Був со­бі у Ки­є­ві трам­вай

Сто­ли­ця отри­ма­ла но­вень­кі львів­ські ва­го­ни

Ukrayina Moloda - - Інфорум - Пе­тро ЛУКІЯНЧУК

Учо­ра львів­ське під­при­єм­ство «Еле­ктро­транс» від­пра­ви­ло до сто­ли­ці два трам­вай­нi ва­го­ни. А за­га­лом до Ки­є­ва з мі­ста Ле­ва остан­нім ча­сом транс­пор­ту­ва­ли аж сім оди­ниць цьо­го ви­ду гро­мад­сько­го транс­пор­ту.

Фа­хів­ці ра­зом із пред­став­ни­ка­ми за­во­ду-ви­ро­бни­ка вже за­вер­ши­ли все не­об­хі­дне для оформ­ле­н­ня ру­хо­мо­го скла­ду й роз­по­ча­ли ви­про­бу­ва­н­ня на лі­нії швид­кі­сно­го трам­вая. З п’яти ра­ні­ше отри­ма­них — чо­ти­ри ва­го­ни вже пра­цю­ють на мар­шру­тах, іще один про­хо­дить об­ка­тку та не­за­ба­ром кур­су­ва­ти­ме сто­ли­цею.

Ще 26 черв­ня 2017 ро­ку укра­їн­сько-ні­ме­цьке під­при­єм­ство «Еле­ктрон­транс» (м. Львів), що вхо­дить до скла­ду кор­по­ра­ції «Еле­ктрон», ви­гра­ло тен­дер на по­став­ку ко­му­наль­но­му під­при­єм­ству «Ки­їв­па­странс» се­ми трам­вай­них ва­го­нів iз низь­ким рів­нем під­ло­ги на су­му 301 міль­йон гри­вень. Про це за­зда­ле­гідь по­ві­дом­ля­ло­ся на сай­ті еле­ктрон­ної си­сте­ми пу­блі­чних за­ку­пі­вель Prozorro. У тен­де­рі бра­ли участь дві ком­па­нії – «Еле­ктрон­транс» і «Тор­го­вий дім УКВЗ-Укра­ї­на». Най­ниж­чу ці­ну за­про­по­ну­вав «Еле­ктрон­транс».

Три ро­ки то­му Київ та­кож при­дбав у львів­ської ком­па­нії сім трам­ва­їв.

Но­вень­кі трам­ваї над­зви­чай­но зру­чні та ком­фор­тні, з низь­кою під­ло­гою, зав­довж­ки 30,2 ме­тра і роз­ра­хо­ва­ні на 60 місць. Во­ни обла­дна­ні кон­ди­ціо­не­ра­ми в са­ло­ні та ка­бі­ні, си­сте­мою ві­део­на­гля­ду, ін­фор­ма­цій­ною си­сте­мою, мар­шру­тни­ми по­каж­чи­ка­ми, зву­ко­вим ін­фор­ма­то­ром, а та­кож при­сто­со­ва­ні для па­са­жи­рів з осо­бли­ви­ми по­тре­ба­ми. Га­ран­тій­ний строк ста­но­вить два ро­ки. Про­тя­гом мі­ся­ця но­ві трам- вай­ні ва­го­ни прой­дуть об­ка­тку та кін­це­ву зда­чу. Окрім то­го, КП «Ки­їв­па­странс» вста­но­вить пе­ред ви­пу­ском на лі­нію своє обла­дна­н­ня, зокре­ма си­сте­му еле­ктрон­но­го кви­тка.

Для сто­ли­ці сім трам­ва­їв — за 301 млн. грн.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.