Га­зу­є­мо в Єв­ро­пу!

У Ту­реч­чи­ні вве­де­но в дію дру­гу чер­гу га­зо­про­во­ду TANAP

Ukrayina Moloda - - Світ - Ін­на СТЕПАНЧУК

У ту­ре­цько­му мі­сті Ескі­ше­хір вве­де­но в екс­плу­а­та­цію чер­го­ву ча­сти­ну Транс-ана­то­лій­сько­го га­зо­про­во­ду (TANAP), що вхо­дить у «Пів­ден­ний га­зо­вий ко­ри­дор» і при­зна­че­ний для транс­пор­ту­ва­н­ня азер­бай­джан­сько­го га­зу до Єв­ро­пи. Це­ре­мо­нію від­кри­т­тя транс­лю­вав у пря­мо­му ефі­рі те­ле­ка­нал A Haber. Сим­во­лі­чний вен­тиль від­кру­чу­ва­ли пре­зи­ден­ти Ту­реч­чи­ни Та­їп Ер­до­ган і Азер­бай­джа­ну Іль­хам Алі­єв, а та­кож гла­ва Укра­ї­ни Пе­тро По­ро­шен­ко. На мас­шта­бну це­ре­мо­нію бу­ли за­про­ше­ні й очіль­ни­ки ін­ших дер­жав. Уже за­раз екс­пер­ти за­зна­ча­ють, що цей га­зо­про­від скла­де сер­йо­зну кон­ку­рен­цію по­став­кам «Газ­про­му» і пе­ре­кро­їть енер­ге­ти­чну кар­ту Єв­ро­пи.

Га­зо­вий «шов­ко­вий шлях»

Но­ва, щой­но вве­де­на в дію, ді­лян­ка тру­би від схі­дно­го до за­хі­дно­го кор­до­ну Ту­реч­чи­ни про­тя­жні­стю май­же 2000 км — цен­траль­на ча­сти­на га­зо­про­во­ду. Її бу­дів­ни­цтво обі­йшло­ся в 40 млрд. до­ла­рів. А пер­ший йо­го від­рі­зок — з Азер­бай­джа­ну че­рез Гру­зію до Ту­реч­чи­ни — діє вже 10 ро­ків. За­ли­ши­ло­ся по­бу­ду­ва­ти тро­хи мен­ше ніж 1000 км до Іта­лії. До­бра­ти­ся до пів­остро­ва-«чо­бі­тка» тур­ки й азер­бай­джан­ці пла­ну­ють до 2020 ро­ку.

Тож не­дар­ма, як за­зна­чив пре­зи­дент Ту­реч­чи­ни Ре­джеп Та­їп Ер­до­ган у хо­ді це­ре­мо­нії, про­ект TANAP на­зи­ва­ють «енер­ге­ти­чним шов­ко­вим шля­хом». Йо­го азер­бай­джан­ський ко­ле­га Іль­хам Алі­єв до­дав, що га­зо­про­від від­кри­ває пре­кра­сні мо­жли­во­сті для ба­га­тьох кра­їн і за­без­пе­чу­ва­ти­ме енер­го­без­пе­ку єв­ро­пей­сько­го ре­гіо­ну. «TANAP об’єд­нує сім кра­їн, ба­га­то ком­па­ній. Це не­за­мін­ний ін­фра­стру­ктур­ний про­ект для ви­рі­ше­н­ня пи­тань енер­го­без­пе­ки сьо­го­дні і в май­бу­тньо­му», — ци­тує Алі­є­ва УНН.

«Вдя­чний сво­є­му дру­го­ві — Пре­зи­ден­ту Ту­реч­чи­ни Ре­дже­пу Та­ї­пу Ер­до­га­ну — за за­про­ше­н­ня на це­ре­мо­нію, яка за­свід­чує істо­ри­чну по­дію для Ту­реч­чи­ни, Сер­бії, Азер­бай­джа­ну, ЄС та і для Укра­ї­ни — за­пу­ску в екс­плу­а­та­цію Транс-ана­то­лій- сько­го га­зо­про­во­ду (TANAP), — на­пи­сав у «Фейс­бу­ці» укра­їн­ський Пре­зи­дент Пе­тро По­ро­шен­ко. — Укра­ї­на пов­ні­стю під­три­мує про­ект TANAP, адже це енер­ге­ти­чна без­пе­ка в то­му чи­слі Єв­ро­пи й Укра­ї­ни. Ми змо­же­мо отри­му­ва­ти газ із Тран­са­на­то­лій­сько­го га­зо­про­во­ду че­рез Бол­га­рію і Ру­му­нію».

Єв­ро­па, яка ім­пор­тує 80% га­зу, зокре­ма 43% — з Ро­сії, че­кає на пов­но­цін­не вве­де­н­ня в дію цьо­го га­зо­про­во­ду й під­три­мує про­ект кре­ди­та­ми і піль­га­ми. У Єв­ро­со­ю­зі спо­ді­ва­ю­ться, що він зни­зить за­ле­жність ба­га­тьох єв­ро­пей­ських кра­їн від ро­сій­сько­го га­зу. Че­рез тру­бу TANAP у Ту­реч­чи­ну та Єв­ро­пу над­хо­ди­ти­ме газ з ка­спій­сько­го ро­до­ви­ща Шах-Де­ніз. Уже за­раз пар­тне­ри роз­ра­хо­ву­ють про­да­ва­ти 16 млрд. ку­бо­ме­трів на рік, з яких 10 млрд. — в Єв­ро­пу, ре­шта — в Ту­реч­чи­ну. Ще че­рез шість ро­ків во­ни го­то­ві бу­дуть по­дво­ї­ти по­ту­жність га­зо­го­ну, за­зна­чає Бі-Бі-Сі. Єв­ро­па ж спо­ді­ва­є­ться, що в май­бу­тньо­му до тру­би змо­жуть під­клю­чи­ти­ся ін­ші ви­ро­бни­ки — Тур­кме­ні­стан, Іран, Ірак, Ізра­їль і Кіпр — і то­ді по­став­ки га­зу по­тен­цій­но зро­стуть до 80100 млрд. ку­бо­ме­трів на рік.

Щоб вен­тиль не був за­со­бом шан­та­жу...

Ро­зра­хо­вує на отри­ма­н­ня енер­го­ре­сур­сів че­рез TANAP і на­ша дер­жа­ва. «Укра­ї­на пов­ні­стю під­три­мує цей про­ект. І сьо­го­дні ми по­го­ди­ли­ся, що бу­де­мо ща­сли­ві ди­вер­си­фі­ку­ва­ти на­ші дже­ре­ла енер­гії і отри­му­ва­ти з TANAP че­рез Бол­га­рію і Ру­му­нію по­ста­ча­н­ня га­зу, — на­го­ло­сив Пе­тро По­ро­шен­ко. — Ми роз­ра­хо­ву­є­мо на під­трим­ку Ту­реч­чи­ни та Азер­бай­джа­на до­да­тко­во­го по­ста­ча­н­ня енер­го­ре­сур­сів до Укра­ї­ни аль­тер­на­тив­ни­ми мар­шру­та­ми. Я ві­рю, що най­ближ­чим ча­сом ми зна­йде­мо мо­жли­во­сті для за­лу­че­н­ня при­ро­дно­го га­зу з Азер­бай­джа­ну, Ка­спій­сько­го мо­ря не ли­ше до Укра­ї­ни, а всьо­го ре­гіо­ну, що пов’яза­ний з укра­їн­ською га­зо­транс­порт­ною си­сте­мою».

Укра­ї­на по­чу­ва­ти­ме­ться впев­не­ні­ше й без­пе­чні­ше, якщо ма­ти­ме аль­тер­на­ти­ву в по­ста­чан­ні «бла­ки­тно­го» па­ли­ва. Адже Ро­сія не­о­дно­ра­зо­во ви­ко­ри­сто­ву­ва­ла вен­тиль як за­сіб шан­та­жу. І ми­ну­ла зи­ма не бу­ла в цьо­му ви­ня­тком. «Як чі­тко свід­чить ми­ну­ле де­ся­ти­річ­чя, енер­ге­ти­чни­ми ре­сур­са­ми Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція пе­рі­о­ди­чно злов­жи­ва­ла. Во­ни ста­ли в їхніх ру­ках ін­стру­мен­том ти­ску на енер­го­за­ле­жні кра­ї­ни, щоб впли­ва­ти на їхню вну­тріш- ню та зов­ні­шню по­лі­ти­ку. Або ка­ра­ти їх, ко­ли ці спро­би не вда­ва­ли­ся», — на­го­ло­сив Пе­тро По­ро­шен­ко. Він до­дає, що про­ект га­зо­про­во­ду «Пів­ні­чний по­тік-2» є яскра­вим при­кла­дом та­ко­го ти­ску. «Ро­сія хо­че по­бу­ду­ва­ти «Пів­ні­чний по­тік2» не для то­го, щоб еко­но­мі­чни­ми фа­кто­ра­ми про­ве­сти ди­вер­си­фі­ка­цію. А для то­го, щоб Укра­ї­ну за­ли­ши­ти без гро­шей на фі­нан­су­ва­н­ня на­шої обо­ро­ни, — на­пи­сав Пе­тро По­ро­шен­ко у «Фейс­бу­ці», вже пі­сля по­вер­не­н­ня з Ту­реч­чи­ни. — Ми ма­є­мо ро­зу­мі­ти, що у 2014 ро­ці Пу­тін не пі­шов да­лі че­рез те, що вна­слі­док пов­но­мас­шта­бної агре­сії про­ти на­шої дер­жа­ви зу­пи­ни­ться га­зо­транс­порт­на ме­ре­жа. Пу­тін пе­ре­ста­не отри­му­ва­ти від Єв­ро­пи спла­ту за газ, який тран­зи­том пе­ре­ка­чу­є­ться че­рез те­ри­то­рію Укра­ї­ни, а ця су­ма ли­ше ми­ну­ло­го ро­ку до­рів­ню­ва­ла 30 млрд. до­ла­рів. І Ро­сія без цих 30 млрд. не про­жи­ве. Я пе­ре­ко­на­ний, що спіль­ни­ми, об’єд­на­ни­ми зу­си­л­ля­ми ми змо­же­мо зу­пи­ни­ти бу­дів­ни­цтво «Пів­ні­чно­го по­то­ку-2». Бо це аб­со­лю­тно по­лі­ти­кан­ський про­ект, який спря­мо­ва­ний про­ти Укра­ї­ни».

Тим ча­сом у са­мій Ро­сії, яка бу­дує но­вий га­зо­гін в об­хід Укра­ї­ни (це вже зга­да­ний «Пів­ні­чний по­тік-2»), ка­жуть, що не вба­ча­ють за­гро­зи в ту­ре­цько-азер­бай­джан­сько­му га­зо­про­во­ді. Бо, мов­ляв, без ро­сій­сько­го га­зу Єв­ро­па все одно не обі­йде­ться. Та й со­ю­зни­ків у Ста­ро­му Сві­ті в Мо­скви по­біль­ша­ло. На­при­клад, з са­мої Іта­лії, де має фі­ні­шу­ва­ти TANAP, ни­ні чу­ти не над­то за­хо­пле­ні го­ло­си. Мі­ністр еко­ло­гії уря­ду Іта­лії, ра­ди­каль­но онов­ле­но­го пі­сля пе­ре­мо­ги по­пу­лі­стів на не­що­дав­ніх ви­бо­рах та очо­лю­ва­но­го про­ро­сій­ськи на­ла­што­ва­ним прем’єром Джу­зеп­пе Кон­ті, ска­зав аген­ції «Рей­тер» ми­ну­ло­го ти­жня, що бу­дів­ни­цтво тре­тьої фа­зи га­зо­про­во­ду TANAP «на сьо­го­дні ви­гля­дає без­глу­здим», за­зна­чає Бі-Бі-Сі.

Пре­зи­дент По­ро­шен­ко на це­ре­мо­нії від­кри­т­тя га­зо­го­ну.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.