А ТИМ ЧА­СОМ...

Ukrayina Moloda - - Інфорум -

На­пе­ре­до­дні, в п’ятни­цю, свою хре­сну хо­ду вла­шту­ва­ла УПЦ Мо­сков­сько­го па­трі­ар­ха­ту. Її ор­га­ні­за­то­ри на­ра­ху­ва­ли май­же 250 ти­сяч уча­сни­ків, то­ді як по­лі­ція — ли­ше 20 ти­сяч. Зго­дом жур­на­лі­стам уда­ло­ся ді­зна­ти­ся, що «ма­сов­ку» МП зі­брав за гро­ші: ко­ре­спон­ден­ту «Пря­мо­го» ка­на­ла вда­ло­ся відзня­ти ка­дри, як одній із груп лю­дей, які бра­ли участь у хре­сній хо­ді, роз­да­ють по 200 гри­вень бі­ля стан­ції ме­тро «Ар­се­наль­на». Ко­ли ж по­мі­ти­ли ка­ме­ру — лю­ди роз­бі­гли­ся. На за­пи­та­н­ня жур­на­лі­ста від­по­ві­ли, що ні­чо­го не отри­му­ва­ли, або від­мов­чу­ва­ли­ся.

Основ­на ча­сти­на уча­сни­ків ці­єї хо­ди — жі­но­чки пен­сій­но­го ві­ку, в той час як на су­бо­тній хо­ді від УПЦ КП бу­ло над­зви­чай­но ба­га­то мо­ло­ді. Очо­лю­вав п’ятни­чну ко­ло­ну Бла­жен­ній­ший ми­тро­по­лит Ону­фрій. По­ряд кро­ку­ва­ли на­ро­дні де­пу­та­ти Єв­ген Му­ра­єв, Ми­хай­ло Доб­кін, Ва­дим Но­вин­ський та Не­стор Шу­фрич — вір­ні ру­по­ри Крем­ля в Укра­ї­ні та ще­дрі жер­тво­дав­ці УПЦ МП.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.