Струм із му­лу

Пі­сля ре­кон­стру­кції КП «Хар­ків­во­до­ка­нал» ви­ро­бля­ти­ме біо­газ, з яко­го мо­жна отри­му­ва­ти еле­ктро­енер­гію

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Ла­ри­са САЛІМОНОВИЧ

Зав­дя­ки су­ча­сним те­хно­ло­гі­ям «Хар­ків­во­до­ка­нал» пла­нує кар­ди­наль­но змі­ни­ти вла­сну ви­ро­бни­чу стру­кту­ру. Як по­ві­до­мив пер­ший за­сту­пник ко­му­наль­но­го під­при­єм­ства Оле­ксандр Ко­ва­лен­ко, но­вий про­ект пе­ред­ба­чає пов­ну ре­кон­стру­кцію очи­сних спо­руд, по­чи­на­ю­чи від пер­вин­ної очис­тки сті­чних вод і за­вер­шу­ю­чи по­кра­ще­н­ням її хі­мі­чно­го скла­ду. Йде­ться про за­сто­су­ва­н­ня біо­ло­гі­чно­го ме­то­ду ні­тро­де­ні­три­фі­ка­ції, що до­зво­ляє більш гли­бо­ко очи­сти­ти бру­дну во­ду від азо­ту та фо­сфо­ру — основ­них за­бру­дню­ва­чів, які ви­кли­ка­ють цві­ті­н­ня во­до­ймищ та за­ги­бель ри­би. Цю те­хно­ло­гію ви­ко­ри­сто­ву­ють у ба­га­тьох кра­ї­нах сві­ту, її ви­зна­ли на сьо­го­дні одні­єю з най­більш про­гре­сив­них.

У рам­ках цьо­го про­е­кту «Хар­ків­во­до­ка­нал» збу­дує та­кож ком­плекс із пе­ре­роб­ки му­лу, з яко­го до­бу­ва­ти­муть біо­газ для одно­ча­сно­го ви­ро­бни­цтва еле­ктро­енер­гії. Отри­ма­ний струм по­кри­ва­ти­ме близь­ко 70 від­со­тків енер­го­ре­сур­сів, що по­трі­бні для фун­кціо­ну­ва­н­ня під­при­єм­ства. Те­хно­ло­гія до­зво­лить ви­рі­ши­ти дав­но на­бо­лі­лу про­бле­му збе­рі­га­н­ня і ути­лі­за­ції му­лу, що на­ко­пи- чу­є­ться у ви­гля­ді об’єм­но­го оса­ду.

Об’єкт бу­де зве­де­но в рам­ках ін­ве­сти­цій­но­го про­е­кту, за­про­по­но­ва­но­го Мі­жна­ро­дним бан­ком ре­кон­стру­кції та роз­ви­тку. Йо­го за­галь­на вар­тість — 66 міль­йо­нів до­ла­рів. У хар­ків­ській ме­рії вже про­ве­ли не­об­хі­дні тен­дер­ні тор­ги й ви­зна­чи­ли ком­па­нію, що за три ро­ки ре­а­лі­зує цей про­ект.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.