Ти ме­не чу­єш?

Дво­рі­чно­му хло­пчи­ку з ва­да­ми слу­ху про­ве­ли успі­шну опе­ра­цію

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Лю­дми­ла НІКІТЕНКО

У Лу­цьку ма­лень­ко­му Де­ни­сці Са­лію з чер­ка­сько­го мі­ста Смі­ла, який від на­ро­дже­н­ня має ва­ди слу­ху і на опе­ра­цію яко­му всім сві­том зби­ра­ли ко­шти (про що «УМ» роз­по­від­а­ла ра­ні­ше), про­ве­ли ко­хле­ар­ну ім­план­та­цію. Опе­ра­ція три­ва­ла три го­ди­ни. На­ра­зі хло­пчик уже вдо­ма.

Про це «УМ» по­ві­до­ми­ла хре­ще­на ма­лю­ка — чер­ка­щан­ка Юлія Фо­мі­чо­ва, яка бу­ла іні­ці­а­то­ром збо­ру ко­штів на лі­ку­ва­н­ня.

Во­на та ба­тьки хло­пчи­ка, ко­трий від на­ро­дже­н­ня не чув жо­дно­го зву­ку, дя­ку­ють усім до­брим лю­дям, які не за­ли­ши­ли­ся осто­ронь їхньої бі­ди.

Рі­дні хло­пчи­ка пе­ре­ко­на­ні, що до­брих та чуй­них лю­дей — над­зви­чай­но ба­га­то в на­шо­му сві­ті, і во­ни ща­сли­ві від то­го, що зу­стрі­ли їх на сво­є­му шля­ху.

Як роз­по­від­ає Юлія, на опе­ра­цію вжив­ле­н­ня ко­хле­ар­но­го ім­план­та її хре­ще­ни­ку Де­ни­сці по­трі­бно бу­ло 20 ти­сяч єв­ро. За пів­ро­ку ро­ди­ні зав­дя­ки роз­го­ло­су у со­цме­ре­жах, до­по­мо­зі жур­на­лі­стів, що пу­блі­ку­ва­ли но­ви­ни про хло­пчи­ка, во­лон­те­рам, які ор­га­ні­зо­ву­ва­ли бла­го­дій­ні акції, вда­ло­ся зі­бра­ти 14 ти­сяч єв­ро від не­бай­ду­жих лю­дей з Укра­ї­ни і не тіль­ки. Ре­шту су­ми — 6 ти­сяч єв­ро — ро­ди­ні пе­ре­да­ли ба­тьки чер­ка­ської дів­чин­ки Ді­а­ни Ба­тій, яка пів­то­ра ро­ку му­жньо бо­ро­ло­ся з ней­ро­бла­сто­мою, але, на жаль, по­бо­ро­ти не змо­гла.

«Дя­ку­є­мо всім дру­зям, ку­мам, су­сі­дам, ко­ле­гам, ро­ди­чам, зна­йо­мим та не­зна­йо­мим лю­дям. Дя­ку­є­мо ба­тькам Ді­а­но­чки Ба­тій, що зна­йшли в со­бі си­ли та ми­ло­сер­дя для ща­сли­вої до­лі на­шо­го хло­пчи­ка. Низь­кий всім уклін, будь­те всі ща­сли­ві та здо­ро­ві. До­бро зав­жди по­вер­та­є­ться, — емо­цій­но на­го­ло­шує Юлія Фо­мі­чо­ва. — Це на­ша спіль­на пе­ре­мо­га. Пе­ре­мо­га над не­спра­ве­дли­ві­стю цьо­го сві­ту, пе­ре­мо­га над пов­ною глу­хо­тою на­шо­го Де­ни­ска, пе­ре­мо­га над не­до­ско­на­лі­стю на­шої дер­жа­ви. При­кро, що ми ма­ли про­си­ти гро­шей у сто­рон­ніх лю­дей, але ін­шо­го ви­хо­ду не бу­ло. Де­ни­ско вже чує. Усім до­зем­ний уклін і ве­ли­че­зна по­дя­ка! Ми ні­ко­ли не за­бу­де­мо то­го, що ви всі по­да­ру­ва­ли на­шо­му ян­го­ля­тко­ві. Дя­ку­є­мо за гро­ші, за під­трим- ку, до­по­мо­гу, по­ра­ди. Ви зро­би­ли для нас біль­ше, ніж ви­мі­рю­є­ться су­мою у 20 ти­сяч єв­ро».

У ро­ди­ні хло­пчи­ка ка­жуть, що ре­а­кція на зву­ки у ньо­го є, і пі­сля ре­а­бі­лі­та­ції та по­си­ле­них за­нять, у то­му чи­слі із сур­до­пе­да­го­га­ми, ма­лий уже не­за­ба­ром ада­пту­є­ться до сві­ту зву­ків і мо­ви.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.