За­гро­за з мо­ря

Че­тве­ро на­ших за­хи­сни­ків отри­ма­ли по­ра­не­н­ня

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Та­рас ЗДОРОВИЛО

Си­ту­а­ція в ра­йо­ні про­ве­де­н­ня опе­ра­ції Об’єд­на­них сил 25 ли­пня за­ли­ша­ла­ся хоч і кон­тро­льо­ва­ною, але до­сить на­пру­же­ною. Адже про­тив­ник 24 ра­зи від­кри­вав во­гонь по по­зи­ці­ях на­ших військ, а один раз зна­ха­бні­лі «іхтам­не­ти» на­віть ве­ли во­гонь із важ­ко­го озбро­є­н­ня.

Уже «тра­ди­цій­но» під при­ціль­ним во­гнем ро­сій­ських оку­па­цій­них військ бу­ли за­хи­сни­ки Ста­ни­ці Лу­ган­ської, Крим­сько­го, Лу­ган­сько­го, Но­во­лу­ган­сько­го, Пів­ден­но­го, Ав­ді­їв­ки, Мар’їн­ки, Опи­тно­го, Пі­сків, Бо­г­да­нів­ки, Во­дя­но­го, Пав­ло­по­ля, Гну­то­во­го, Ле­бе­дин­сько­го та Ши­ро­ки­но­го. Оку­пан­ти по­бли­зу Пі­сків за­сто­су­ва­ли мі­но­мет 120 мм­ка­лі­бру, ана­ло­гі­чну зброю во­ни за­ді­я­ли і на­пе­ре­до­дні, 24 ли­пня, об­стрі­ляв­ши на­ших вій­сько­во­слу­жбов­ців бі­ля Та­ла­ків­ки.

У ре­зуль­та­ті во­ро­жих об­стрі­лів 24-25 ли­пня че­тве­ро на­ших за­хи­сни­ків отри­ма­ли по­ра­не­н­ня. За да­ни­ми укра­їн­ської роз­від­ки, у се­ре­ду один оку­пант за­ги­нув та троє ді­ста­ли по­ра­не­н­ня.

До­да­мо, що на­ра­зі Ро­сій­ська Фе­де­ра­ція здій­снює вій­сько­ву еска­ла­цію на Азов­сько­му мо­рі. Адже остан­нім ча­сом кіль­кість вій­сько­вих ко­ра­блів в аква­то­рії Азов­сько­го мо­ря зна­чно збіль­ши­ла­ся, що ство­рює за­гро­зу втор­гне­н­ня во­ро­га са­ме з мо­ря на ма­рі­у­поль­сько­му на­прям­ку.

У зв’яз­ку з цим в Об’єд­на­них си­лах по­ча­ли про­во­ди­ти­ся ін­тен­сив­ні, по­стій­ні за­хо­ди з під­го­тов­ки всіх скла­до­вих се­кто­ру без­пе­ки та обо­ро­ни, здій­сню­ю­ться пе­ре­вір­ки бо­йо­вої го­тов­но­сті всіх еле­мен­тів опе­ра­тив­ної по­бу­до­ви.

Чер­го­ва пе­ре­вір­ка авіа­ції Об’єд­на­них сил, яка при­зна­че­на до дій на При­мор­сько­му на­прям­ку, по­ка­за­ла, що час ре­а­гу­ва­н­ня та від­мін­на оцін­ка за то­чність від­пра­цю­ва­н­ня по мор­ській ці­лі за­свід­чує го­тов­ність аде­ква­тної від­по­віді на за­гро­зу з мо­ря.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.