Му­зи­чний порт­рет Ро­ксо­ла­ни

Як дру­жи­на ту­ре­цько­го по­сла в Укра­ї­ні ор­га­ні­зу­ва­ла у Ки­є­ві кон­церт му­зи­ки, на яку на­ди­хну­ла Хюр­рем Сул­тан

Ukrayina Moloda - - Культура - Ва­лен­ти­на САМЧЕНКО

«...Упро­довж ба­га­тьох ві­ків рі­зні по­дії та осо­би­сто­сті пов’язу­ва­ли Ту­реч­чи­ну та Укра­ї­ну. Ро­ксо­ла­на — яка ві­до­ма у Ту­реч­чи­ні як Хюр­рем Сул­тан — не­пе­ре­сі­чна жін­ка в істо­рії не тіль­ки двох на­ших кра­їн, а всьо­го сві­ту», — від­кри­ва­ю­чи у Ки­є­ві кон­церт «Му­зи­ка, на яку на­ди­хну­ла Ро­ксо­ла­на / Хюр­рем Сул­тан», ска­зав На­дзви­чай­ний і Пов­но­ва­жний По­сол Ту­ре­цької Ре­спу­блі­ки в Укра­ї­ні Йо­нет Джан Те­зель.

«Ідея кон­цер­ту, при­свя­че­но­го Ро­ксо­ла­ні, ви­ни­кла ще три ро­ки то­му, ко­ли у Ки­є­ві за під­трим­ки по­соль­ства Ту­реч­чи­ни від­був­ся кон­церт «Єв­ро­пей­ська му­зи­ка в осман­сько­му па­ла­ці», — уто­чнює дру­жи­на по­сла Аве Брі­га­де­рТе­зель для «Укра­ї­ни мо­ло­дої». — Йо­го на­тхнен­ни­ком став ві­до­мий ту­ре­цький ди­ри­гент Ем­ре Ара­джи. Він ор­ке­стру­вав тво­ри осман­ських сул­та­нів та єв­ро­пей­ських ком­по­зи­то­рів, які пра­цю­ва­ли в Осман­ській ім­пе­рії. То­ді ми отри­ма­ли гар­ні від­гу­ки від укра­їн­ських му­зи­кан­тів, Ми­ро­сла­ва Ско­ри­ка, Ві­кто­рії Ра­цюк, із про­по­зи­ці­єю по­гли­блю­ва­ти спів­пра­цю. Мо­є­му чо­ло­ві­ко­ві — по­слу Ту­реч­чи­ни Йо­не­ту Джа­ну Те­зе­лю — при­йшла ці­ка­ва ідея: зро­би­ти по­ді­бний за­хід про Ро­ксо­ла­ну. Адже ця істо­ри­чна осо­би­стість є зна­ко­вою, як для укра­їн­ців, так і для тур­ків».

Кон­церт-опо­відь «Му­зи­ка, на яку на­ди­хну­ла Ро­ксо­ла­на / Хюр­рем Сул­тан» у На­ціо­наль­ній фі­лар­мо­нії Укра­ї­ни зор­га­ні­зу­ва­ло По­соль­ство Ту­реч­чи­ни у спів­пра­ці з на­шим ві­тчи­зня­ним Мі­ні­стер­ством куль­ту­ри. На кон­цер­ті у ви­ко­нан­ні Сим­фо­ні­чно­го ор­ке­стру Укра­їн­сько­го ра­діо під ке­рів­ни­цтвом Во­ло­ди­ми­ра Шей­ка про­зву­ча­ла му­зи­ка п’яти ком­по­зи­то­рів — кла­си­ків і су­ча­сни­ків.

«Чи­ма­ло твор­чих лю­дей вда­ло­ся за­хо­пи­ти ці­єю іде­єю, — роз­по­від­ає Аве Брі­га­дер-Те­зель, естон­ка. — Ми ре­тель­но пра­цю­ва­ли над від­бо­ром му­зи­чних тво­рів про Ро­ксо­ла­ну. При­єм­но, що укра­їн­ські ком­по­зи­то­ри Єв­ген Стан­ко­вич та Дми­тро Акі­мов зго­ло­си­ли­ся на­да­ти нам пар­ти­ту­ри сво­їх сим­фо­ні­чних тво­рів для кон­цер­тно­го ви­ко­на­н­ня та по­ті­ши­ли нас сво­єю при­су­тні­стю на кон­цер­ті. Бу­ла та­кож про­по­зи­ція ви­ко­на­ти ком­по­зи­ції з опе­ри Де­ни­са Сі­чин­сько­го «Ро­ксо­ля­на», але пар­ти­ту­ра пе­ред­ба­ча­ла мас­шта­бні хо­ро­ві тво­ри. За від­су­тно­сті хо­ру ми не змо­гли її ви­ко­на­ти».

Ба­га­тьох му­зи­кан­тів на­ди­ха­ла на му­зи­чну твор­чість по­стать уро­джен­ки Ро­га­ти­на, яка за не­про­стих умов 9—10-рі­чною дів­чин­кою по­тра­пи­ла у па­ла­ци крим­сько­го ха­на, а 14-15-рі­чною бу­ла пе­ре­да­на у Стам­бул. До га­ре­му Су­ле­йма­на Ро­ксо­ла­ну — най­при­ва­бли­ві­шу і най­ро­зум­ні­шу на­ло­жни­цю — оби­ра­ла ма­ти сул­та­на, Ай­ше Ха­фса-ха­тун. Образ ін­три­ган­тки — це ви­гад­ка кі­не­ма­то­гра­фі­стів. (Хо­ча, зокре­ма, се­рі­ал «Ве­ли­чне сто­лі­т­тя» по­пу­ля­ри­зує Су­ле­йма­на Пи­шно­го і йо­го улю­бле­ну дру­жи­ну Ро­ксо­ла­ну в 50 кра­ї­нах сві­ту, а йо­го гля­да­цька ау­ди­то­рія ся­гає 400 млн. осіб). На­справ­ді Ро­ксо­ла­на бу­ла кмі­тли­вою і му­дрою жін­кою, ви­вчи­ла ста­ро­о­сман­ську, араб­ську та фар­сі (пер­ську) мо­ви, ма­ла не­аби­який ди­пло­ма­ти­чний хист.

Від­кри­ва­ла му­зи­чну ча­сти­ну кон­цер­ту сим­фо­нія №63 La Roxelane до ма­жор ав­стрій­сько­го ком­по­зи­то­ра Фран­ца Йо­зе­фа Гай­дна (1732-1809). Він три­ва­лий час був му­зи­кан­том у Па­ла­ці Есте­ха­зі (мі­сто Фер­тед в Угор­щи­ні). Там йо­го на­ди­хнув образ Ро­ксо­ла­ни з опе­ри «Су­ле­йман Дру­гий» учня Вольф­ган­га Ама­дея Мо­цар­та — Фран­ца Зюс­смайє­ра. У під­сум­ку Франц Йо­зеф Гайдн на­пи­сав цикл ва­рі­а­цій на те­ми ста­ро­вин­ної фран­цузь­кої ме­ло­дії, ство­рив­ши му­зи­чний порт­рет Ро­ксо­ла­ни. Він зго­дом уві­йшов до йо­го Сим­фо­нії №63 під на­звою «Ро­ксо­ла­на».

«Ме­ні осо­би­сто ду­же спо­до­ба­ло­ся, як ві­до­мий укра­їн­ський ди­ри­гент Во­ло­ди­мир Шей­ко ін­тер­пре­ту­вав му­зи­ку ту­ре­цьких ком­по­зи­то­рів Не­ві­та Ко­да­ли та Ай­те­кі­на Ата­ша, — ді­ли­ться сво­ї­ми вра­же­н­ня­ми про кон­церт дру­жи­на ту­ре­цько­го по­сла Аве Брі­га­дер-Те­зель. — Актри­са Оль­га Сум­ська ду­же яскра­во від­тво­ри­ла образ Ро­ксо­ла­ни, май­стер­но чи­та­ю­чи її вір­ші у пе­ре­кла­ді укра­їн­ської пи­сьмен­ни­ці Оле­ксан­дри Шу­тко, яка та­кож до­лу­чи­ла­ся до обго­во­ре­н­ня кон­це­пції кон­цер­ту. До­пов­ни­ли кар­ти­ну два ве­ли­кі екра­ни, на яких транс­лю­ва­ли сві­тли­ни з жи­т­тя Ро­ксо­ла­ни у Стам­бу­лі, її пор­тре- ти, фо­то­гра­фії з укра­їн­сько­го та ту­ре­цько­го се­рі­а­лів про неї. Ге­не­раль­ний ди­ре­ктор «Укра­їн­сько­го ра­діо» Дми­тро Хор­кін як ве­ду­чий кон­цер­ту за­ну­рив нас в атмо­сфе­ру XVI сто­лі­т­тя Осман­ської ім­пе­рії».

«Про ба­жа­н­ня про­ве­сти у Ки­є­ві кон­церт, при­свя­че­ний Ро­ксо­ла­ні, я ді­зна­ла­ся пів­то­ри ро­ку то­му від уже, на жаль, по­кій­ної му­зи­ко­зна­ви­ці Ле­сі Ту­рян­ської, яка на­ма­га­ла­ся по­ста­ви­ти в Укра­ї­ні опе­ру «Ро­ксо­ля­на» Дми­тра Сі­чин­сько­го, — роз­по­від­ає «Укра­ї­ні мо­ло­дій» до­слі­дни­ця, ав­тор­ка кни­жок про спіль­ну для Укра­ї­ни і Ту­реч­чи­ни істо­рію Оле­ксан­дра Шу­тко. — Во­на скон­та­кту­ва­ла ме­не з дру­жи­ною по­сла Ту­реч­чи­ни — па­ні Авою. Тож кон­це­пція кон­цер­ту «Му­зи­ка, на яку на­ди­хну­ла Ро­ксо­ла­на», роз­ро­бля­ла­ся фа­кти­чно на мо­їх очах. Ме­ні ви­па­ла честь пра­цю­ва­ти над змі­стов­ним на­пов­не­н­ням кон­цер­ту та істо­ри­чним кон­текс­том. Хо­чу ска­за­ти, що по­соль­ство Ту­реч­чи­ни про­ро­би­ло ве­ли­че­зну ро­бо­ту. Ви не уяв­ля­є­те, як то все скла­дно зро­би­ти в Укра­ї­ні, ко­ли слід ви­рі­шу­ва­ти не ли­ше пи­та­н­ня із кон­цер­тним ви­ко­на­н­ням, а й ав­тор­ськи­ми пра­ва­ми на укра­їн­ські й ту­ре­цькі му­зи­чні й лі­те­ра­тур­ні тво­ри. Але з усім цим по­соль­ство Ту­реч­чи­ни впо­ра­ло­ся на від­мін­но».

Мо­же ста­ти­ся, що не­за­ба­ром в Укра­ї­ні на­ре­шті по­став­лять

Фо­то зі сто­рі­нок у «Фейс­бу­ку» По­соль­ства Ту­ре­цької Ре­спу­блі­ки в Укра­ї­ні та Оль­ги Сум­ської.

Ро­ксо­ла­на — актор­ка Оль­га Сум­ська і дру­жи­на по­сла Ту­реч­чи­ни в Укра­ї­ні Аве Брі­га­дер-Те­зель.

На­дзви­чай­ний і Пов­но­ва­жний По­сол Ту­ре­цької Ре­спу­блі­ки в Укра­ї­ні Йо­нет Джан Те­зель.

Бу­да­пешт очи­ма Юрія Хи­ми­ча.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.