За гра­фі­ком чем­піо­нів

На двох ета­пах се­рії «Ма­ре Но­струм» кра­щий ві­тчи­зня­ний сприн­тер зро­бив «зо­ло­тий» «дубль»

Ukrayina Moloda - - Спорт - Гри­го­рій ХАТА

Із ті­єї ко­гор­ти та­ла­но­ви­тих укра­їн­ських плав­ців, які го­ло­сно за­яви­ли про се­бе на І Лі­тніх юна­цьких іграх, ма­кси­маль­но ви­со­ко три­ма­ти план­ку про­дов­жує на­ра­зі один Ан­дрій Го­во­ров. Нев­да­чі, ко­три­ми мо­жна на­зва­ти йо­го без­ме­даль­ні ви­сту­пи на двох ми­ну­лих до­ро­слих Олім­пі­дах, по­сту­по­во під­ве­ли уро­джен­ця Се­ва­сто­по­ля до ви­гра­шу ми­ну­ло­го ро­ку йо­го пер­шої пла­не­тар­ної ме­да­лі в кла­си­чно­му — 50-ме­тро­во­му — ба­сей­ні. Ін­ша справа, що «50-ме­трів­ка» ба­тер­фля­єм, на якій на ЧС-2017 Го­во­ров ви­грав «брон­зу», не вхо­дить до про­гра­ми Олім­пій­ських ігор. Утім, якто ка­жуть, пер­ший крок до під­ко­ре­н­ня олім­пій­сько­го стан­дар­ту, ко­трим для Го­во­ро­ва є 50-ме­тро­вий спринт віль­ним сти­лем, він зро­бив.

У по­то­чно­му се­зо­ні основ­ним кон­троль­ним стар­том для єв­ро­пей­ських плав­ців бу­де сер­пне­вий чем­піо­нат Єв­ро­пи з во­дних ви­дів спор­ту в Гла­зго, актив­ну під­го­тов­ку до яко­го укра­їн­ський сприн­тер роз­по­чав iз по­двій­но­го успі­ху на стар­то­вих ета­пах зма­гань «Ма­ре Но­струм», де Ан­дрій ви­грав оби­два фі­на­ли на улю­бле­ній 50-ме­трів­ці ба­тер­фля­єм.

«Зо­ло­тий» за­плив на пер­шо­му ета­пі, що про­хо­див у фран­цузь­ко­му мі­сте­чку Ка­не-ан-Ру­сі­йон, 26-рі­чний пред­став­ник Дні­пра за­вер­шив з ре­зуль­та- том — 23,04 се­кун­ди, який ви­явив­ся тре­тім ре­зуль­та­том се­зо­ну у сві­ті пі­сля бра­зиль­ця Сан­то­са (22,94) та бри­тан­ця Пра­у­да (22,96). А за кіль­ка днів, на дру­го­му стар­ті «Ма­ре Но­струм» у Бар­се­ло­ні, Го­во­ро­ву зно­ву не бу­ло рів­них на 50 ме­трах ба­тер­фля­єм. Цьо­го ра­зу він був уже не та­ким швид­ким, але й 23,22 се­кун­ди ви­ста­чи­ло для трі­ум­фу в фі­наль­но­му за­пли­ві.

По­при не­що­дав­ню змі­ну ке­рів­ни­цтва фе­де­ра­ції плавання Укра­ї­ни — а за­мість Дми­тра Ка­чу­ров­сько­го но­вим пре­зи­ден­том ФПУ став Ан­дрій Вла­сков —

Фут­бол

Ро­зби­ра­ю­чи по­ве­дін­ку уль­трас під час по­єдин­ку за­клю­чно­го ту­ру по­пе­ре­дньо­го чем­піо­на­ту кра­ї­ни між «Ди­на­мо» та «Ша­хта­рем», кон­троль­но-ди­сци­плі­нар­ний ко­мі­тет фе­де­ра­ції фут­бо­лу Укра­ї­ни ви­рі­шив по­ка­ра­ти сто­ли­чний клуб — йо­го фа­на­ти ви­бі­гли пі­сля гри на по­ле НСК «Олім­пій­ський» і за­сто­су­ва­ли за­хо­ди фі­зи­чно­го впли­ву до фут­бо­лі­ста «гір­ни­ків» Яро­сла­ва Ра­ки­цько­го — штра­фом у 500 ти­сяч гри­вень та про­ве­де­н­ням на­сту­пно­го ма­тчу УПЛ без гля­да­чів. Не уни­кнув по­ка­ра­н­ня й «Ша­хтар». Че­рез не­на­ле­жну по­ве­дін­ку йо­го актив­них убо­лі­валь­ни­ків КДК ФФУ по­ста­но­вив на­кла­сти на до­не­цький клуб штраф у роз­мі­рі 150 ти­сяч гри­вень та за­бо­ро­нив «гір­ни­кам» ор­га­ні­зо­ву­ва­ти ви­їзд сво­їх фа­на­тів на на­сту­пний го­стьо­вий по­єди­нок ЧУ.

Фо­то з сай­та fitlife.kiev.ua.

Ан­дрій Го­во­ров iз по­двій­ної пе­ре­мо­ги роз­по­чав під­го­тов­ку до чем­піо­на­ту Єв­ро­пи в Гла­зго.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.