для успі­ху в су­ча­сно­му сві­ті. Гли­бо­кі й фун­да­мен­таль­ні зна­н­ня дає Острозь­ка ака­де­мія. То­му ми зро­би­мо все, щоб во­на роз­ви­ва­ла­ся, бу­ду­ва­ла­ся, а ви ма­ли хо­ро­ші та гі­дні умо­ви для на­вча­н­ня. «Той, хто еко­но­мить на шко­лах, бу­ду­ва­ти­ме тюр­ми», — ка­зав кан­цлер Ні­меч­чи­ни Бі­смарк. Ми по­вин­ні бу­ду­ва­ти ди­тя­чі сад­ки, шко­ли і ака­де­мії», — під­су­му­вав Ля­шко.

Олег Ля­шко по­спіл­ку­вав­ся зі сту­ден­та­ми Острозь­кої ака­де­мії.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.