ВТРАТИ Мі­сце зу­стрі­чі змі­ни­ти не мо­жна...

По­мер ро­сій­ський ре­жи­сер Ста­ні­слав Го­во­ру­хін

Ukrayina Moloda - - Світ - Інф. «УМ»

У під­мо­сков­но­му са­на­то­рії Бар­ви­ха пі­сля важ­кої і три­ва­лої хво­ро­би по­мер кі­но­ре­жи­сер, де­пу­тат ро­сій­ської Дер­жду­ми Ста­ні­слав Го­во­ру­хін. Йо­му бу­ло 82 ро­ки. Ста­ні­сла­ва Го­во­ру­хі­на вва­жа­ють ви­да­тним ра­дян­ським ре­жи­се­ром і акто­ром. Са­ме ра­дян­ським, оскіль­ки впро­довж остан­ніх 30 ро­ків він зде­біль­шо­го за­ймав­ся по­лі­ти­кою, на­га­дує Бі-Бі-Сі.

Свою кар’єру Го­во­ру­хін роз­по­чав в Укра­ї­ні – тут він 20 ро­ків пра­цю­вав на Оде­ській кі­но­сту­дії, а по­тім пе­ре­йшов на «Мо­сфільм». Де­бю­том мо­ло­до­го ре­жи­се­ра ста­ла стрі­чка «Вер­ти­каль» про аль­пі­ні­стів. В ній впер­ше зі­грав го­лов­ну роль Во­ло­ди­мир Ви­со­цький, з яким у Го­во­ру­хі­на зав’яза­ли­ся дру­жні сто­сун­ки. Зго­дом Ви­со­цький

зняв­ся ще в одно­му філь­мі ре­жи­се­ра «Мі­сце зу­стрі­чі змі­ни­ти не мо­жна», який став куль­то­вим. Всьо­го Го­во­ру­хін по­ста­вив 23 стрі­чки (се­ред них «Жи­т­тя і не­ймо­вір­ні при­го­ди Ро­бін­зо­на Кру­зо», «При­го­ди То­ма Сойє­ра», «У по­шу­ках ка­пі­та­на Гран­та», «Де­сять не­гре­нят», «Во­ро­ши­лов­ський стрі­лок»), на­пи­сав 22 сце­на­рії, в то­му чи­слі най­ка­со­ві­шо­го філь­му в істо­рії ра­дян­сько­го кі­но — «Пі­ра­ти XX сто­лі­т­тя», і сам зі­грав 18 ро­лей. Остан­ній фільм ре­жи­се­ра «Кі­нець пре­кра­сної епо­хи» ви­йшов на екра­ни в 2015 ро­ці за мо­ти­ва­ми опо­відань Сер­гія Дов­ла­то­ва. То­ді ре­жи­се­ра го­стро кри­ти­ку­ва­ли за по­вер­хо­вий під­хід до ма­те­рі­а­лу (під «пре­кра­сною епо­хою» слід ро­зу­мі­ти де­сять ро­ків пі­сля смер­ті Ста­лі­на).

По­при чу­до­ві філь­ми, сві­то­гляд Го­во­ру­хі­на так і за­ли­шив­ся «сов­ко­вим» і «ва­тним». Під час гор­ба­чов­ської пе­ре­бу­до­ви ре­жи­сер був за­тя­тим ан­ти­ко­му­ні­стом, у 2000 ро­ці на­віть за­ре­є­стру­вав­ся кан­ди­да-

том у пре­зи­ден­ти, тоб­то про­ти­сто­яв Пу­ті­ну, який то­ді тіль­ки схо­див на пре­стол. Про­те в 2011 ро­ці вже сам очо­лив йо­го пе­ред­ви­бор­чий штаб, став вір­ним ру­по­ром Крем­ля. З по­ча­тком вій­ни Ро­сії про­ти Укра­ї­ни зайняв від­вер­то ан­ти­укра­їн­ську по­зи­цію і 11 бе­ре­зня 2014 ро­ку в чи­слі пер­ших 86 осіб під­пи­сав від­кри­те звер­не­н­ня ді­я­чів куль­ту­ри Ро­сії на під­трим­ку по­лі­ти­ки Пу­ті­на в Кри­му. «20 ро­ків я жив і пра­цю­вав в Оде­сі й до­бре знаю, що та­ке укра­їн­ський на­ціо­на­лізм. На со­бі не­о­дно­ра­зо­во від­чу­вав», — по­яснив він свою по­зи­цію. У від­по­відь на це акти­ві­сти вста­но­ви­ли на Оде­ській кі­но­сту­дії до­шку із зо­бра­же­н­ням ре­жи­се­ра у ви­гля­ді скор­піо­на з люд­ською го­ло­вою і пе­ре­лі­ком де­ся­ти стрі­чок, які він зняв там «під гні­том на­ціо­на­лі­стів», на­га­дує Бі-Бі-Сі. Че­рез свої ви­слов­лю­ва­н­ня та ан­ти­укра­їн­ську по­зи­цію Го­во­ру­хін був у спи­ску тих ді­я­чів куль­ту­ри Ро­сії, ко­му СБУ за­бо­ро­ни­ла в’їзд до Укра­ї­ни.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.