Не­бай­ду­же ні­ко­му

Сім’я по­літв’язня Крем­ля Оле­га Сен­цо­ва отри­має бла­го­дій­ну до­по­мо­гу від укра­їн­ців Ав­стра­лії

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Іри­на КИРПА

Збір ко­штів ві­дбув­ся за іні­ці­а­ти­вою укра­їн­ської гро­ма­ди шта­ту Ві­кто­рія та про­йшов від­ра­зу в двох най­по­пу­ляр­ні­ших укра­їн­ських осе­ред­ках — Укра­їн­сько­му на­ро­дно­му до­мі (Ес­сен­дон) та укра­їн­ській су­бо­тній шко­лі, що но­сить ім’я Ле­сі Укра­їн­ки, у пе­ред­мі­сті Нобл Парк. Лю­ди зі­бра­ли май­же дві ти­ся­чі до­ла­рів.

Акти­ві­сти між­на­ро­дної акції під­трим­ки по­літв’язня по­обі­ця­ли та­кож ви­сла­ти до ко­ло­нії «Бі­лий Ве­дмідь», де не­за­кон­но утри­му­є­ться укра­їн­ський па­трі­от Олег Сенцов, ав­стра­лій­ські по­што­ві ли­стів­ки зі сло­ва­ми під­трим­ки від лю­дей.

— Не­бай­ду­жі ав­стра­лій­ці від­гу­кну­ли­ся на за­клик по­пу­ляр­них у всьо­му сві­ті пред­став­ни­ків сві­ту кі­но та ми­сте­цтва до­по­мог­ти Оле­гу Сен­цо­ву, — по­ясни­ла ен­ту­зі­азм со­тень ме­шкан­ців Мель­бур­на одна з ор­га­ні­за­то­рів акції в Ав­стра­лії Ори­ся Сте­фин. — Ду­же ве­ли­ке вра­же­н­ня на всіх спра­вив бла­го­дій­ний по­каз до­ку­мен­таль­ної стрі­чки «Про­цес: ро­сій­ська дер­жа­ва про­ти Оле­га Сен­цо­ва».

Пе­ред по­ка­зом філь­му ке­рів­ни­ки укра­їн­ської гро­ма­ди про­ін­фор­му­ва­ли від­ві­ду­ва­чів про си­ту­а­цію з укра­їн­ськи­ми по­літв’язня­ми, які не­за­кон­но утри­му­ю­ться Ро­сій­ською Фе­де­ра­ці­єю. Йшло­ся, зокре­ма, про спра­ву ре­жи­се­ра Оле­га Сен­цо­ва, а та­кож про вій­ну на схо­ді Укра­ї­ни.

Захід ор­га­ні­зу­ва­ли з ме­тою у чер­го­вий раз при­вер­ну­ти ува­гу сві­то­вої спіль­но­ти до важ­кої до­лі укра­їн­ських по­літв’язнів. Се­ред гля­да­чів мо­жна бу­ло зу­стрі­ти як пред­став­ни­ків укра­їн­ської гро­ма­ди шта­ту рі­зних по­ко­лінь, так і не­бай­ду­жих ав­стра­лій­ців.

Пі­зні­ше від­бу­ла­ся ви­став­ка ав­стра­лій­сько­го фо­то­гра­фа Брю­са Віл­со­на про жи­т­тя лю­дей у зо­ні ро­сій­сько-укра­їн­сько­го во­єн­но­го кон­флі­кту під на­звою Donbas: Photographs from Ukraine’s Wartorn East та фле­шмоб на під­трим­ку укра­їн­сько­го ре­жи­се­ра.

Крім цьо­го, упов­но­ва­же­на ні­ме­цько­го уря­ду з прав лю­ди­ни та гу­ма­ні­тар­ної до­по­мо­ги Бер­бель Ко­флер за­кли­ка­ла вла­ду Ро­сії не­від­кла­дно на­да­ти ме­ди­чну до­по­мо­гу Оле­гу Сен­цо­ву, який го­ло­дує вже 77 днів по­спіль.

Пра­во­за­хи­сни­ця під­три­ма­ла рі­ше­н­ня Єв­ро­пей­сько­го су­ду з прав лю­ди­ни (ЄСПЛ) від 25 ли­пня 2018 ро­ку, в яко­му ска­за­но про те, що Олег Сенцов по­ви­нен отри­ма­ти лі­ку­ва­н­ня.

— Я щи­ро спо­ді­ва­ю­ся на швид­ке звіль­не­н­ня па­на Сен­цо­ва та йо­го по­бра­ти­ма па­на Оле­ксан­дра Коль­чен­ка, — за­яви­ла ом­буд­сман Ні­меч­чи­ни. — Го­то­ва при­єд­на­ти­ся до рі­ше­н­ня ЄСПЛ, а та­кож осо­би­сто від се­бе по­про­си­ти Оле­га Сен­цо­ва при­пи­ни­ти вбив­че го­ло­ду­ва­н­ня, за­ра­ди збе­ре­же­н­ня жи­т­тя!

На­га­да­є­мо, що укра­їн­ський ре­жи­сер ого­ло­сив без­стро­ко­ве го­ло­ду­ва­н­ня ще 14 трав­ня 2018 ро­ку та ви­ма­гає звіль­ни­ти всіх не­за­кон­но взя­тих під вар­ту по­літв’язнів Крем­ля. Сам Олег Сенцов був за­три­ма­ний спів­ро­бі­тни­ка­ми ФСБ ще у трав­ні 2014 за сфа­бри­ко­ва­ною спра­вою про те­ро­ризм.

У ма­те­рі­а­лах слід­ства йо­го на­зва­ли лі­де­ром ди­вер­сій­но-те­ро­ри­сти­чної гру­пи, що да­ло під­ста­ву для ви­не­се­н­ня над­зви­чай­но су­во­ро­го ви­ро­ку. У сер­пні 2015 ро­ку Сенцов був за­су­дже­ний до 20 ро­ків по­збав­ле­н­ня во­лі з від­бу­ва­н­ням тер­мі­ну по­ка­ра­н­ня в ко­ло­нії су­во­ро­го ре­жи­му. Ме­шкан­ця оку­по­ва­но­го Кри­му не­за­кон­но ета­пу­ва­ли до ви­прав­ної ко­ло­нії «Бі­лий ве­дмідь», що у мі­сті Ла­би­тнан­гі (Яма­ло-Не­не­цький ав­то­ном­ний округ).

Ві­до­мо, що на те­ри­то­рії Ро­сій­ської Фе­де­ра­ції, а та­кож в оку­по­ва­но­му Кри­му не­за­кон­но утри­му­ють у не­во­лі близь­ко 70 укра­їн­ських по­літв’язнів. Пе­ре­го­во­ри між дво­ма кра­ї­на­ми з при­во­ду обмі­ну ув’язне­ни­ми сві­до­мо галь­му­ють пред­став­ни­ки кра­ї­ни-агре­со­ра. Се­ред осіб, яких пла­ну­ють ви­пу­сти­ти на сво­бо­ду, крім Оле­га Сен­цо­ва та Оле­ксан­дра Коль­чен­ка, фі­гу­ру­ють жур­на­ліст Укр­ін­фор­му Ро­ман Су­щен­ко, син укра­їн­сько­го чи­нов­ни­ка 19рі­чний Олег Гриб, Ста­ні­слав Клих, крим­ча­ни Во­ло­ди­мир Ба­лух, Оле­ксій Чир­ній та Оле­ксандр Ко­стен­ко.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.