Ля­шко — лю­дям у ме­тро: Чи є у вас 8 гри­вень на про­їзд?

Олег Ля­шко спу­стив­ся в ме­тро до лю­дей і по­ці­ка­вив­ся, на­скіль­ки силь­но вда­ри­ло по них май­же дво­ра­зо­ве по­до­рож­ча­н­ня про­їзду — з 5 до 8 гри­вень

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Га­ли­на ПЕЧЕРИЦЯ

До­ро­гою на ефір одно­го з те­ле­ка­на­лів, у го­ди­ну-пік по­лі­тик спу­стив­ся в сто­ли­чну «під­зем­ку», про­їхав кіль­ка стан­цій — з Хре­ща­ти­ка на Шу­ляв­ку — та по­спіл­ку­вав­ся з па­са­жи­ра­ми на еска­ла­то­рі та у ва­го­ні по­їзда.

«Хо­че­те бу­ти ближ­че до народу?» — спо­ча­тку не­до­вір­ли­во ці­ка­ви­ли­ся па­са­жи­ри.

Але по­лі­тик від­по­від­ав впев­не­но і щи­ро:

«Так, я вва­жаю, що по­лі­тик має бу­ти ближ­че до лю­дей, щоб зна­ти про їхні про­бле­ми. На­при­клад, учо­ра ви по 5 гри­вень пла­ти­ли за ме­тро, а сьо­го­дні по 8 грн. Щоб про це зна­ти — тре­ба їзди­ти не на ку­рор­ти, а в ме­тро, спіл­ку­ва­ти­ся з лю­дьми. І спи­та­ти, чи є в них 8 гри­вень у ки­ше­ні, чи не­має», — від­по­вів Ля­шко.

По­чув­ши до­бро­зи­чли­вий тон на­ро­дно­го обран­ця, який ра­зом з усі­ма був при­ти­сну­тий до по­ру­чня че­рез тов­ку­чку в ва­го­ні, лю­ди пе­ре­ста­ли со­ро­ми­ти­ся і за­ки­да­ли йо­го ку­пою на­галь­них пи­тань. По­лі­тик на­ма­гав­ся ко­жно­му при­ді­ли­ти ува­гу. В пер­шу чер­гу, лю­ди обу­рю­ва­ли­ся різ­ким збіль­ше­н­ням вар­то­сті про­їзду.

«Ди­ві­ться, скіль­ки лю­дей їздить, скіль­ки ме­тро ко­жен день за­ро­бляє, а чо­му не­має но­вих ва­го­нів, чо­му не бу­ду­ю­ться но­ві стан­ції? Де гро­ші ді­ва­ю­ться? Зар­пла­ти не під­ні­ма­ють, пен­сії не під­ні­ма­ють, тіль­ки ці­ни під­ні­ма­ють!» — ра­зом iз лю­дьми обу­рю­вав­ся Ля­шко.

Одна з па­са­жи­рок, крізь сльо­зи, звер­ну­ла­ся до по­лі­ти­ка по до­по­мо­гу. «Ди­ти­на 21 день бу­ла в ко­мі, за­раз лі­ку­є­ться в Ізра­ї­лі. Зби­ра­є­мо ко­шти. До­по­мо­жіть...».

По­ки Ля­шко за­спо­ко­ю­вав жі­но­чку — ледь не пропу­стив свою стан­цію. Вже на ви­хо­ді з ва­го­ну ви­гу­кнув їй:

«На­пи­шіть ме­ні, чим змо­жу до­по­мо­жу. Хо­чу, щоб в укра­їн­ців бу­ла мо­жли­вість лі­ку­ва­ти­ся в Укра­ї­ні. Зро­блю все, щоб бу­ли до­сту­пні лі­ки».

Спіл­ку­ва­н­ня з лю­дьми не при­пи­ня­ло­ся й на еска­ла­то­рі.

«А чо­му ж нас не чу­ють там, на­го­рi?» — ці­ка­ви­ла­ся па­ні Оле­на, сто­я­чи одні­єю схо­дин­кою ви­ще за по­лі­ти­ка.

«Бо там не­має вла­ди від народу», — від­по­вів Ля­шко.

«Лю­ди ні­ко­му не до­ві­ря­ють!» — не за­спо­ко­ю­ва­ла­ся жін­ка.

«Бо лю­ди бі­дні. Як мо­же здо­ро­ва лю­ди­на отри­му­ва­ти 3000 гри­вень за свою пра­цю? На 40% вла­да ці­ну на газ пі­ді­ймає, мiз­ки в них є? Я хо­чу зро­би­ти так, щоб укра­їн­ці бу­ли за­мо­жні. Пе­ре­тво­рю Укра­ї­ну з ве­ли­ко­го зва­ли­ща на ве­ли­ку бу­до­ву», — по­обі­цяв по­лі­тик.

Уже на ви­хо­ді з ме­тро Ля­шко зу­стрів пен­сіо­не­рок, які по­скар­жи­ли­ся на за­трим­ку пен­сій.

«Дів­ча­тка, здо­ров’я вам, бо­рю­ся, щоб пе­ре­ра­ху­ва­ли пен­сії і вча­сно пла­ти­ли», — на­го­ло­сив нар­деп і по­біг під до­щем на ефір.

Про по­чу­те в ме­тро Ля­шко одра­зу ж роз­по­вів iз те­ле­е­кра­на: «Не бу­ду ви­га­ду­ва­ти, що що­дня їзджу на ме­тро. Але пі­сля то­го, як під­ня­ли з 5 до 8 гри­вень вар­тість про­їзду, я по­їхав на ме­тро, щоб по­чу­ти лю­дей, про що во­ни го­во­рять. Лю­дям не під­ні­ма­ють зар­пла­ти, пен­сії, а їм під­ня­ли вар­тість про­їзду! Я хо­тів би, щоб ті, хто під­няв вар­тість про­їзду — не тіль­ки на ме­тро, а й на тро­лей­бу­си, трам­ваї, ав­то­бу­си, хай во­ни спу­стя­ться в ме­тро і по­слу­ха­ють, про що го­во­рять лю­ди. Так от, го­лов­не, по­ра­хуй­те, скіль­ки в мі­сяць лю­ди­на має ви­тра­ти­ти на один про­їзд, якщо два ра­зи на день їздить на ме­тро з до­му на ро­бо­ту? В день це 16 гри­вень, у мі­сяць — 500 гри­вень. Я спіл­ку­вав­ся з жі­но­чкою Оле­ною, мі­ні­маль­на її зар­пла­та — 3700 грн. 500 гри­вень по­трі­бно від­да­ти на ме­тро. От і все, от чим зайня­ті мої дум­ки. Лю­дям тре­ба до­хо­ди під­ні­ма­ти, щоб зар­пла­ти нор­маль­ні бу­ли, а в нас під­ні­ма­ють ці­ни на ме­тро, на про­ду­кти, лі­ки. Па­ра­зи­ти!» — обу­рив­ся лі­дер РПЛ.

Олег Ля­шко по­спіл­ку­вав­ся з лю­дьми у сто­ли­чній «під­зем­ці».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.